Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

58 resultaten

Onderzoek inzake beweringen informant SNV (#:-)
Onderzoek inzake beweringen informant SNV Brief regering begroting financiën Nr. 150 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 februari 2011Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 17 januari 2011 met kenmerk 2011Z00586/2011D01899 inzake onderzoek naar SNV. ...

Verslag EU-missie Orissa februari 2010 (#:-)
Verslag EU-missie Orissa februari 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 september 2010Onder verwijzing naar de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de ledenVoordewind, Van der Staaij en Haverkamp over de EU-missie naar Orissa (Aanhangsel Handelingen 2000–2010, nr. 1862), informeer ik u hierbij over de bevindingen van deze missie. ...

Amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 63 over het toekennen van een bedrag van 7 miljoen euro aan het MATRA-programma (#:-)
Amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 63 over het toekennen van een bedrag van 7 miljoen euro aan het MATRA-programma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 72 AMENDEMENT VAN HET LID ORMEL C.S. ...

Subsidiebeleidskader inzake het Fonds voor Politieke Partijen II (#:-)
Subsidiebeleidskader inzake het Fonds voor Politieke Partijen II Brief regering begroting financiën Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2011 Conform mijn toezegging aan uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de IOB-evaluatie van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) dd. 20 april 2011 (Kamerstuk 32 500 V, nr. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 21 september 2010Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nader rapport (#:-)
Nader rapport Nader rapport begroting financiën Nr. 3 NADER RAPPORT Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) Blijkens het advies d.d. 13 september 2010, no. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE   blz. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2010De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

IOB Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005-2008 (#:-)
IOB Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005-2008 Brief regering begroting financiën Nr. 124 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2010Hierbij heb ik het genoegen u de beleidsevaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005–2008 en mijn beleidsreactie hierop aan te bieden. ...

Update omtrent de situatie van het MDG3-Fonds (#:-)
Update omtrent de situatie van het MDG3-Fonds Brief regering begroting financiën Nr. 183 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 mei 2011Naar aanleiding van het verzoek vanuit de Tweede Kamer der Staten-Generaal (ref. 2011Z08119/2011D20273 dd. 18 april 2011) om een update omtrent de situatie van het MDG3-Fonds kan ik u het volgende melden. ...

Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid (#:-)
Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN NICOLAÏ Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat dit kabinet voedsel en water heeft benoemd als prioriteiten in het ontwikkelingsbeleid;constaterende, dat het WRR-rapport «Aan het buitenland gehecht» een pleidooi houdt voor de keuze van een aantal strategische thema's waarop Nederland onderscheidend kan zijn; overwegende, dat de komende bezuinigingen bij de posten moeten worden ingevuld aan de hand van duidelijke strategische beleidskeuzes;overwegende, dat met de inzet op voedsel en water gebruik kan worden gemaakt van Nederlandse kennis die in het buitenland kan worden ingezet; verzoekt de regering de bestaande deskundigheid bij de posten op het gebied van voedsel en water strategisch te coördineren en waar nodig uit te breiden, zodat Nederland op deze terreinen onderscheidend is, en gaat over tot de orde van de dag.OrmelNicolaï ...

Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren (#:-)
Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Directiesalarissen van organisaties die ontwikkelingsgerelateerde activiteiten ontplooien (#:-)
Directiesalarissen van organisaties die ontwikkelingsgerelateerde activiteiten ontplooien Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2010Naar aanleiding van de schriftelijke vragen gesteld door het lid Driessen (Aanhangsel der Handelingen II, vergaderjaar 2010–2011, nr. 256) (vraag 2) van 25 juni 2010 en door de leden Voordewind, Irrgang, Dikkers, Van der Staaij, Ten Broeke en Peters over directiesalarissen (Aanhangsel der Handelingen II, vergaderjaar 2010–2011, nr. 332) (vraag 2), van 25 juni 2010, is er een onderzoek gedaan naar directiesalarissen van organisaties die ontwikkelingsgerelateerde activiteiten ontplooien en die daarvoor in 2009 minimaal € 500 000 subsidie uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking ontvingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ...

Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) (#:-)
Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 122 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Uitvoering Stabiliteitsfonds 2010 (#:-)
Uitvoering Stabiliteitsfonds 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2011 Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van het Stabiliteitsfonds in het jaar 2010. ...

Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk (#:-)
Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad (#:-)
Motie Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S. ...

Amendement van de leden Ormel en Nicolaï ter vervanging van nr. 64 over het oormerken van een bedrag van 2 miljoen euro voor de opbouw van het justitiële apparaat op de Westelijke Jordaanoever (#:-)
Amendement van de leden Ormel en Nicolaï ter vervanging van nr. 64 over het oormerken van een bedrag van 2 miljoen euro voor de opbouw van het justitiële apparaat op de Westelijke Jordaanoever Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 65 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ORMEL EN NICOLAÏ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 641Ontvangen 14 december 2010De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:I In artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 2 000 (x € 1 000). ...

Uitvoering motie van de leden Ferrier en Dijkhoff (32500 V, nr. 171) over eisen aan gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties (#:-)
Uitvoering motie van de leden Ferrier en Dijkhoff (32500 V, nr. 171) over eisen aan gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties Brief regering begroting financiën Nr. 206 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 augustus 2011 Ten aanzien van de uitvoering van de motie Ferrier en Dijkhoff (TK 32 500 V, nr. ...

Regeringsreactie op het AIV-advies: 'Nederland en de 'Responsibility to Protect' (#:-)
Regeringsreactie op het AIV-advies: 'Nederland en de 'Responsibility to Protect' Brief regering begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 februari 2011Graag bieden wij u, mede namens de minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie, hierbij aan de regeringsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken: Nederland en de «Responsibility to Protect». ...