Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

879 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-XII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35925-XII)
Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 55 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 8 november 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 oktober 2021 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en de heer Van Weyenberg, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 A); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 oktober 2021 inzake 35925-XII, Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XII, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV) (Dossier 35925-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november 2021 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) (Dossier 35925-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 december 2014, over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 december 2014, over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Verslag van een wetgevingsoverleg huisvesting organisatie en beleid Nr. 69 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 december 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 8 december 2014 overleg gevoerd met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst over: – de derde nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstuk 33 966, nr. ...

Verslag (Dossier 33966)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting organisatie en beleid Nr. 9 VERSLAG Vastgesteld 19 september 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nader verslag (Dossier 33966)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting organisatie en beleid Nr. 10 NADER VERSLAG Vastgesteld 15 oktober 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt nader verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34156)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting huren en verhuren Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 16 juli 2015 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 32VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 november 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,Van de CampDe adjunct-griffier van de commissie,Boeve1Welk percentage van het bruto binnenlands product is in de jaren 2002 tot en met 2007 uitgegeven aan onderwijs en welke percentages worden verwacht voor de jaren 2008 tot en met 2011? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, onderdeel Hoger onderwijs en Onderzoek (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, onderdeel Hoger onderwijs en Onderzoek Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 (VIII) voor het jaar 2009nr. 138VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 10 december 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 8 december 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Hoger onderwijs en Onderzoek, voor het jaar 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapMaandag 8 december 2008 11.00 uurDe voorzitter: Van de CampAanwezig zijn 11 leden der Kamer, te weten:Anker, Besselink, Bosma, Van de Camp, Dibi, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Van der Ham, Joldersma, Van der Vlies en Zijlstra,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:de lijst van vragen en antwoorden bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII, nr. 32);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 november 2008 over de ontwikkeling van de instellingsbekostiging hoger onderwijs (31288, nr. 43);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 november 2008 over de bijverdiengrens & terugbetalingsvoorwaarden bij studieleningen (31288, nr. 42);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 oktober 2008 inzake het advies van de Commissie kwaliteit en bekostiging in het hoger onderwijs (31288, nr. 41);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 december 2008 met een beleidsreactie op het advies van de Commissie kwaliteit en bekostiging in het hoger onderwijs (31288, nr. 48);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 8 oktober 2008 met de stand van zaken toezeggingen hoger onderwijs (31288, nr. 40);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 31 oktober 2008 met de notitie Naar een volwassen bachelor-masterstructuur (29281, nr. 10);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 december 2008 met de antwoorden op vragen van de commissie over de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (29281, nr. 11);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 december 2007 met een antwoord op een vraag van de commissie over de kwaliteit en intensiteit van het onderwijs (2008Z06641);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 november 2008 met de internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid "Grenzeloos Goed" (31288, nr. 44);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 oktober 2008 inzake studiefinanciering minderjarigen in het hoger onderwijs vanaf september (24724, nr. 81);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 oktober 2008 met een reactie op het AOb-onderzoek bezoldiging topbestuurders hoger onderwijs (30111, nr. 32);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 oktober 2008 met de feitelijke stand van zaken rond de positie van Iraanse studenten in het hoger onderwijs in Nederland (31700-VIII, nr. 10);het afschrift van een brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de commissie-Fernhout inzake de sanctieregeling Iran (2008Z04876);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 april 2008 inzake studerende moeders (24724, nr. 74);de brief van de minister voor WWI d.d. 10 oktober 2008 met de voortgangsrapportage Nederlandse imam- en islamopleidingen (31700-XVIII, nr. 6);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 19 december 2007 met de Studentenmonitor (31200-VIII, nr. 127);de brief van de minister d.d. 19 november 2008 inzake studiekeuze en studiesucces (31288, nr. 46);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 juni 2008 bij de aanbieding van het jaarverslag 2007 van TNO (29338, nr. 74);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 9 mei 2008 bij de aanbieding van het Evaluatierapport NWO van de evaluatiecommissie-Van der Vliet inzake de rol van NWO in het wetenschapsbestel (29338, nr. 73);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 november 2008 met de voortgangsrapportage "Het Hoogste Goed", onderdeel Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (31288, nr. 45);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 november 2008 met de Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten (27406, nr. 124).De voorzitter:Ik heet u allen hartelijk welkom, in het bijzonder de minister en de dames en heren die hem begeleiden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 136VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 8 december 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 3 december 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek OCW 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapWoensdag 3 december 2008 14.00 uurDe voorzitter: Van de CampAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Besselink, Biskop, Van de Camp, Dezentjé Hamming-Bluemink en Jasper van Dijk,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mevrouw Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 6 oktober 2008 over onderzoek naar beleefde regeldruk in het onderwijs (30853, nr. 14);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 november 2008 over de instelling van de Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen (31700-VIII, nr. 42).De voorzitter:Wij gaan vanmiddag het zogenaamde begrotingsonderzoek houden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 134VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 26 november 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 24 november 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampAdjunct-griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,La RoccaStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapMaandag 24 november 2008 13.00 uurDe voorzitter: BiskopAanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten:Atsma, Biskop, Bosma, Van Dam, Jasper van Dijk, Van der Ham, Remkes, Slob en Vendrik,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 november 2008 met de mediabegroting 2009 (31700-VIII, nr. 37);het wetsvoorstel Vaststelling van het onderdeel Media van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 juli 2008 ter aanbieding van de evaluatie Commissariaat voor de Media (31200-VIII, nr. 201);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 juli 2008 over de versterking van de positie van de documentaire- en animatiefilm (25434, nr. 40);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 oktober 2008 over de satellietontvangst van de Nederlandse landelijke publieke omroep in het buitenland (2008Z04223);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 juli 2008 over de peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen (31200-VIII, nr. 198);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 oktober 2008 bij het onderzoek Coproducties 2006 en 2007 (31700-III, nr. 10);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 27 oktober 2008 met een reactie op de brief van de Programmaraad Oost-Gelderland (31356, nr. 45);de lijst van vragen en antwoorden bij het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII, nr. 32);de brief van de Algemene Rekenkamer d.d. 11 september 2008 met het rapport Publieke omroep in beeld – financiering, bedrijfsvoering en toezicht (31557).De voorzitter:Dames en heren, hartelijk welkom bij het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2009, onderdeel Media. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009-2012) (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009-2012) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 30VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 29 oktober 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 27 oktober 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009, onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009–2012 (31 700 VIII).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapMaandag 27 oktober 2008 13.00 uurDe voorzitter: LeerdamAanwezig zijn 10 leden der Kamer, te weten:Anker, Bosma, Ten Broeke, Halsema, Van der Ham, Leerdam, Van Leeuwen, Roefs, Van der Vlies en Van Vroonhoven-Kok,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009; onderdeel Cultuur (31700-VIII);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 september 2008 over het subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012 (31482, nr. 16);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 juli 2008 over de stand van zaken rond het TAX-videoclipfonds (28989, nr. 85);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 juli 2008 over de versterking van de positie van de animatiefilm (25434, nr. 40);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 23 september 2008 ter aanbieding van het jaarverslag 2007 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW (31700-VIII, nr. 5).De voorzitter:Ik open de vergadering en heet de minister, de leden van de Kamer en alle aanwezigen welkom bij dit wetgevingsoverleg over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2009. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XI)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 63VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 20 november 2008De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op 13 november 2008 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het begrotingsonderzoek VROM.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe adjunct-griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,LemaierStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerDonderdag 13 november 2008 13.00 uurDe voorzitter: KoopmansAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Van Heugten, Koopmans, Van Leeuwen, Neppérus en Vermeij,en mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (31700-XI);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 17 september 2008 inzake de kabinetsreactie op de Milieubalans 2008 (31700-XI, nr. 5);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 2 juni 2008 over de visie basisvoorziening geo-informatie Nederland (31200-XI, nr. 118);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 18 september 2008 over Ruimte voor Olympische plannen (31700-XI, nr. 4);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 24 september 2008 inzake implementatie IPPC-richtlijn (22343, nr. 207);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 20 oktober 2008 met informatie over de uitputting van waterketenmiddelen die in het kader van het Bestuursakkoord Waterketen zijn gereserveerd (28966, nr. 18);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 26 juni 2008 over een onderzoek naar bestaande richtlijnen en initiatieven binnen de financiële sector met betrekking tot klimaatverandering (30535, nr. 18).De voorzitter:Ik heet de minister en haar medewerkers van harte welkom. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM) (Dossier 31700-XI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën natuur en milieu organisatie en beleid 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 95VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 1 juli 2009De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar aanleiding van de brief van 9 juni 2009 inzake de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisatie en Milieu (SMOM) (Kamerstuk 31 700 XI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake recreatiewoningen (Dossier 31700-XI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake recreatiewoningen Verslag van een schriftelijk overleg begroting cultuur en recreatie financiën huisvesting huren en verhuren kopen en verkopen recreatie 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 70VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 2 februari 2009In de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1, bestond de behoefte de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een aantal vragen voor te leggen over de brief van 28 april 2008 permanente bewoning van recreatiewoningen (31 200 XI, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009, onderdeel Visserij (Dossier 31700-XIV)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009, onderdeel Visserij Verslag van een wetgevingsoverleg begroting economie financiën overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 120VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 26 november 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 24 november 2008 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de LNV-begroting 2009, onderdeel visserij.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe adjunct-griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,PeenStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitMaandag 24 november 2008 14.00 uurDe voorzitter: KoopmansAanwezig zijn 10 leden der Kamer, te weten:Cramer, Van Gent, Graus, Jacobi, Koopmans, Koppejan, Ouwehand, Polderman, Snijder-Hazelhoff en Van der Vlies,en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (31700-XIV);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 oktober 2008 met de antwoorden op vragen inzake Habitattype 1110a (29675, nr. 49);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 20 oktober 2008 over het experiment rapen Japanse oesters (29675, nr. 51);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 oktober 2008 over het advies Heldoorn mosselzaadvisserij (29675, nr. 50);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 november 2008 met een reactie op het boek "Wat is er mis met vis? ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 31700-XIV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 14VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 10 november 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,AtsmaDe griffier van de commissieDortmans1Kunt u een beeld van de geven van de grootte van het personeelsbestand van het ministerie van LNV? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XIV)
Verslag van een wetgevingsoverleg inzake de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 69VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 17 november 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 12 november 2008 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het Begrotingsonderzoek LNV 2009 en het Diergezondheidsfonds.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,DortmansStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitWoensdag 12 november 2008 10.00 uurDe voorzitter: AtsmaAanwezig zijn 6 leden der Kamer, te weten:Atsma, Bilder, Jacobi, Jager, Ouwehand en Snijder-Hazelhoff,en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (31700-XIV);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2009 (31700-F);de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 12 juni 2008 houdende het rapport Duurzaamheid intensieve veehouderij (31478);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 12 september 2008 houdende de kabinetsreactie op de Natuurbalans 2008 (31709, nr. 1).De voorzitter:Goedemorgen, dames en heren. ...

Verslag schriftelijk overleg over de kosten van de veldkeuring van de Naktuinbouw (Dossier 31700-XIV)
Verslag schriftelijk overleg over de kosten van de veldkeuring van de Naktuinbouw Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën landbouw organisatie en beleid planten 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 153VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 27 mei 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van het rondetafelgesprek over de kosten van de veldkeuringen van de Naktuinbouw.De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 26 mei 2009.Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.De voorzitter van de commissie,AtsmaDe adjunct-griffier van de commissie,PeenInhoudsopgave paginaI Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 2Inbreng leden van de CDA-fractie 2Inbreng leden van de PvdA-fractie 3Inbreng leden van de SP-fractie 4Inbreng leden van de VVD-fractie 4Inbreng leden van de PVV-fractie 5Inbreng leden van de SGP-fractie 6II Reactie van de minister 7I VRAGEN EN OPMERKINGEN VANUIT DE FRACTIESInbreng leden van de CDA-fractieDe leden van de CDA-fractie hebben naar aanleiding van het gehouden rondetafelgesprek over Naktuinbouw nog enkele vragen en willen graag de volgende zaken aan de orde stellen.Bij de introductie van Plantkeur werd de sector efficiëntere keuringen en navenant aangepaste keuringstarieven in het vooruitzicht gesteld. ...