Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

959 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen! (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen! Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN WERNER Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vijf jaar na ratificatie van het VN-verdrag handicap met het programma Onbeperkt meedoen! ...

Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in de Jeugdwet een wettelijke verplichting voor gemeenten is opgenomen ten aanzien van de verwijsindex risicojongeren; constaterende dat bij de evaluatie van de verwijsindex in 2012 al bleek dat niet alle meldingsbevoegde instanties melden, professionals bezwaren hebben tegen het melden en ouders zorgen hebben over registratie in een dergelijk systeem; voorts constaterende dat ook bij de landelijke evaluatie van de Jeugdwet in 2018 bleek dat de meerwaarde van de verwijsindex voor veel professionals niet duidelijk is en een groot deel van hen nooit registreert in de verwijsindex; constaterende dat ook bij het meest recente onderzoek blijkt dat er geen zicht is op de mate waarin de verwijsindex bijdraagt aan de daadwerkelijke hulp en ondersteuning die jeugdigen hebben ontvangen; van oordeel dat er met de verwijsindex stelselmatig inbreuk op de privacy van jeugdigen wordt gemaakt, omdat jeugdigen zonder toestemming van henzelf of de ouders geregistreerd kunnen worden; verzoekt de regering om de verwijsindex als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet te schrappen en indien gemeenten of regio's er nog wel gebruik van maken de privacy van de jeugdige bij het gebruik wettelijk te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen (Dossier 33841)
Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Motie van het lid Keijzer c.s. over behoud van keuzevrijheid (Dossier 33841)
Motie van het lid Keijzer c.s. over behoud van keuzevrijheid Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over tot nul reduceren van de taakstelling op de reclassering (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over tot nul reduceren van de taakstelling op de reclassering Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...