Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

76 resultaten

Overbenutting (266%) van de Regeling stimulering biologische productiemethode (RSBP) (Dossier 33000-XIII)
Overbenutting (266%) van de Regeling stimulering biologische productiemethode (RSBP) Brief regering begroting financiën Nr. 159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 januari 2012 In het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur van 16 juni 2011 (Kamerstuk 32 710 XIV, nr. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 90 over een eenmalige investering in het onderzoeken en opzetten van een uitbreiding van het Beter Leven Keurmerk (sterrensysteem) van de Dierenbescherming naar zuivelproducten en andere producten waarin vlees verwerkt is (Dossier 33000-XIII)
Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 90 over een eenmalige investering in het onderzoeken en opzetten van een uitbreiding van het Beter Leven Keurmerk (sterrensysteem) van de Dierenbescherming naar zuivelproducten en andere producten waarin vlees verwerkt is Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 143 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van de leden Jacobi en Koopmans dat beoogt middelen vrij te maken voor een eenduidige, eenvoudige regeling voor de schaapskuddes met bijzondere rassen (Dossier 33000-XIII)
Amendement van de leden Jacobi en Koopmans dat beoogt middelen vrij te maken voor een eenduidige, eenvoudige regeling voor de schaapskuddes met bijzondere rassen Amendement begroting financiën Nr. 92 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JACOBI EN KOOPMANS Ontvangen 6 december 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 18 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 460 (x € 1 000). ...

Stand van zaken van de uitvoering van de motie El Fassed (33000 XIII, nr. 132) over THT-data (Dossier 33000-XIII)
Stand van zaken van de uitvoering van de motie El Fassed (33000 XIII, nr. 132) over THT-data Brief regering begroting financiën Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 maart 2012 Op uw verzoek van 13 maart geef ik u hierbij een korte stand van zaken van de uitvoering van de motie El Fassed (TK 33 000 XIII, nr. ...

Amendement van de leden Van Vliet en Koppejan over het beschikbaar stellen van 4,2 miljoen voor de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (Dossier 33000-XIII)
Amendement van de leden Van Vliet en Koppejan over het beschikbaar stellen van 4,2 miljoen voor de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw Amendement begroting financiën Nr. 148 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KOPPEJAN Ontvangen 19 december 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 4 200 (x € 1 000). ...

Motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans over digestaat als kunstmestvervanger (Dossier 33000-XIII)
Motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans over digestaat als kunstmestvervanger Motie begroting financiën Nr. 174 MOTIE VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN KOOPMANS Voorgesteld 22 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de EU-Commissarissen van Landbouw (Ciolos), Klimaatbescherming (Hedegaard) en Biodiversiteit (Potocnik) zijn overeengekomen om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te vergroenen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en milieu; overwegende dat in het overkoepelend kader Europees grondstoffenbeleid en stimulering van bronefficiëntie een essentiële rol spelen en een kringloopgedachte wordt voorgestaan in plaats van een «end of pipe»-oplossing; verzoekt de regering, de Europese Commissie te bewegen goedkeuring te verlenen aan mineralenconcentraten (digestaat) als kunstmestvervanger per 2013 als permanente voorziening, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Vliet/Koppejan over de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepbouw Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Nederlandse zeescheepsbouw behoort tot de top van de innovatieve Nederlandse maakindustrie; overwegende, dat in deze sector in Nederland 35 000 mensen direct werkzaam zijn en de sector voor 4,5 mld. bijdraagt aan de Nederlandse export; overwegende, dat de Nederlandse scheepsbouw zichzelf drastisch heeft gesaneerd en nu als nichespeler in de race is voor verschillende mooie orders; overwegende, dat andere landen ondersteuning bieden aan de sector waardoor sprake is van een verstoring van het zogenaamde level playing field; constaterende, dat de nog bestaande Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ) net het verschil kan maken om veel van die mooie orders binnen te halen; verzoekt de regering in het kader van de SIZ eenmalig een bedrag van 4,2 mln. vrij te maken voor 2012 en dit te dekken uit artikel 13, onderdeel «programma implementatie ICT-agenda», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Jacobi en Koopmans ter vervanging van nr. 92 dat beoogt middelen vrij te maken voor een eenduidige, eenvoudige regeling voor schaapskuddes met bijzondere rassen (Dossier 33000-XIII)
Gewijzigd amendement van de leden Jacobi en Koopmans ter vervanging van nr. 92 dat beoogt middelen vrij te maken voor een eenduidige, eenvoudige regeling voor schaapskuddes met bijzondere rassen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 140 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN JACOBI EN KOOPMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie Koppejan c.s. over onderzoek en pilots kredietunies (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan c.s. over onderzoek en pilots kredietunies Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S. ...

Reactie op verzoek commissie over de stand van zakenbrief over de uitvoering van moties op het gebied van Landbouw en Natuur en de stand van zaken m.b.t. recent gedane toezeggingen (Dossier 33000-XIII)
Reactie op verzoek commissie over de stand van zakenbrief over de uitvoering van moties op het gebied van Landbouw en Natuur en de stand van zaken m.b.t. recent gedane toezeggingen Brief regering begroting financiën Nr. 168 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2012 Hierbij stuur ik u naar aanleiding van uw schriftelijke verzoek van 7 februari 2012 een overzicht van de stand van zaken van de door u aangeleverde moties (bijlage 1). ...

Reactie op verzoek commissie betreffende de rapportage over energie-infrastructuurprojecten (Dossier 33000-XIII)
Reactie op verzoek commissie betreffende de rapportage over energie-infrastructuurprojecten Brief regering begroting financiën Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 januari 2012 In de brief van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 december 2011 heeft zij mij verzocht u te berichten over de termijn waarop de rapportage over grootschalige energieprojecten, die in het kader van de rijkscoördinatieregelling aan de orde zijn, aan uw Kamer zal worden aangeboden. ...

Motie Van der Werf / Wiegman-van Meppelen Scheppink over het decentraal opwekken van energie (Dossier 33000-XIII)
Motie Van der Werf / Wiegman-van Meppelen Scheppink over het decentraal opwekken van energie Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het decentraal opwekken en leveren van energie, zowel voor als achter de meter, wettelijk niet verankerd is, terwijl een groeiend aantal (collectieven van) kleinverbruikers decentraal duurzame energie wil opwekken; verzoekt de regering te onderzoeken hoe (collectieven van) kleinverbruikers die decentraal duurzame energie willen produceren voor eigen gebruik, hiertoe in staat kunnen worden gesteld, door laagdrempelige modellen te ontwikkelen en waar nodig wet- en regelgeving aan te passen, binnen verantwoorde financiële kaders voor het Rijk; verzoekt de regering tevens de Kamer hierover voor 1 april 2012 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijkgraaf/Koppejan over het takenpakket van productschappen Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN KOPPEJAN Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet wil snijden in het takenpakket van productschappen; overwegende, dat de productschappen een belangrijke rol spelen bij het financieren van praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling in de topsectoren agro en food en tuinbouw en uitgangsmaterialen; overwegende, dat in de genoemde topsectoren veel individuele ondernemers en kleine bedrijven actief zijn, die zelfstandig niet in staat zijn noodzakelijk praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling te financieren; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het voor productschappen mogelijk blijft om, gesteund door de betreffende sectoren en ondernemers, praktijkonderzoek en innovatieontwikkeling te financieren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Actieplan Stalbranden 2012 - 2016 (Dossier 33000-XIII)
Actieplan Stalbranden 2012 - 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 154 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2011 Bijgaand zend ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie, het «Actieplan Stalbranden 2012–2016»1. ...

Amendement van de leden Koppejan en Ziengs over een garantie van 25 miljoen, gereserveerd vanuit het BMKB fonds, ten behoeve van pilots (Dossier 33000-XIII)
Amendement van de leden Koppejan en Ziengs over een garantie van 25 miljoen, gereserveerd vanuit het BMKB fonds, ten behoeve van pilots Amendement begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN ZIENGS Ontvangen 3 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat wordt het verplichtingenbedrag verlaagd met  € 25 000 (x € 1 000). ...

Tarifering van de telefonische klantenservice en de haalbaarheid van het gratis maken van de wachttijd bij 090x-(klantenservice)nummers (Dossier 33000-XIII)
Tarifering van de telefonische klantenservice en de haalbaarheid van het gratis maken van de wachttijd bij 090x-(klantenservice)nummers Brief regering begroting financiën Nr. 161 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 januari 2012 Bij de behandeling van de begroting voor 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 2 en 3 november jl. heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over de haalbaarheid van het gratis maken van de wachttijd bij 090x-(klantenservice)nummers. ...

Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en Jaarverslag 2010, Energie Beheer Nederland B.V. (Dossier 33000-XIII)
Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en Jaarverslag 2010, Energie Beheer Nederland B.V. ...

Rijksbijdrage Staatsbosbeheer 2008 - 2015 (Dossier 33000-XIII)
Rijksbijdrage Staatsbosbeheer 2008 - 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2011 Naar aanleiding van het begrotingsonderzoek EL&I van heden morgen doe ik u hierbij toekomen de meerjarige ontwikkeling van de rijksbijdrage Staatsbosbeheer. ...

Resultaten Internationale Walvisvaartcommissie (IWC64) (Dossier 33000-XIII)
Resultaten Internationale Walvisvaartcommissie (IWC64) Brief regering begroting financiën Nr. 196 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 augustus 2012 Bij brief van 26 juni 2012 (nr. 33 000 XIII, nr. 191) heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn inzet bij de 64e vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC64), die van 25 juni tot en met 6 juli 2012 plaatsvond in Panama City, Panama. ...

Nederlandse Agro-export 2011 (Dossier 33000-XIII)
Nederlandse Agro-export 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 166 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2012 Hiermee ontvangt u op uw verzoek (van 24 januari jl.) mijn brief inzake de verdere uitbouw van het succes van de agrarische export. ...