Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

54 resultaten

Amendement van het lid Bergkamp c.s. 35570-XVI-58 over middelen voor de Mantelzorglijn (Dossier 35570-XVI)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. 35570-XVI-58 over middelen voor de Mantelzorglijn Amendement begroting financiën Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Ontslag minister voor Medische Zorg en Sport en herziene portefeuilleverdeling (Dossier 35570-XVI)
Ontslag minister voor Medische Zorg en Sport en herziene portefeuilleverdeling Brief regering begroting financiën Nr. 196 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 september 2021 Hierbij informeren wij u, mede namens de Minister-President, dat de Minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, haar ontslag heeft aangeboden aan de Koning (Kamerstuk 34 700, nr. 84). ...

Motie van het lid Diertens c.s. over opleidingen tot GLI-coaches onderbrengen bij bestaande sportopleidingen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Diertens c.s. over opleidingen tot GLI-coaches onderbrengen bij bestaande sportopleidingen Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Bergkamp over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-169) (Dossier 35570-XVI)
Nader gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Bergkamp over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-169) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 170 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 120 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland als enige in West-Europa het facultatief protocol van het VN Gehandicaptenverdrag nog niet heeft geratificeerd, verzoekt de regering, voor 17 maart 2021 aan te geven n welke stappen nog genomen moeten worden om tot ratificering over te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Molen over in alle relevante uitingen aandacht besteden aan een "gewoon sterfbed" en de mogelijkheden van palliatieve zorg (t.v.v. 35570-XVI-149) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Molen over in alle relevante uitingen aandacht besteden aan een "gewoon sterfbed" en de mogelijkheden van palliatieve zorg (t.v.v. 35570-XVI-149) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 149 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de komende tien jaar het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt met 14% zal toenemen als gevolg van de vergrijzing, constaterende dat ondanks het stijgende aantal euthanasiezaken verreweg het grootste deel van de mensen in Nederland overlijdt zónder ingrijpen, overwegende dat er in de Nederlandse samenleving veel onwetendheid is over sterven en artsen soms worstelen met stervensprocessen, omdat patiënten en hun familie soms iets anders vragen dan wat artsen medisch zinvol vinden, verzoekt de regering, in alle relevante uitingen aandacht te (blijven) besteden aan een «gewoon sterfbed» en de mogelijkheden van palliatieve zorg, verzoekt de regering, tevens te bevorderen dat kennis van het Landelijk Expertisecentrum Sterven wordt gedeeld met huisartsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peters over samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen binnen de ouderenzorg (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Peters over samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen binnen de ouderenzorg Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog altijd signalen zijn van patiënten met een Wlz-indicatie waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat er 24 uur per dag medisch-generalistische zorg voor hen in de regio beschikbaar is; constaterende dat de NZa over de positionering van medisch-generalistische zorg adviseert dat aanbieders en beroepsgroepen via samenwerkingsafspraken borgen dat de keten voor medisch-generalistische zorg op elkaar aansluit; constaterende dat er onlangs tussen partijen een convenant is gesloten voor medisch-generalistische zorg in de gehandicaptenzorg, die daarmee voor deze groep patiënten is zeker gesteld; van oordeel dat in lijn met het advies van de NZa dergelijke samenwerkingsafspraken ook noodzakelijk en gewenst zijn voor patiënten in de ouderenzorg; verzoekt de regering, in navolging van het gesloten convenant in de gehandicaptenzorg, ook samenwerkingsafspraken te maken met beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen gericht op 24 uursbeschikbaarheid en toegankelijkheid van medisch-generalistische zorg voor patiënten in de ouderenzorg, en de Kamer uiterlijk 1 maart 2021 over de voortgang en het resultaat te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van den Berg en Veldman 35570-XVI-63 over middelen voor de inzet en toetsing van gezondheidsapps (Dossier 35570-XVI)
Amendement van de leden Van den Berg en Veldman 35570-XVI-63 over middelen voor de inzet en toetsing van gezondheidsapps Amendement begroting financiën Nr. 63 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VELDMAN Ontvangen 2 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Peters over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Peters over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een kwart van de Nederlandse jeugd niet goed kan lezen en schrijven; van mening dat de oplossing van dit probleem ligt in meer en betere instructie en oefenen en niet in medicaliseren; spreekt uit dat leerproblemen zoals dyslexie in verreweg de meeste gevallen een onderwijsprobleem zijn en geen onderdeel van jeugdzorg zouden moeten zijn; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs loopt en het oorspronkelijke budget hiervoor van gemeenten over te hevelen naar het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over onafhankelijk onderzoek naar effectievere bestuurlijke regio-indelingen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over onafhankelijk onderzoek naar effectievere bestuurlijke regio-indelingen Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Veldman en Van den Berg over analyseren wat nodig is om het project Regie op registers te versnellen (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Veldman en Van den Berg over analyseren wat nodig is om het project Regie op registers te versnellen Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN VAN DEN BERG Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gezien de snelle ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen de behoefte groeit om de effectiviteit en (bij)werking van (nieuwe) geneesmiddelen in de praktijk goed te blijven volgen; constaterende dat vanuit het zorgveld de beweging is gemaakt om via patiënt- en aandoeningsregistraties de effectiviteit, de kosteneffectiviteit en (bij)werkingen in de praktijk goed te blijven volgen; constaterende dat het Zorginstituut in 2019 is gestart met het project Regie op Registers, dat moet leiden tot een helder kader voor het registreren en rapporteren van gegevens over het gebruik van dure geneesmiddelen in de praktijk, inclusief de klinische en relevante uitkomsten van de behandeling voor de patiënt; constaterende dat de NZa de Minister in mei 2020 geadviseerd heeft dit traject te bespoedigen, gezien de jaarlijkse stijging in uitgaven aan nieuwe geneesmiddelen en de toenemende roep om rechtvaardiging van de vraagprijzen van fabrikanten; constaterende dat het actieplan Samenwerken aan passende zorg stelt dat er nog maar weinig uitkomstinformatie beschikbaar is om te gebruiken voor samen beslissen, voor leren en verbeteren, en voor het organiseren en inkopen van zorg en dat er versnelling nodig is; verzoekt de regering, om op korte termijn te analyseren wat er nodig is om het project Regie op Registers te versnellen zodat het registerlandschap kan gaan bijdragen aan gepast gebruik van geneesmiddelen, en de Kamer hierover begin 2021 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) -advies 'Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving’ (Dossier 35570-XVI)
Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) -advies 'Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving’ Brief regering begroting financiën Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2021 Op 6 maart jl. heeft de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het advies Aanbieden RVS-advies «RVS-advies Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving» gepubliceerd. ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over een financiële tegemoetkoming voor sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over een financiële tegemoetkoming voor sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35570-XVI)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 35 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 november 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 komt te luiden: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over twintig extra plekken bij de huisartsenopleiding (t.v.v. 35570-XVI-136) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over twintig extra plekken bij de huisartsenopleiding (t.v.v. 35570-XVI-136) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 171 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Jaarverslag 2019 van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen (LZALP) (Dossier 35570-XVI)
Jaarverslag 2019 van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen (LZALP) Brief regering begroting financiën Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 maart 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, het jaarverslag 2019 aan van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen1 (hierna: de Commissie), dat wij in januari 2021 hebben ontvangen. ...

Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG (Dossier 35570-XVI)
Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG Brief regering begroting financiën Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2021 Op 12 april 2021 bent u geïnformeerd over de 15 – 18 maanden latere realisatie van het project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG en is de verwachting uitgesproken u na het zomerreces nader te kunnen informeren over de consequenties hiervan, waaronder de impact op de financiën1. ...

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-120) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-120) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 169 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van de leden Veldman en Van den Berg over onderzoeken of er een wettelijke of beleidsmatige aanpassing nodig is om gegevens voor gezondheidsdoeleinden te hergebruiken (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Veldman en Van den Berg over onderzoeken of er een wettelijke of beleidsmatige aanpassing nodig is om gegevens voor gezondheidsdoeleinden te hergebruiken Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN VAN DEN BERG Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat nieuw onderzoek en gezondheidsdiensten worden gefaciliteerd en versneld door het combineren van medische data met andere data binnen duidelijke spelregels; constaterende dat het kabinet de ontwikkeling van secundair datagebruik en algoritmes ondersteunt, omdat het de kwaliteit van (gepersonaliseerde) zorg voor de patiënt kan verbeteren; constaterende dat andere Europese landen, zoals Finland, spelregels hebben vastgelegd in een wet op secundair gebruik van gezondheidsdata (binnen de Europese privacyregels, dus voor ons zou dat binnen de AVG zijn); overwegende dat voor de ontwikkeling van innovatieve, baanbrekende medische toepassingen binnen bijvoorbeeld de genomica of genetica het secundair gebruik van gegevens essentieel is; constaterende dat, om dit te realiseren, het noodzakelijk is om internationale of Europese normen vast te stellen die de interoperabiliteit van gegevens vergemakkelijken en privacy- en ethische problemen oplossen en daarmee het vertrouwen van het grote publiek in een zorgvuldige omgang met medische data vergroten; verzoekt de regering, om te onderzoeken of er een wettelijke of beleidsmatige aanpassing noodzakelijk is voor het kunnen hergebruiken van gegevens voor gezondheidsdoeleinden; verzoekt de regering tevens te onderzoeken of er op Europees niveau eisen gesteld kunnen worden aan het volgens standaarden kunnen benaderen van informatie uit bronsystemen ten behoeve van secundair gebruik, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Peters en Ploumen over de economisering van burgerinitiatieven tegengaan (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Peters en Ploumen over de economisering van burgerinitiatieven tegengaan Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN PLOUMEN Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een mens geen individu is maar een persoon in relatie tot andere personen; constaterende dat de gemeenschap voor een aanzienlijk deel draait op buurt- of burgerinitiatieven; constaterende dat gemeenten sommige buurt- of burgerinitiatieven best zouden willen steunen, maar dat de aanbestedingsregels regelmatig zo worden uitgelegd dat deze initiatieven aanbestedingsplichtig zouden zijn; voorts constaterende dat het subsidierecht zo kan worden geïnterpreteerd dat steun aan buurt- of burgerinitiatieven ongewenste overheidssteun aan ondernemers zou zijn; van mening dat burgerinitiatieven ook in de zin van de aanbestedings- en subsidieregels helemaal geen ondernemer horen te zijn verzoekt de regering, de economisering van burgerinitiatieven waar het kan tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...