Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

116 resultaten

Nederlands aalbeheerplan en de visserij op wolhandkrab (Dossier 32123-XIV)
Nederlands aalbeheerplan en de visserij op wolhandkrab Brief regering 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 20BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2009In het VAO over het aalbeheerplan van 22 september 2009 heb ik met u gesproken over de handhaving van het aalvisverbod. ...

Reactie op het amendement Cramer (31 700 XIV, nr.55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben (Dossier 32123-XIV)
Reactie op het amendement Cramer (31 700 XIV, nr.55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben Brief regering begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 62BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Hierbij stuur ik u mijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het amendement Cramer (31 700 XIV, nr. 55) over ondersteuning van het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben.Begin dit jaar heb ik de provincie Overijssel verzocht om met voorstellen te komen voor de besteding van de middelen uit het amendement. ...

Toezending van de geannoteerde agenda voor IWC-62, zoals toegezged tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaar¬vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010 (Dossier 32123-XIV)
Toezending van de geannoteerde agenda voor IWC-62, zoals toegezged tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaar¬vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2010Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010, doe ik u hierbij de geannoteerde agenda voor IWC-62 toekomen alsmede het consensusvoorstel met betrekking tot de toekomst van de IWC1. ...

Motie Jacobi c.s. over een virtuele ruimte voor een Oude Kaart van Nederland (Dossier 32123-XIV)
Motie Jacobi c.s. over een virtuele ruimte voor een Oude Kaart van Nederland Motie begroting economie financiën ict natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 94MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S.Voorgesteld 3 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de historische waarden van landschap door velen gewaardeerd worden, maar weinig gekend;overwegende, dat het betrekken van historische waarden van het landschap als contouren en landschapselementen een rol kunnen spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen om een Mooi Nederland te creëren;overwegende, dat er veel kennis is over het landschap, maar deze verspreid is en niet goed toegankelijk;verzoekt de regering een virtuele ruimte te creëren voor een Oude Kaart van Nederland waarop via wiki-systematiek informatie over historie en landschap kan worden toegevoegd, zodat deze voor burgers en ontwikkelaars beschikbaar is en kan worden gebruikt bij ruimtelijke ontwikkelingen,en gaat over tot de orde van de dag.JacobiVan der HamDibiCramerSnijder-HazelhoffAtsmaVan der Vlies ...

Particulier historische buitenplaatsen (Dossier 32123-XIV)
Particulier historische buitenplaatsen Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2010 Met deze brief informeer ik u over actie die het kabinet heeft ondernomen ingevolge uw motie van 3 december 2009 inzake de subsidieregeling voor historische buitenplaatsen (Kamerstukken TK 2009–2010, 32 123 XIV, nr. 97). ...

Amendement van het lid Cramer c.s. betreffende budget voor onderzoek naar de ontwikkeling van foklijnen voor een combinatiekip (Dossier 32123-XIV)
Amendement van het lid Cramer c.s. betreffende budget voor onderzoek naar de ontwikkeling van foklijnen voor een combinatiekip Amendement begroting dieren financiën landbouw 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 77AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 2 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 26 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1 000).IIIn artikel 26 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement wordt beoogd geld vrij te maken voor onderzoek naar de ontwikkeling van foklijnen voor een combinatiekip. ...

Amendement van de leden Waalkens en Atsma over verhoging van de nationale co-financiering van LFA-gebieden (Dossier 32123-XIV)
Amendement van de leden Waalkens en Atsma over verhoging van de nationale co-financiering van LFA-gebieden Amendement begroting financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 78AMENDEMENT VAN DE LEDEN WAALKENS EN ATSMAOntvangen 3 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 23 Natuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3 750 (x € 1 000).IIIn artikel 23 Natuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3 750 (x € 1 000).ToelichtingIn Nederland zijn twee gebieden aangewezen als Least Favoured Area (LFA): de Friese Wouden en het Westerkwartier in respectievelijk de provincies Friesland en Groningen. ...

Resultaten van 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) (Dossier 32123-XIV)
Resultaten van 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) Brief regering begroting financiën Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 juli 2010Bij brief van 11 juni 2010 (Kamerstuk 32 123 XIV, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 32123-XIV)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 1VOORSTEL VAN WET15 september 2009Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 32123-XIV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3    Lijst met afkortingen270 Trefwoordenregister273A. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 29 oktober 2009 over het begrotingsonderzoek 2010, het begrotingsonderzoek Diergezondheidsfonds en Leefbaarheid platteland/Agenda Vitaal Platteland (Dossier 32123-XIV)
Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 29 oktober 2009 over het begrotingsonderzoek 2010, het begrotingsonderzoek Diergezondheidsfonds en Leefbaarheid platteland/Agenda Vitaal Platteland Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 26VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 3 november 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 29 oktober 2009 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het begrotingsonderzoek 2010, het begrotingsonderzoek Diergezondheidsfonds en Leefbaarheid platteland/Agenda Vitaal Platteland.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,DortmansStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitDonderdag 29 oktober 2009 14.00 uurDe voorzitter: AtsmaAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Pieper, Polderman, Jacobi, Snijder-Hazelhoff en Atsma,en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (32123-XIV);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (32123-F);de brief van de regering van 9 januari 2009 over de leefbaarheid platteland/Agenda Vitaal Platteland (29576, nr. 76);de brief van de Algemene Rekenkamer van 14 oktober 2009 inzake factsheets van diverse ministeries over de beschikbaarheid van beleidsinformatie in de begrotingen 2010 (32123, nr. 39).De voorzitter:Vandaag bespreken wij een begrotingsonderzoek. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (Dossier 32123-XIV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 22VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 20 oktober 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.De op 7 oktober 2009 voorgelegde vragen zijn, bij brief van 19 oktober 2009, beantwoord door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,AtsmaDe griffier van de commissie,Dortmans1Wat zijn de verwachte kosten van de leenplafonds uitgesplitst naar rente en aflossing? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de begroting van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit (onderdeel visserij) (Dossier 32123-XIV)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de begroting van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit (onderdeel visserij) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting economie financiën overige economische sectoren 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 63VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 18 november 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 16 november 2009 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de begroting van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit (onderdeel visserij).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,DortmansStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitMaandag 18 november 2009 20.00 uurDe voorzitter: Schreijer-PierikAanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten:Dibi, Graus, Jacobi, Koppejan, Ouwehand, Polderman, Schreijer-Pierik, Snijder-Hazelhoff en Van der Vlies,en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die vergezeld is van enkele ambtenaren van haar ministerie.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (32123-XIV);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (32123-F);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 13 juli 2009 betreffende het afschrift van een brief aan de Productieorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur te Yerseke inzake de toekomst van de mosselsector (2009Z14787);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 24 augustus 2009 over maatregelen begrenzing staandwantvisserij (29675, nr. 81);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 31 augustus 2009 over verdeling van mosselzaadinvanginstallaties-locaties (MZI's) (29675, nr. 82);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 2 juni 2009 met aanbieding boekje Visserij Innovatie Platform (VIP) (29675, nr. 79);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 16 juni 2009 over leegvissen zeeën, MSC-keurmerk en visserijverdragen m.b.t. vissen buiten Europa (21501-32, nr. 342);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 18 september 2009 ter beantwoording vraag van het lid Jacobi over de Wadpierenproblematiek (29684, nr. 76);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 28 september 2009 met uitkomsten evaluatie Visserij Innovatieplatform (29675, nr. 83);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 8 oktober 2009 met voortgangsrapportage convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee (29675, nr. 84);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 28 oktober 2009 over rondetafelconferentie ecolabelling en certificering in de visserijsector (29675, nr. 85).De voorzitter:Ik open de vergadering van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2009, over de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (onderdeel natuur) (Dossier 32123-XIV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2009, over de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (onderdeel natuur) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 64VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 19 november 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 16 november 2009 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (onderdeel natuur).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,DortmansStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitMaandag 16 november 2009 14.30 uurDe voorzitter: Schreijer-PierikAanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten:Dibi, Van der Ham, Jacobi, Koopmans, Ouwehand, Polderman, Schreijer-Pierik, Snijder-Hazelhoff en Van der Vlies,en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (32123-XIV);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (32123-F);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 15 juli 2009 betreffende Tijdelijke natuur (30690, nr. 13);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 1 oktober 2009 betreffende het eindrapport Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en smienten; onderdeel van het Beleidskader Faunabeheer (29446, nr. 68);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 8 oktober 2009 betreffende het afschrift van de brief aan Stichting Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek m.b.t. bijenproblematiek (2009D48510);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 7 oktober 2009 betreffende de lijst van vragen en antwoorden inzake aanvullende maatregelen n.a.v. de nieuwe vondst van de Oost-Aziatische boktor (27858, nr. 77);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 24 juni 2009 betreffende de aanbieding van het plan van aanpak integratie natuurwetgeving (31536, nr. 10);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 26 oktober 2009 betreffende de stand van zaken plan van aanpak integratie natuurwetgeving (31536, nr. 11);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 26 oktober 2009 betreffende Particuliere Historische Buitenplaatsen (31253, nr. 20);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 26 oktober 2009 betreffende het afschrift van de brief aan de gemeente Lochem m.b.t. bestemmingsplan Buitengebied en Natura 2000 (2009D51803);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 12 november 2009 betreffende de stand van zaken beheerplannen Natura 2000 (32123-XIV, nr. 29);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 28 oktober 2009 betreffende de stand van zaken Natura 2000 over o.a. de conceptbeheerplannen (32123-XIV, nr. 25).De voorzitter:Ik heet eenieder hartelijk welkom. ...

Situatie dieren in de Oostvaardersplassen (Dossier 32123-XIV)
Situatie dieren in de Oostvaardersplassen Brief regering begroting financiën Nr. 205 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 mei 2010 Per brief van 12 mei 2010 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van uw Kamer (2010Z08083/2010D22143) mij verzocht om geïnformeerd te worden over de situatie van de dieren in de Oostvaardersplassen. ...

Stand van zaken moties behandeling LNV-begroting 2010 (Dossier 32123-XIV)
Stand van zaken moties behandeling LNV-begroting 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 193 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 april 2010Bijgaand ontvangt u de door u gevraagde stand van zaken van de uitvoering van moties, aangenomen bij de behandeling van het Wetsvoorstel vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (32 123 XIV) en van het Diergezondheidsfonds (32 123 F) voor het jaar 2010 (verzoek van 18 maart 2010, kenmerk 2010Z04590/2010D13792). ...

Standpunt van de EU inzake de toekomst van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) (Dossier 32123-XIV)
Standpunt van de EU inzake de toekomst van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 juni 2010Bij brief van 11 mei 2010 (Kamerstuk 32123-XIV nr. 199) heb ik u toegezegd de Kamer te zullen informeren over het standpunt dat de EU zal innemen over het consensusvoorstel inzake de toekomst van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) tijdens de 62e jaarvergadering van de IWC, van 21–25 juni a.s. in Marokko. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2010, over de stand van zaken moties en openstaande toezeggingen (Dossier 32123-XIV)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2010, over de stand van zaken moties en openstaande toezeggingen Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 208 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 juni 2010De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 20 mei 2010 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over: – de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 17 mei 2010 met een overzicht van de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen aan de vaste commissie voor LNV (32 123-XIV, nr. 201);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 11 mei 2010 over de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen (32 123-XIV, nr. 202);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 15 april 2010 over de stand van zaken van moties die ingediend zijn bij de behandeling van de LNV-begroting voor 2010 (32 123-XIV, nr. 193);– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 9 april 2010 met antwoorden op vragen van de vaste voor LNV inzake bedrijfsschade door de boktor en eventuele vergoeding op grond van artikel 4 van de Plantenziektenwet (27 858, nr. 84).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. ...

Stand van zaken openstaande toezeggingen ten behoeve van het AO Moties en toezeggingen van 20 mei (Dossier 32123-XIV)
Stand van zaken openstaande toezeggingen ten behoeve van het AO Moties en toezeggingen van 20 mei Brief regering begroting financiën Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2010Naar aanleiding van uw verzoek van 14 april (2010Z06358/2010D18474) om een overzicht van de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten behoeve van het AO Moties en toezeggingen van 20 mei a.s., stuur ik u hierbij een overzicht. ...

Motie Ormel c.s. over het per direct beëindigen van het grootschalige dierexperiment in de spoor A-gebieden (Dossier 32123-XIV)
Motie Ormel c.s. over het per direct beëindigen van het grootschalige dierexperiment in de spoor A-gebieden Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 nr. 181 MOTIE VAN HET LID ORMEL C.S. ...