Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

61 resultaten

Vertraging project Tactical Indoor Simulation (TACTIS) (Dossier 32123-X)
Vertraging project Tactical Indoor Simulation (TACTIS) Brief regering begroting defensie financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 90BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2009Met deze brief informeer ik u over de voortgang van het project «Tactical Indoor Simulation» (TACTIS). ...

Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verplichtingenpauze t.a.v. het exploitatiebudget Defensie Materieel Organisatie (DMO) (Dossier 32123-X)
Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verplichtingenpauze t.a.v. het exploitatiebudget Defensie Materieel Organisatie (DMO) Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 april 2010Op 1 april jl. heeft de vaste commissie voor Defensie verzocht (kenmerk 2010Z05842/2010D16277) om nadere informatie over de gevolgen per krijgsmachtdeel van de budgetproblemen bij Defensie. ...

Rapportage genderbeleid 2006 - 2008 (Dossier 32123-X)
Rapportage genderbeleid 2006 - 2008 Brief regering begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid werk 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 30BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009Tijdens het algemeen overleg van 20 mei jl. stond het actieplan Diversiteit van 21 januari 2009 (Kamerstuknummer 31 700 X, nr. ...

Toezeggingen algemeen overleg over het project joint logistiek ondersteuningsschip (JSS) (Dossier 32123-X)
Toezeggingen algemeen overleg over het project joint logistiek ondersteuningsschip (JSS) Brief regering begroting defensie financiën internationaal verkeer water 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 82BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 december 2009InleidingTijdens het algemeen overleg van 26 november jl. over het project joint logistiek ondersteuningsschip (Joint logistic Support Ship, JSS) heb ik toegezegd de Kamer nader te informeren over de exploitatiekosten van het JSS in relatie tot de mogelijkheden van uitbesteden. ...

Specificatie bezuinigingen bij het Commando Dienstencentra (CDC) en de Defensie Materieelorganisatie (DMO) vanaf 2010 (Dossier 32123-X)
Specificatie bezuinigingen bij het Commando Dienstencentra (CDC) en de Defensie Materieelorganisatie (DMO) vanaf 2010 Brief regering begroting defensie financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 52BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 november 2009InleidingTijdens het wetgevingsoverleg van 9 november jl. ...

Toelagen en beloningen van de top van Defensie (Dossier 32123-X)
Toelagen en beloningen van de top van Defensie Brief regering begroting defensie financiën inkomensbeleid internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 98BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 februari 2010Op 8 december 2009 is de motie van het lid Brinkman over het openbaar maken van toelagen en bijzondere beloningen van de top van Defensie (Kamerstuk 32 123 X, nr. ...

Informatie over een nieuw onderzoek naar het functioneren van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) (Dossier 32123-X)
Informatie over een nieuw onderzoek naar het functioneren van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) Brief regering begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid zorg en gezondheid 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 201030 139Veteranenzorgnr. 35BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2009Tijdens het algemeen overleg op 29 september jl. heb ik toegezegd de Kamer te informeren over een nieuw onderzoek naar het functioneren van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ). ...

Reactie op verzoek van de commissie om een update van de cijfers in de Rapportage Personeel Defensie (Dossier 32123-X)
Reactie op verzoek van de commissie om een update van de cijfers in de Rapportage Personeel Defensie Brief regering begroting financiën organisatie en beleid werk 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 29BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009InleidingHierbij reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een update van de cijfers in de Rapportage Personeel Defensie met de stand van 30 juni 2009 (verzoek met kenmerk 32123-X-4/2009D47244 van 5 oktober 2009).Met mijn brief van 15 september 2009 (TK 2009, 32 123 X, nr. ...

Motie Eijsink c.s. over in stand houden materieelsystemen (Dossier 32123-X)
Motie Eijsink c.s. over in stand houden materieelsystemen Motie begroting defensie financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 74MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S.Voorgesteld 3 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de instandhouding van defensiematerieel met name in het licht van de talrijke internationale missies waarin onze krijgsmacht participeert, een hoge prioriteit dient te hebben;overwegende, dat de in gebruik zijnde systemen steeds complexer worden en de beschikbare kennis en ervaring op het gebied van onderhoud en logistiek schaars zijn;tevens overwegende, dat veel materieelsystemen nieuw binnenstromen of terugkomen uit Afghanistan;verzoekt de regering een gezamenlijk plan van aanpak met het bedrijfsleven op te stellen gericht op het in stand houden van deze materieelsystemen, en de Kamer daarover uiterlijk 1 maart 2010 te rapporteren,en gaat over tot de orde van de dag.EijsinkKnopsTen BroekeVoordewind ...

Afschrift van het convenant inzake patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden (Dossier 32123-X)
Afschrift van het convenant inzake patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden Brief regering begroting defensie financiën internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten ruimte en infrastructuur verkeer waterkeringen en waterbeheer 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 nr. 107 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2010 Met mijn brief van 12 februari 2010 (2010Z02956/2010D08236) heb ik u meegedeeld dat het convenant inzake de inzet van defensiehelikopters ten behoeve van de Friese Waddeneilanden voor steunverlening bij transport van zieken en gewonden en bij incidenten die een snelle opschaling van de hulpverlening vereisen kan worden getekend. ...

Mogelijkheden om binnen het Nederlandse buitenlandse veiligheidsbeleid Security Sector Reform (SSR) activiteiten te intensiveren in de context van buitenlandse missies, met een focus op politietraining (Dossier 32123-X)
Mogelijkheden om binnen het Nederlandse buitenlandse veiligheidsbeleid Security Sector Reform (SSR) activiteiten te intensiveren in de context van buitenlandse missies, met een focus op politietraining Brief regering begroting financiën Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2010In antwoord op de motie Peters/Knops (32 123 X-2009, nr. ...

Voortgang van het Balkanonderzoek (Dossier 32123-X)
Voortgang van het Balkanonderzoek Brief regering begroting financiën Nr. 120 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 april 2010Op 10 juni 2009 heb ik de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Balkanonderzoek (Kamerstuk 31 700X, nr. 121). ...

Vier projecten op het gebied van luchttransport en over ’Chinook uitbreiding en versterking’ (Dossier 32123-X)
Vier projecten op het gebied van luchttransport en over ’Chinook uitbreiding en versterking’ Brief regering begroting defensie financiën internationaal luchtvaart verkeer 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 16BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 oktober 2009Met deze brief informeer ik u over vier projecten op het gebied van luchttransport. ...

Amendement van het lid Knops c.s. ter vervanging van nr. 43 over het niet bezuinigen op oefenen (Dossier 32123-X)
Amendement van het lid Knops c.s. ter vervanging van nr. 43 over het niet bezuinigen op oefenen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting defensie financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 45AMENDEMENT VAN HET LID KNOPS C.S. ...

Motie Eijsink c.s. over een fonds voor het ontwikkelen van militaire producten door mkb-bedrijven (Dossier 32123-X)
Motie Eijsink c.s. over een fonds voor het ontwikkelen van militaire producten door mkb-bedrijven Motie begroting defensie economie financiën internationaal ondernemen onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 76MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S.Voorgesteld 3 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat met de Defensie Industrie Strategie wel focus is aangebracht in de ontwikkeling van technologiegebieden, maar dat er op dit moment nog geen geschikt kader is voor het ontwikkelen van producten voor de nationale en internationale markt;van mening, dat bedrijfsleven en overheid hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en de internationale positionering daarbij van met name het mkb versterking en onderlinge samenhang behoeft;verzoekt de regering over te gaan tot de instelling van een fonds voor het ontwikkelen van militaire producten door mkb-bedrijven, gericht op het fiftyfifty dragen van de kosten door overheid en bedrijfsleven, waarvoor van overheidszijde in 2010, 2011 en 2012 in totaal 5 mln. aan middelen ter beschikking zijn, die niet ten koste gaan van het bestaande overheidsbudget voor R&D en te bewerkstelligen dat de royalty’s na succesvolle introductie op de internationale markt voor een evenredig deel terugvloeien naar het fonds,en gaat over tot de orde van de dag.EijsinkKnopsVoordewind ...

Gew motie Peters en Knops over intensivering van SSR-activiteiten (t.v.v. 32 123 X, nr. 80) (Dossier 32123-X)
Gew motie Peters en Knops over intensivering van SSR-activiteiten (t.v.v. 32 123 X, nr. 80) Motie (gewijzigd/nader) begroting defensie financiën internationaal openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 84GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KNOPS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 80Voorgesteld 8 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Kamer kennis heeft genomen van het Nederlandse SSR-beleid dat met het interdepartementaal SSR-team van de ministeries van Defensie, van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking gestalte krijgt;overwegende, dat Nederland binnen de EU tot de top behoort als het gaat om kwaliteit van politietrainers voor buitenlandse missies;overwegende, dat er wereldwijd, ook in Nederland, een gebrek is aan SSR-specialisten, met name politietrainers;overwegende, dat de recente herinrichting van de Brigade Buitenland Missies van de Koninklijke Marechaussee een stap in de goede richting lijkt;verzoekt de regering de Kamer in een nota te informeren over de mogelijkheden om binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid in te zetten op intensivering van SSR-activiteiten bij buitenlandse missies met een focus op politietraining, en daarbij in elk geval in te gaan op de volgende punten:– uitbreiding van aantallen uit te zenden trainers van onder andere de KMar;– opleidings- en planningscapaciteiten;– internationale coördinatie en samenwerking teneinde een coherent SSR-beleid te kunnen uitvoeren;– beveiliging van de SSR-specialisten en -activiteiten;– het benodigde budget voor intensivering van SSR-activiteiten; verzoekt de regering de Kamer deze nota toe te sturen vóór 1 april 2010,en gaat over tot de orde van de dag.PetersKnops ...

Materieelprojectenoverzicht (MPO) (Dossier 32123-X)
Materieelprojectenoverzicht (MPO) Brief regering 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 3BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 september 2009Hierbij bied ik u het nieuwe Materieelprojectenoverzicht (MPO) aan.1 Het overzicht is opgesteld mede aan de hand van mijn toezeggingen daarover in het wetgevingsoverleg Materieel van 10 november 2008 (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Behoeftestelling voor het project ‘IFF Patrouilleschepen’ (Dossier 32123-X)
Behoeftestelling voor het project ‘IFF Patrouilleschepen’ Brief regering begroting defensie financiën internationaal verkeer water 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 15BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 oktober 2009Met deze A-brief informeer ik u over de behoeftestelling voor het project «IFF Patrouilleschepen». ...

Medewerkers voor de werving van etnisch culturele minderheden (Dossier 32123-X)
Medewerkers voor de werving van etnisch culturele minderheden Brief regering begroting financiën integratie migratie en integratie organisatie en beleid werk 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 99BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 februari 2010In het algemeen overleg Personeel van 3 februari jl. heb ik toegezegd u te zullen informeren over de plaatsing van extra wervingsvoorlichters bij het dienstencentrum personeelsvoorziening die zich bezig houden met de werving van etnisch-culturele minderheden en vrouwen.In de staf van het dienstencentrum personeelsvoorziening is een medewerker werkzaam die zich bezig houdt met de werving van etnisch-culturele minderheden en vrouwen. ...

Jaarrapportage geluidshinderklachten 2008 (Dossier 32123-X)
Jaarrapportage geluidshinderklachten 2008 Brief regering begroting defensie financiën geluid internationaal natuur en milieu 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 94BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 januari 2010Hierbij bied ik u zoals toegezegd bij het wetgevingsoverleg op 30 juni 2008 (kamerstuk 31 444 X, nr. 16) de jaarrapportage van de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) aan. ...