Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

434 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Keijzer en Agema (t.v.v. 33891, nr. 98) over het scheiden van wonen en zorg binnen de Wlz (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van de leden Keijzer en Agema (t.v.v. 33891, nr. 98) over het scheiden van wonen en zorg binnen de Wlz Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 168 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN AGEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 98 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er bij de invoering van de Wet langdurige zorg niet voor gekozen wordt om het scheiden van wonen en zorg verder vorm te geven en uit te werken; constaterende dat de kosten van de langdurige zorg hoger zijn omdat de woon(huur)component hierin is meegenomen; overwegende dat het scheiden van wonen en zorg leidt tot meer keuzevrijheid en diversiteit in wonen en een daling van de totale zorgkosten; roept de regering op, het scheiden van wonen en zorg binnen de Wet langdurige zorg nader te onderzoeken en de Kamer voor de begroting 2016 hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie van de leden Van Toorenburg en Helder over de uitvoeringskosten niet ten koste laten komen van de huidige budgetten voor uitvoerende organisaties (Dossier 34157)
Motie van de leden Van Toorenburg en Helder over de uitvoeringskosten niet ten koste laten komen van de huidige budgetten voor uitvoerende organisaties Motie recht rechtspraak Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN HELDER Voorgesteld 25 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de wetsvoorstellen nrs. 34 157 en 34 159 aanzienlijke uitvoeringskosten met zich meebrengen en de werklaststijging ten koste zal gaan van de operationele capaciteit van de nationale politie; overwegende dat dit, zeker gelet op de financiële krapte bij de nationale politie, zeer ongewenst is; verzoekt de regering, de uitvoeringskosten en de werklaststijging niet ten koste te laten gaan van de huidige budgetten en de operationele sterkte bij de uitvoerende organisaties, waaronder de nationale politie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Toorenburg en Helder over het niet gebruiken van de 105 miljoen voor "meer blauw op straat" (Dossier 34157)
Motie van de leden Van Toorenburg en Helder over het niet gebruiken van de 105 miljoen voor "meer blauw op straat" Motie recht rechtspraak Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN HELDER Voorgesteld 25 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de financiële dekking voor de implementatie van de wetsvoorstellen betreffende het recht op bijstand politieverhoor (34 157) en (34 159) zoekt in het extra budget van de nationale politie van 105 miljoen euro per jaar; overwegende dat dit bedrag bij de totstandkoming van het regeerakkoord toegezegd was voor «meer blauw op straat» en versterking van de recherchecapaciteit; verzoekt de regering, de kosten die gepaard gaan met de genoemde wetsvoorstellen niet ten koste te laten gaan van de toegezegde extra gelden van 105 miljoen euro per jaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Van Toorenburg en Bosma over het gebruik in strafzaken van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Dossier 34300-VII)
Motie van de leden Van Toorenburg en Bosma over het gebruik in strafzaken van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN BOSMA Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jihadstrijders een bedreiging vormen voor de democratische rechtsstaat; overwegende dat de bewijsvoering in jihadprocessen wordt bemoeilijkt doordat informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten slechts beperkt gebruikt kan worden; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de bruikbaarheid van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in een strafproces kan worden vergroot, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Motie Graus / Atsma over internationale profilering van de Greenports Nederland (Dossier 31700-XIV)
Motie Graus / Atsma over internationale profilering van de Greenports Nederland Motie begroting financiën landbouw planten 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 89MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN ATSMAVoorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering een heldere internationale profilering op te stellen om onze Greenports Nederland in een gelijk speelveld uit te laten groeien tot de Europese top, inclusief de Floriade,en gaat over tot de orde van de dag.GrausAtsma ...

Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed (Dossier 31700-XIV)
Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 85MOTIE VAN HET LID WAALKENS C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de kolonie Veenhuizen een historische bebouwing heeft in een uniek landschap en daarbij een combinatie is van landschappelijk en architectonisch waardevol erfgoed;vraagt de regering te onderzoeken of Veenhuizen als sociaal cultuur-historisch erfgoed aangemeld kan worden voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO,en gaat over tot de orde van de dag.WaalkensAtsmaSnijder-HazelhoffPechtoldVan GentVan der VliesWolbertVan VelzenGrausMastwijkSmilde ...

Motie-Dibi c.s. over verdeling van de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg (Dossier 31700-XVII)
Motie-Dibi c.s. over verdeling van de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 24MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.Voorgesteld 12 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de wachtlijsten in de jeugdzorg eind 2009 moeten zijn weggewerkt;verzoekt de regering in samenspraak met de provincies en de drie stadsregio’s ieder zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid te nemen voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg,en gaat over tot de orde van de dag.DibiSterkAgemaDezentjé Hamming-BlueminkVan der VliesVoordewindKoşer KayaLangkampBouchibti ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie (Dossier 33161)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 97 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33348, nr. 184) over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden (Dossier 33348)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33348, nr. 184) over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden Motie (gewijzigd/nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 191 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden (Dossier 33348)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 184 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...