Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

166 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie Cramer c.s. over het behouden van de "combinatiekip" als optie in het onderzoek naar alternatieven (Dossier 31700-XIV)
Motie Cramer c.s. over het behouden van de "combinatiekip" als optie in het onderzoek naar alternatieven Motie begroting dieren financiën landbouw 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 93MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de voorbereidende enquête op het onderzoek naar alternatieven voor het doden van eendagskuikens de «combinatiekip» goed scoorde, maar dat deze optie niet meegenomen wordt in het vervolgonderzoek omdat deze optie te duur is en daarom geen reëel alternatief zou zijn;overwegende, dat de overige alternatieven nog beoordeeld worden op technische haarbaarheid, kosten en diervriendelijkheid, en niet op voorhand worden uitgesloten;van mening, dat de «combinatiekip» niet nu al moet worden uitgesloten van het onderzoek naar alternatieven vanwege vermeende hoge kosten;verzoekt de regering de «combinatiekip» als optie in het onderzoek te behouden en daarbij tevens te onderzoeken hoe de «combinatiekip» in een moderne en duurzame pluimveehouderij past,en gaat over tot de orde van de dag.CramerWaalkensAtsmaSnijder-HazelhoffVan der VliesThieme ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van de leden Ouwehand en De Rouwe over het parkeren van fietsen (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Ouwehand en De Rouwe over het parkeren van fietsen Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN DE ROUWE Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de grote steden problemen ondervonden worden met het stallen van fietsen; overwegende dat het niet wenselijk is dat reizigers door problemen met fietsparkeren voor een ander vervoermiddel zullen kiezen; verzoekt de regering, in overleg te gaan met de grote steden, NS en ProRail over het terugdringen van problemen rond fietsparkeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van de leden De Rouwe en Ouwehand over de snelfietsroute Houten-Bunnik (Dossier 33400-A)
Motie van de leden De Rouwe en Ouwehand over de snelfietsroute Houten-Bunnik Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN OUWEHAND Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet actief is met de uitvoering van diverse fietssnelwegen; constaterende dat fietsen in Nederland verder geoptimaliseerd moet worden; overwegende dat fietsen niet alleen goed is voor de gezondheid, maar ook bijdraagt aan goede en schone verkeersoplossingen; overwegende dat de snelfietsroute Houten-Bunnik bij de A12 onderbroken wordt door een Ioopbrug, terwijl hier een fietsbrug of -tunnel nodig is; verzoekt de regering, om nadere uitwerkingen van fietssnelwegen in samenspraak met decentrale overheden verder te ondersteunen en de Kamer voor deze zomer te informeren over een oplossing van de snelfietsroute bij Houten en Bunnik, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koopmans c.s. over het tracé van de IJzeren Rijn (Dossier 32127)
Motie van het lid Koopmans c.s. over het tracé van de IJzeren Rijn Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 157 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (34775-VIII-25) (Dossier 34775-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (34775-VIII-25) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over onderzoeken of mkb'ers voldoende in staat worden gesteld om hun CO2-footprint in kaart te brengen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Romke de Jong c.s. over onderzoeken of mkb'ers voldoende in staat worden gesteld om hun CO2-footprint in kaart te brengen Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID ROMKE DE JONG C.S. ...

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over het vrijmaken van financiële middelen voor verdere uitbreiding van voedselbossen (t.v.v. 35925-XIV-38) (Dossier 35925-XIV)
Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over het vrijmaken van financiële middelen voor verdere uitbreiding van voedselbossen (t.v.v. 35925-XIV-38) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 85 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over het vrijmaken van financiële middelen voor verdere uitbreiding van voedselbossen (Dossier 35925-XIV)
Motie van het lid Beckerman c.s. over het vrijmaken van financiële middelen voor verdere uitbreiding van voedselbossen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van de leden Vestering en Boswijk over niet langer toestaan dat dieren geen permanente toegang hebben tot drinkwater (Dossier 35925-XIV)
Motie van de leden Vestering en Boswijk over niet langer toestaan dat dieren geen permanente toegang hebben tot drinkwater Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN VESTERING EN BOSWIJK Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Besluit houders van dieren voorschrijft dat alle gehouden dieren kunnen voorzien in hun (drink)waterbehoefte; constaterende dat de NVWA twee jaar geleden al adviseerde om permanent drinkwater beschikbaar te stellen aan vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren in de pluimveehouderij, vanwege het risico op welzijns- en gezondheidsproblemen, zoals stress en dorst; verzoekt de regering om niet langer toe te staan dat dieren geen permanente toegang hebben tot drinkwater, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wassenberg c.s. over een verbod op de handel in en import van doorgefokte gezelschapsdieren (Dossier 35925-XIV)
Motie van het lid Wassenberg c.s. over een verbod op de handel in en import van doorgefokte gezelschapsdieren Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...

Motie van de leden Peters en Wassenberg over een lerende cultuur bevorderen en sturen op kwaliteit en functioneren als team (Dossier 35925-VIII)
Motie van de leden Peters en Wassenberg over een lerende cultuur bevorderen en sturen op kwaliteit en functioneren als team Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN WASSENBERG Voorgesteld 18 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onderwijskwaliteit een-op-een samenhangt met de kwaliteit van de docent voor de klas; tevens overwegende dat goed onderwijs niet gegeven wordt door losse individuen, maar door een team van docenten; constaterende dat een lerende cultuur waar docenten samen werken aan alle aspecten van goed onderwijs niet op alle scholen vanzelfsprekend is; verzoekt het kabinet om samen met het onderwijsveld plannen te ontwikkelen om een lerende cultuur te bevorderen en te sturen op de kwaliteit en het functioneren van leraren als een team en de Kamer in het voorjaar hierover te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Voorstel van wet (Dossier 35754)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35754)
Brief van de leden Bikker, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Van Esch inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE LEDEN BIKKER, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN VAN ESCH Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2021 Hierbij delen wij u mede dat vanwege zijn vertrek uit de Kamer de plaats van het lid Voordewind bij bovengenoemd voorstel van wet wordt ingenomen door het lid Bikker en door haar vertrek uit de Kamer het lid Sazias niet langer mede-indiener van dit initiatiefwetsvoorstel is. ...