Zoeken


Partij
CDA 2250
CU 2250
D66 911
VVD 803
PvdA 791
Meer...
SGP 651
GL 513
PVV 145
PvdD 123
BBB 73
50PLUS 59
SP 59
DENK 58
Volt 35
NSC 30
EénNL 22
FVD 12
Fractie Den Haan 11
JA21 11
BVNL 8
Datum
Van:
Tot:

Partij
CDA 2250
CU 2250
D66 911
VVD 803
PvdA 791
Meer...
SGP 651
GL 513
PVV 145
PvdD 123
BBB 73
50PLUS 59
SP 59
DENK 58
Volt 35
NSC 30
EénNL 22
FVD 12
Fractie Den Haan 11
JA21 11
BVNL 8
Datum
Van:
Tot:

2250 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van de leden Grinwis en Geurts over voorrang voor mensen met maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel bij het verlenen van een huisvestingsvergunning (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Grinwis en Geurts over voorrang voor mensen met maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel bij het verlenen van een huisvestingsvergunning Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN GEURTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat artikel 14 van de Huisvestingswet gemeenten de mogelijkheid geeft om bij het toewijzen van een sociale huurwoning voorrang te geven aan mensen met een maatschappelijke binding aan een kern in een gemeente met meerdere woonkernen; overwegende dat wijken en stadsdelen in steden vaak meer inwoners kennen dan een dergelijke woonkern en mensen vaak ook een sterke maatschappelijke binding hebben met de wijk of het stadsdeel waar ze wonen, maar dat artikel 14 van de Huisvestingswet geen ruimte biedt om mensen met een maatschappelijke binding aan de wijk of het stadsdeel voorrang te verlenen; verzoekt de regering te onderzoeken of het van toegevoegde waarde is gemeenten de mogelijkheid te bieden om bij het verlenen van een huisvestingsvergunning ook voorrang te kunnen geven aan mensen met een maatschappelijke binding aan een wijk of stadsdeel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over een ethisch kader voor het gebruik van data uit rioolwateronderzoek (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Grinwis en Boswijk over een ethisch kader voor het gebruik van data uit rioolwateronderzoek Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOSWIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de data uit rioolwateronderzoek in sommige gevallen al tot op perceelsniveau herleidbaar zijn en deze informatie bevatten over leefstijlkenmerken, zoals het gebruik van drugs en medicijnen; overwegende dat deze «big brown»-data kansen bieden, maar ook tot ethische dilemma's leiden; verzoekt de regering in samenwerking met de waterschappen en het RIVM tot een ethisch kader te komen inzake het verkrijgen, beheren en gebruiken van data uit rioolwateronderzoek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over het gebruik van data van rioolwaterzuiveringsinstallaties om de waterkwaliteit te verbeteren (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Grinwis en Boswijk over het gebruik van data van rioolwaterzuiveringsinstallaties om de waterkwaliteit te verbeteren Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOSWIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het RIVM met de waterschappen samenwerkt om rioolwateronderzoek te doen en daarmee lokale corona-uitbraken vroeg kan signaleren; overwegende dat rioolwateronderzoek ook kan bijdragen aan een gerichte aanpak om de waterkwaliteit te verhogen door de bronnen van gevaarlijke stoffen zoals pfas, microplastics, drugs en medicijnresten op te sporen; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de beschikbare data van rioolwaterzuiveringsinstallaties worden gebruikt om (gebieds)gerichte maatregelen te nemen teneinde de waterkwaliteit te verbeteren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ceder en Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Ceder en Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN PALLAND Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er grote krapte is op de arbeidsmarkt en dat er tegelijk nog veel mensen langs de kant staan die met de juiste begeleiding aan het werk kunnen worden geholpen; overwegende dat sociaal ontwikkelbedrijven een essentiële rol spelen in het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het helpen van werkgevers om werkzaamheden passend te maken voor werkzoekenden; overwegende dat sociaal ontwikkelbedrijven aangeven dat ze duizenden extra mensen, ook nieuwe en andere doelgroepen, aan het werk kunnen helpen; verzoekt de regering om in overleg te treden met gemeenten, regionale mobiliteitsteams en sociaal ontwikkelbedrijven om te bezien of en hoe de sociaal ontwikkelbedrijven een grotere rol kunnen spelen bij het aan het werk helpen van mensen die nu langs de kant staan, met behulp van de middelen uit het aanvullend sociaal pakket, en de Kamer hierover voor 1 februari 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Motie van het lid Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. ...

Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID WUITE C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over in het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind bezien of de gestelde eisen aan bewindvoerders voldoende zijn (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over in het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind bezien of de gestelde eisen aan bewindvoerders voldoende zijn Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over uitbreiding van het experimenteerartikel in de Participatiewet Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van de leden Palland en Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Palland en Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN CEDER Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit het WRR-rapport «Het betere werk. ...

Motie van het lid Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de hervormingsagenda jeugd momenteel wordt opgesteld; overwegende dat uitvoerbaarheid en effectiviteit voor burgers aspecten zijn van de kwaliteit van beleid; verzoekt de regering de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd ook te bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt en hier expliciet aandacht aan te besteden in overleg met jongeren, ouders, gemeenten en zorgaanbieders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 (Dossier 35925-XVI)
Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de ontwerpbegroting VWS 2022 op 26 oktober 2021. ...