Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

109 resultaten

Motie-Bouwmeester c.s. over een visie op het tijdens en na detentie van de moeder beperken van de schade voor haar kinderen (Dossier 31700-XVII)
Motie-Bouwmeester c.s. over een visie op het tijdens en na detentie van de moeder beperken van de schade voor haar kinderen Motie begroting financiën jongeren openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 19MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S.Voorgesteld 12 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen van (alleenstaande) moeders die gedetineerd zijn een groot risico lopen probleemgedrag te ontwikkelen en af te glijden naar de criminaliteit;constaterende, dat er geen visie is over de manier waarop schade in de opvoed situatie, tijdens en na detentie tot het minimum kan worden beperkt;constaterende, dat er momenteel niet voor alle moeders en kinderen tijdens en na detentie ondersteuning beschikbaar is;verzoekt de minister op basis van een onderzoek een visie op te stellen over:– de manier waarop schade aan de opvoedsituatie tijdens detentie tot het minimum kan worden beperkt;– hoe vaak moeder en kind, vanuit opvoedkundig perspectief, elkaar tijdens detentie moeten zien;– hoe de begeleiding van moeder en kind tijdens en na detentie plaats zou moeten vinden, geredeneerd vanuit het belang van het kind;– deze visie om te zetten in concreet beleid en dit de Kamer voor te leggen, vóór 1 april 2009;verzoekt de minister tevens zorg te dragen voor een sluitende nazorg voor de gehele doelgroep in alle gemeenten,en gaat over tot de orde van de dag.BouwmeesterLangkampDezentjé Hamming-BlueminkVoordewindSterk ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie Oskam c.s. over het Openbaar Ministerie in Zeeland (Dossier 33400-VI)
Motie Oskam c.s. over het Openbaar Ministerie in Zeeland Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Voorstel van wet (Dossier 35754)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35754)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 28 april 2021 (W13.21.0060/III) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 28 juni 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van de leden Palland en Dijk over onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Palland en Dijk over onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN DIJK Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in 2022 een stijging van het absolute aantal euthanasiegevallen van 13,7% was ten opzichte van het jaar daarvoor; constaterende dat er in 2022 ook een relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen was, aangezien 5,1% van het totale sterftecijfer euthanasie betrof, terwijl dit een jaar eerder nog 4,6% was; overwegende dat volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie deze stijgende trend in absolute en relatieve zin over een langere periode zichtbaar is; overwegende dat er geen wetenschappelijk onderzoek verricht is naar de oorzaken van deze stijging, of bijvoorbeeld normalisering, ontwikkelingen in het zorgbeleid of sociaal-economische omstandigheden een rol spelen, en er dus ook geen onderbouwde voorspelling kan worden gedaan over de verdere ontwikkeling van het aantal gevallen van euthanasie in Nederland; verzoekt de regering opdracht te geven voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de absolute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen, en de Kamer hierover uiterlijk eind 2024 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 16 over aanvullende middelen voor schadeafhandeling Limburgse mijnbouw (Dossier 36410-XIII)
Amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 16 over aanvullende middelen voor schadeafhandeling Limburgse mijnbouw Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over advies vragen over wijziging van de Gids Proportionaliteit (Dossier 36410-XIII)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over advies vragen over wijziging van de Gids Proportionaliteit Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. ...

Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over prioritering in de aanpak van N-wegen (#:-)
Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over prioritering in de aanpak van N-wegen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de motie-Visser (29 398, nr. 551) en de gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over veilige inrichting van de N-wegen (34 775 XII, nr. 57); verzoekt de regering, in het kader van het programma Meer Veilig een prioritering aan te brengen van aanpak van N-wegen, uitgaande van aantal en aard van ongevallen, mate van cofinanciering en via het principe van werk met werk maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over een geluidsscherm op de A27 bij Hilversum (t.v.v. 34775-A-40) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over een geluidsscherm op de A27 bij Hilversum (t.v.v. 34775-A-40) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 50 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de sluis bij Kornwerderzand (#:-)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de sluis bij Kornwerderzand Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. ...

Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over de manier van verdeling van de pensioenpremie (#:-)
Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over de manier van verdeling van de pensioenpremie Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN VAN ROOIJEN Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, indien zij besluit om de manier van verdeling van de pensioenpremie tussen jong en oud af te schaffen, de rekening hiervan niet bij werknemers en gepensioneerden te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...