Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

68 resultaten

Voorhang ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2023 (Dossier 36200-VII)
Voorhang ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 7 november 2022. ...

Staat van het Bestuur 2022 (Dossier 36200-VII)
Staat van het Bestuur 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2023 Hierbij bied ik u de Staat van het Bestuur 2022 aan, de actuele versie van het trendrapport dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties iedere twee jaar opstelt over het decentrale openbaar bestuur. ...

Motie van het lid Geurts over een vergunningstelsel creëren waarmee gemeenten uitponding van vakantieparken kunnen reguleren (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Geurts over een vergunningstelsel creëren waarmee gemeenten uitponding van vakantieparken kunnen reguleren Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel geld wordt verdiend met het opkopen en uitponden van vakantieparken, hetgeen maatschappelijk gezien vaak tot ongewenste effecten leidt; overwegende dat een aantal gemeenten aangeeft over onvoldoende instrumentarium te beschikken om hier effectief tegen te kunnen optreden; verzoekt de regering in samenwerking met medeoverheden: – een vergunningstelsel te creëren waarmee gemeenten uitponding van vakantieparken kunnen reguleren; – de mogelijkheid te onderzoek van een opkoopfonds; – in kaart te brengen of het voorkeursrecht voor gemeenten kan worden toegepast op vakantieparken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Adviezen over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid (Dossier 36200-VII)
Adviezen over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid Brief regering begroting financiën Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2023 Recentelijk zijn er verschillende adviezen uitgebracht over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022 over de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering (Dossier 36200-VII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022 over de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 116 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 25 november 2022 De vaste commissie voor Digitale Zaken, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben op 14 november 2022 overleg gevoerd met mevrouw Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Van Huffelen, Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, en mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, Minister van Justitie en Veiligheid, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 VII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 XIII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 VI); – de brief van de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering d.d. 7 juli 2022 inzake beantwoording vragen commissie over de Jaarrapportage Grote ICT-projecten 2021 (Kamerstuk 26 643, nr. ...

Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden (Dossier 36200-VII)
Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden Brief regering begroting financiën Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2022 Op verzoek van uw Kamer informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, over de stand van zaken en het proces rondom de kabinetsreactie op het adviesrapport van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden. ...

Amendement van het lid Geurts c.s. over een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (Dossier 36200-VII)
Amendement van het lid Geurts c.s. over een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen Amendement begroting financiën Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2022, om informatie te ontvangen over de kabinetsreactie op het rapport van de Dialooggroep en het programma van 19 december 2022 (Dossier 36200-VII)
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2022, om informatie te ontvangen over de kabinetsreactie op het rapport van de Dialooggroep en het programma van 19 december 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2022 Naar aanleiding van het verzoek van Kamerlid Omtzigt tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december jl. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het terugdraaien van de opschalingskorting meenemen in de nieuwe financieringssystematiek (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het terugdraaien van de opschalingskorting meenemen in de nieuwe financieringssystematiek Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S. ...

Alternatieve oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten (Dossier 36200-VII)
Alternatieve oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2023 Op 17 januari jl. heb ik de inbreng van uw Kamer voor het schriftelijk overleg over de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding beantwoord.1 In deze antwoorden ben ik ingegaan op de eventuele meerwaarde van het instrument tussentijdse raadsontbinding voor gemeenten met aanhoudende bestuurlijke problemen. ...

Versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen (Dossier 36200-VII)
Versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen Brief regering begroting financiën Nr. 178 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2023 De versterking van de overheid met oog voor de menselijke maat is een belangrijke ambitie van dit kabinet. ...

Nota van wijziging (Dossier 36200-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 124 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 december 2022 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 komt te luiden: Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Handreiking ‘Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden: Handreiking voor decentrale volksvertegenwoordigers’ (Dossier 36200-VII)
Handreiking ‘Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden: Handreiking voor decentrale volksvertegenwoordigers’ Brief regering begroting financiën Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 maart 2023 Bijgaand stuur ik u de handreiking «Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden: Handreiking voor decentrale volksvertegenwoordigers» toe. ...

Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Dossier 36200-VII)
Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2022 Op 24 februari jl. verzocht Uw Kamer, bij monde van de leden Leijten (SP) en Van der Graaf (CU), om een kabinetsreactie op het rapport Atlas van afgehaakt Nederland. ...

Voortgangsinformatie vijfde evaluatieronde GRECO (Dossier 36200-VII)
Voortgangsinformatie vijfde evaluatieronde GRECO Brief regering begroting financiën Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2023 Naar aanleiding van de publicatie van de jaarlijkse Corruption Perception Index (CPI) van Transparency International heeft het lid Omtzigt de regering verzocht om de voortgangsinformatie over de implementatie van de aanbevelingen volgend uit de vijfde evaluatieronde van GRECO te delen met uw Kamer. ...

Motie van de leden Van der Molen en Bevers over helderheid verschaffen over de toepassing van het vijfde lid van artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, over het in de rechtbank voordragen van de eed of belofte in het Fries (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Van der Molen en Bevers over helderheid verschaffen over de toepassing van het vijfde lid van artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, over het in de rechtbank voordragen van de eed of belofte in het Fries Motie begroting financiën Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN BEVERS Voorgesteld 8 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op 1 januari 2014 de Wet gebruik Friese taal in werking is getreden om de positie van het Fries in het bestuurlijke verkeer en rechtsverkeer te verankeren; constaterende dat onlangs beroering is ontstaan doordat in de rechtbank vier wethouders van de gemeente Achtkarspelen slechts na aandringen in de gelegenheid werden gesteld de eed en de belofte in het Fries af te leggen, zodat zij konden worden beëdigd als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand; fersiket it regear foar 1 febrewaris 2023 helderheid te jaan oer de korrekte tapassing fan it fiifde lid fan kêst 16 fan Boek 1 fan it Boargerlik Wetboek oangeande it yn de rjochtbank foardragen fan de folsleine tekst fan de eed of de belofte yn it Frysk, en de Keamer dêroer te ynformearjen; verzoekt de regering voor 1 februari 2023 helderheid te verschaffen over de correcte toepassing van het vijfde lid van artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot het in de rechtbank voordragen van de volledige tekst van de eed of de belofte in het Fries, en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over gemeenten ruimte bieden om hun mantelzorgregelingen te verruimen (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Grinwis c.s. over gemeenten ruimte bieden om hun mantelzorgregelingen te verruimen Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Rajkowski c.s. over een wetsvoorstel in procedure brengen om bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegen te gaan (t.v.v. 36200-VII-59) (Dossier 36200-VII)
Gewijzigde motie van het lid Rajkowski c.s. over een wetsvoorstel in procedure brengen om bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegen te gaan (t.v.v. 36200-VII-59) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 59 Voorgesteld 29 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Verzoekt de regering in 2023 in lijn met de reguleringsopties die zijn beschreven in het WODC-onderzoek een wetsvoorstel in procedure te brengen om bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegen te gaan, waarbij in elk geval het vervaardigen, aanbieden, verspreiden, downloaden of gebruiken van deepfaketechnologie of technologie die kan worden ingezet om deepfakes te genereren wordt verboden; Verzoekt de regering tevens om in dit wetsvoorstel te bezien op welke manier het beïnvloeden van verkiezingen of politieke besluitvorming middels het creëren of verspreiden van desinformatie door middel van deepfakes en AI expliciet strafbaar kan worden gesteld; En gaat over tot de orde van de dag, Rajkowski Ellian Koekkoek Bontenbal Van Ginneken Ceder Bouchallikh ...

Reactie op de motie van de leden Bisschop en Strolenberg over een wetsvoorstel om de procedure voor het ontslag van een waarnemend burgemeester te regelen (Dossier 36200-VII)
Reactie op de motie van de leden Bisschop en Strolenberg over een wetsvoorstel om de procedure voor het ontslag van een waarnemend burgemeester te regelen Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2022 In het debat over de begroting BZK voor het jaar 2022 (Handelingen II 2021/22, nr. ...

Reactie van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman op hun rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft’ (Dossier 36200-VII)
Reactie van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman op hun rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft’ Brief regering begroting financiën Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2023 Bijgaand ontvangt u, mede namens de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de reactie aan de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman op hun rapport «Als de overheid niet thuis geeft». ...