Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

27 resultaten

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave  blz. ...

Nota van verbetering (#:-)
Nota van verbetering Nota van verbetering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 27 september 2010In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel 3.2, vierde lid, worden de onderdelen a en b elk op een nieuwe regel geplaatst.IIIn artikel 4.5, eerste lid, wordt de komma aan het einde van onderdeel a vervangen door een puntkomma.IIIIn artikel 4.19, tweede lid, wordt «milieuvoorschriften» vervangen door: milieu voorschriften.IVIn artikel 5.4, derde lid, wordt «bedoeld in eerste lid» vervangen door: bedoeld in het eerste lid.VIn artikel 9.2, derde lid, wordt «genetische» vervangen door: genetisch.VIIn artikel 10.13, eerste en tweede lid, wordt de punt aan het einde van onderdeel a telkens vervangen door een puntkomma.VIIIn artikel 11.12, tweede lid, wordt de komma aan het einde van onderdeel a vervangen door een puntkomma.VIIIIn artikel 11.15, onderdeel B, wordt in artikel 17b, derde lid, «krachtens artikel 7 overeenkomstige toepassing» vervangen door: krachtens artikel 7 van overeenkomstige toepassing. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES). ...

Voorstel van wet (Dossier 31538)
Voorstel van wet Voorstel van wet defensie europese zaken internationaal openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 538Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31538)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag defensie europese zaken internationaal openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 538Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227)nr. 5NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 5 november 2008Op 26 september 2008 heeft de vaste Commissie voor Defensie belast met het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel verslag uitgebracht. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31538)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting defensie europese zaken internationaal openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 538Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGOp 8 april 2008 gaf de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227), overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba bij brieven van 29 februari 2008, Kamerstukken II, 2007–2008, 31 390 (R 1851), nr. ...

Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227) (Dossier 31538)
Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227) Koninklijke boodschap defensie europese zaken internationaal openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 538Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.Tavarnelle15 juli 2008Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 31590)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal militaire missies 31 590Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGHet advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State).1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31590)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal militaire missies 31 590Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage9 september 2008Beatrix ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31590)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag internationaal militaire missies 31 590Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162)nr. 5NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 16 oktober 2008Op 24 september 2008 heeft de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel verslag uitgebracht.De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de leden van de desbetreffende fracties en zij gaat er van uit dat met deze beantwoording de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende is voorbereid.In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van het CDA kan de regering bevestigen dat de uitnodiging aan Albanië en Kroatië volgens een zorgvuldige procedure is verlopen, waarbij alle noodzakelijke waarborgen in acht zijn genomen.Albanië en Kroatië hebben vanaf 1999 respectievelijk 2002 deelgenomen aan het «Membership Action Plan» (MAP), een maatwerkprogramma dat aspirant-toetreders assisteert bij de voorbereidingen op lidmaatschap. ...

Voorstel van wet (Dossier 31590)
Voorstel van wet Voorstel van wet internationaal militaire missies 31 590Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

IOB-evaluatie van het Instituut Clingendael, met de beleidsreactie (Dossier 31700-V)
IOB-evaluatie van het Instituut Clingendael, met de beleidsreactie Brief regering begroting defensie financiĆ«n internationaal onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 86BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 maart 2009Graag bieden wij u hierbij de evaluatie aan van de resultaten van de subsidieovereenkomst tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie en het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen «Clingendael» die de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) op ons verzoek heeft uitgevoerd1, alsmede de beleidsreactie daarop. ...

Voorstel van wet (Dossier 31898)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur geluid gemeenten luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening verkeer 31 898Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nader rapport (Dossier 31898)
Nader rapport Nader rapport bestuur geluid gemeenten luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening verkeer 31 898Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)nr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 17 maart 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie.Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 13 februari 2008, no. 08.000.478, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.Dit advies, gedateerd 22 februari 2008, nr. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31898)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur geluid gemeenten luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening verkeer 31 898Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage20 maart 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 31898)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur geluid gemeenten luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening verkeer 31 898Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32256-(R1906))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water 32 256 (R 1906)Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32256-(R1906))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water 32 256 (R 1906)Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalAan de Staten van de Nederlandse AntillenAan de Staten van ArubaWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

Voorstel van rijkswet (Dossier 32256-(R1906))
Voorstel van rijkswet Voorstel van wet burgerlijk recht criminaliteit economie energie natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren recht verkeer water 32 256 (R 1906)Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)nr. 2VOORSTEL VAN RIJKSWETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...