Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

82 resultaten

motie Ferrier c.s. over een onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten bij extreme toe- of afname van het aantal leerlingen (Dossier 32500-VIII)
motie Ferrier c.s. over een onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten bij extreme toe- of afname van het aantal leerlingen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S. ...

Jaarbericht brede school 2009 en het rapport ‘De brede school in de aandachtswijken’ (Dossier 32500-VIII)
Jaarbericht brede school 2009 en het rapport ‘De brede school in de aandachtswijken’ Brief regering begroting financiën Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2010InleidingBrede scholen bieden aan alle kinderen de kans om zich breed te ontwikkelen. ...

Afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake de bekostiging van de lokale publieke omroep (Dossier 32500-VIII)
Afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake de bekostiging van de lokale publieke omroep Brief regering begroting financiën Nr. 191 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2011 Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan de VNG inzake de bekostiging van de lokale publieke omroep.1 Hiermee heb ik invulling gegeven aan de motie van de leden Van der Ham en Voordewind (motie 32 500 VIII, nr. 105). ...

Jaarverslagen 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf) (Dossier 32500-VIII)
Jaarverslagen 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf) Brief regering begroting financiën Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2010Hierbij ontvangt u de jaarverslagen 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf).1 Pf en Vf zijn zelfstandige bestuursorganen die ieder jaar zelfstandig verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de daarmee behaalde resultaten in het verslagjaar. ...

Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 32500-VIII)
Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief regering begroting financiën Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 maart 2011Met deze brief doe ik een toezegging gestand die ik tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb gedaan en geef ik een reactie op vier moties die bij de begrotingsbehandeling zijn aangenomen. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies (Dossier 32500-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 juni 2011 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 8 april 2011 inzake de herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 160). ...

Nota van wijziging (Dossier 32500-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 november 2010Artikel IIn het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 wordt de departementale begrotingsstaat gewijzigd als volgt (bedragen x € 1 000): Art.Omschrijving artikelStand ontwerpbegroting vóórStand ontwerpbegroting na  Nota van wijzigingNota van wijziging  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten TOTAAL 36 780 2632 135 821 36 800 8651 996 988         Beleidsartikelen 36 589 2812 134 297 36 609 8831 995 4641Primair onderwijs9 502 5569 503 77213 1869 502 5569 503 7721 6613Voortgezet onderwijs6 779 0926 809 9747 9076 787 4856 818 3671 3614Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie3 419 7303 418 8943 5003 419 7303 419 89405Technocentra20200202006Hoger beroepsonderwijs2 530 9052 538 6731 0172 530 9052 538 673177Wetenschappelijk onderwijs3 955 0263 915 24542 6043 953 3233 913 54225 0168Internationaal beleid37 67142 2589937 67142 258999Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid300 840301 41510 000299 840300 415011Studiefinanciering4 059 4324 059 432611 5764 059 4324 059 432611 57612Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten133 359133 3598 400133 359133 3598 40013Lesgelden6 5086 508217 0446 5086 508217 04414Cultuur598 332937 87022 638577 958917 49649415Media904 760905 506202 000904 760905 506202 00016Onderzoek en wetenschapsbeleid993 2971 060 781137 5901 027 5831 095 06771 06024Kinderopvang2 937 1542 937 154856 7362 937 1542 937 154856 73625Emancipatie14 06418 420014 06418 4200         Niet-beleidsartikelen 190 9821 524 190 9821 52417Nominaal en onvoorzien11 44911 44995711 44911 44995718Ministerie algemeen115 758115 758567115 758115 75856719Inspecties57 98257 982057 98257 982020Adviesraden5 7935 79305 7935 7930Toelichting Algemene toelichtingIn deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen. ...

Toezegging betreffende het onderzoek Engels in het basisonderwijs (Dossier 32500-VIII)
Toezegging betreffende het onderzoek Engels in het basisonderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011 Op 15 december 2010 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de toezegging betreffende het onderzoek Engels in het basisonderwijs (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 135). ...

Vermelding verplichtingen ten behoeve van de bekostiging van de scholen in Caribisch Nederland (Dossier 32500-VIII)
Vermelding verplichtingen ten behoeve van de bekostiging van de scholen in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 maart 2011 Met deze brief informeer ik u over een toezegging aan de scholen in Caribisch Nederland die abusievelijk niet als verplichting in de 2e suppletoire begroting 2010 is vermeld (Kamerstukken 32 609 VIII). ...

motie Biskop c.s. over verbetering van de aansluiting mbo-hbo (Dossier 32500-VIII)
motie Biskop c.s. over verbetering van de aansluiting mbo-hbo Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S. ...

Motie-Biskop over specifieke expertise van LSEM en LISD (Dossier 32500-VIII)
Motie-Biskop over specifieke expertise van LSEM en LISD Motie begroting financiën Nr. 189 MOTIE VAN HET LID BISKOP Voorgesteld 23 juni 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet heeft voorgenomen om specifiek doelgroepenbeleid te beëindigen; overwegende, dat het studiesucces van specifieke doelgroepen nog steeds niet gelijkloopt met dat van de gemiddelde onderwijspopulatie; overwegende, dat voor het studiesucces van bepaalde doelgroepen het noodzakelijk kan zijn te beschikken over specifieke expertise zoals dat tot op heden door LSEM en LISD is vormgegeven; verzoekt de regering deze expertise te behouden en de Kamer een voorstel te doen om deze expertise te borgen binnen het algemene ondersteuningsaanbod, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitvoering van het regeerakkoord onderdeel media (Dossier 32500-VIII)
Uitvoering van het regeerakkoord onderdeel media Brief regering begroting financiën Nr. 80 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 december 2010In mijn brief over de mediabegroting 2011 heb ik toegezegd u apart te informeren over de wijze waarop ik het regeerakkoord onderdeel Media zal uitwerken. ...

Tussenrapportage 'Onderzoek Landelijke Publieke Omroep' (Dossier 32500-VIII)
Tussenrapportage 'Onderzoek Landelijke Publieke Omroep' Brief regering begroting financiën Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2011 Bijgaand ontvangt u de tussenrapportage «Onderzoek Landelijke Publieke Omroep».1 In dit onderzoek worden de mogelijkheden voor efficiëntieverbeteringen bij de Landelijke Publieke Omroep onderzocht. ...

Onderzoek naar kostenontwikkelingen bij schoolbesturen in krimpgebieden (Dossier 32500-VIII)
Onderzoek naar kostenontwikkelingen bij schoolbesturen in krimpgebieden Brief regering begroting financiën Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2011 Enkele regio’s in Nederland, zoals Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Oost Groningen hebben te maken met een krimpende bevolking. ...

Toezegging appreciatie en effectmetingen van onderwijssubsidies (Dossier 32500-VIII)
Toezegging appreciatie en effectmetingen van onderwijssubsidies Brief regering begroting financiën Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht mij bij brief van 18 november jl. (2010D45974) om haar in het najaar een brief over de appreciatie en effectmetingen van subsidies te doen toekomen, ter voorbereiding op een nog te organiseren algemeen overleg over onderwijssubsidies. ...

Informatie over toezending beleidsreactie Onderwijsraadadvies 'Ouders als partners' (Dossier 32500-VIII)
Informatie over toezending beleidsreactie Onderwijsraadadvies 'Ouders als partners' Brief regering begroting financiën Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 februari 2011In uw brief met kenmerk 2010D09431 heeft u mij gevraagd om een reactie op het advies van de Onderwijsraad «Ouders als partners» (februari 2010). ...

Reactie op motie Çelik en enquête Marktontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs (Dossier 32500-VIII)
Reactie op motie Çelik en enquête Marktontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2011 In de motie Çelik (Kamerstuk 32 710 VIII, nr. ...

Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs en beleidsreactie op het onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 32500-VIII)
Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs en beleidsreactie op het onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 april 2011Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs aan1. ...

Rapportage Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO) (Dossier 32500-VIII)
Rapportage Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO) Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 september 2010 Hierbij stuur ik u, vooruitlopend op de evaluatie van het BPPO, de rapportage van de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) toe over de stand van zaken 2010.Het BPPO vloeit voort uit artikel 2.3, derde lid, van de Mediawet 2008. ...

Reactie op het rapport 'De onderwijsachterstand van jongens' (Dossier 32500-VIII)
Reactie op het rapport 'De onderwijsachterstand van jongens' Brief regering begroting financiën Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 februari 2011Op 1 juli jl. stuurde de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap u het onderzoeksrapport «De onderwijsachterstand van jongens» (kamerstuk 32 123 VIII, nr. ...