Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

99 resultaten

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 22 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over de financiering van professionele ondersteuning van mantelzorgers (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over de financiering van professionele ondersteuning van mantelzorgers Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Motie Keijzer en Krol over het verzachten van de onbedoelde effecten van de bijtelling (Dossier 33204)
Motie Keijzer en Krol over het verzachten van de onbedoelde effecten van de bijtelling Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN KROL Voorgesteld 4 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met ingang van 1 januari 2013 8% van het vermogen opgeteld wordt bij het bijdrageplichtig inkomen en hierdoor flink hogere eigen bijdragen AWBZ geheven worden; overwegende dat dit tot onbedoelde effecten leidt; roept de regering op, te bewerkstelligen dat voor ouderen en gehandicapten de onbedoelde effecten verzacht worden door het vrij te stellen vermogen in box 3 voor volwassen verstandelijk gehandicapten te verhogen naar € 42.000, dan wel in de vaststelling van de eigen bijdrage AWBZ voor deze groep de eigen bijdrage niet langer te innen op het moment dat dit bedrag bereikt wordt; verzoekt de regering, tot het moment waarop de desbetreffende wetgeving aangepast is de eigen bijdragen conform naar beneden bij te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Keijzer en Krol over het vrijstellen van de eigen woning in box 3 (Dossier 33204)
Motie Keijzer en Krol over het vrijstellen van de eigen woning in box 3 Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN KROL Voorgesteld 4 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met ingang van 1 januari 2013 8% van het vermogen opgeteld wordt bij het bijdrageplichtig inkomen en hierdoor flink hogere eigen bijdragen AWBZ geheven worden; overwegende dat dit tot onbedoelde effecten leidt; roept de regering op, te bewerkstelligen dat voor ouderen en gehandicapten de onbedoelde effecten verzacht worden door de eigen woning, daar waar deze het enige vastgoed is dat in bezit is en te koop, vrij te stellen in box 3; verzoekt de regering, tot het moment waarop deze besluitvorming geresulteerd heeft in wetgeving de eigen bijdragen conform naar beneden bij te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Schouw c.s. over de bezuinigingen op het College bescherming persoonsgegevens (Dossier 33400-VI)
Motie Schouw c.s. over de bezuinigingen op het College bescherming persoonsgegevens Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie Berndsen-Jansen c.s. over het capaciteitsprobleem bij de politie (Dossier 33400-VI)
Motie Berndsen-Jansen c.s. over het capaciteitsprobleem bij de politie Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 33400-VI, nr. 48) over de bezuinigingen op het College bescherming persoonsgegevens (Dossier 33400-VI)
Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 33400-VI, nr. 48) over de bezuinigingen op het College bescherming persoonsgegevens Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van het lid Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. ...

Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35754)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Brief van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Esch (Dossier 35754)
Brief van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Esch Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VOORDEWIND, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN SAZIAS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2021 Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd voorstel van wet in het vervolg mede wordt verdedigd door mevrouw Van Esch. ...

Geleidende brief (Dossier 35754)
Geleidende brief Geleidende brief gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2021 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). ...

Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide (#:-)
Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...