Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

53 resultaten

Antwoord op vraag van het lid Verdonk tijdens de AFB over de “Balkenende norm” m.b.t. hulpverleners in de wereld (Dossier 32123-V)
Antwoord op vraag van het lid Verdonk tijdens de AFB over de “Balkenende norm” m.b.t. hulpverleners in de wereld Brief regering begroting financiën inkomensbeleid internationaal ontwikkelingssamenwerking 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2010 Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen heeft het Kamerlid Verdonk aan toenmalig minister Bos gevraagd hoeveel hulpverleners er in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking een salaris verdienden dat boven de «Balkenende-norm» ligt (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr.8, blz. 489). ...

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (Dossier 32123-V)
Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Brief regering begroting bestuur bestuursrecht financiën organisatie en beleid recht staatsrecht 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 maart 2010 Zoals bekend is het gebruik dat de regering jaarlijks aan het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. ...

Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. (Dossier 32123-V)
Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Brief regering begroting financiën internationaal organisatie en beleid 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 23BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 november 20091. ...

Verslag van de Nuclear Security Summit (Dossier 32123-V)
Verslag van de Nuclear Security Summit Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 april 2010Graag bied ik u hierbij mede namens de minister-president het verslag aan van de Nuclear Security Summit die op 12 en 13 april in Washington plaatsvond. ...

Verslag Ministeriële Raad van de OVSE op 1-2 december te Athene (Dossier 32123-V)
Verslag Ministeriële Raad van de OVSE op 1-2 december te Athene Brief regering begroting defensie financiën internationaal 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 62BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2009Graag bericht ik u over het verloop van de Ministeriële Raad van de OVSE in Athene op 1–2 december jl.InleidingOp 1 en 2 december jl. kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van de 56 deelnemende Staten in Athene bijeen voor de jaarlijkse Ministeriële Raad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).De Ministeriële Raad stond vooral in het teken van Europese veiligheid, meer in het bijzonder het Korfoe-proces. ...

Motie Haverkamp c.s. over niet steunen van de toetreding van Iran tot de IMO (Dossier 32123-V)
Motie Haverkamp c.s. over niet steunen van de toetreding van Iran tot de IMO Motie begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid verkeer water 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 31MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP C.S.Voorgesteld 18 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat Nederland zich als lid van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO)-vergadering bij de verkiezing van de 40 leden tellende IMO-Raad laat leiden door de relevantie van kandidaatlanden voor het werk en de doelstellingen van de IMO;overwegende, dat de IMO zorgt voor het coördineren van overheden en de scheepvaartindustrie om maritieme veiligheid te verbeteren, waarbij strategische veiligheidsinformatie wordt gewisseld;constaterende, dat Iran een rol wil spelen in de bestrijding van piraterij en lid wenst te worden van de IMO-Raad;constaterende, dat gezien de huidige ontwikkelingen in Iran inzake het nucleaire dossier en het illegale transport van wapens, toetreding tot dit orgaan niet opportuun is;verzoekt de regering als lid van de IMO-vergadering, bij de verkiezing van de raad toetreding van Iran hiertoe niet te steunen,en gaat over tot de orde van de dag.HaverkampVoordewindVan der StaaijNicolaï ...

Stand van zaken EU akkoorden met derde landen (Dossier 32123-V)
Stand van zaken EU akkoorden met derde landen Brief regering begroting europese zaken financiën internationaal 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2010 Met verwijzing naar uw verzoek van 8 maart jl. ...

Reactie op ingediende moties op het terrein van de reisdocumenten tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken (Dossier 32123-V)
Reactie op ingediende moties op het terrein van de reisdocumenten tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken Brief regering begroting financiën openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 51BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 november 2009Tijdens de behandeling van de vaststelling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de heer Haverkamp, e.a. een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden te verkennen ter verbetering van de dienstverlening op het gebied van de uitgifte van reisdocumenten aan Nederlanders die in het buitenland wonen.1 Het betreft onder andere de uitgifte door gemeenten in grensstreken met België en Duitsland en op Schiphol. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2010, inzake de evaluatie van het FOL-verdrag (Dossier 32123-V)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2010, inzake de evaluatie van het FOL-verdrag Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 87 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 april 2010De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 en de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken2 hebben op 25 maart 2010 overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, minister voor Ontwikkelingssamenwerking over: – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 juli 2009 houdende de evaluatie van het zogenoemde FOL-verdrag over de periode oktober 2007 tot en met september 2008 (31 700-V, nr. 126);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 9 oktober 2009 met antwoorden op de vragen van de commissie inzake de evaluatie van het FOL-verdrag over de periode oktober 2007 tot september 2008 (32 123-V, nr. 6);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2009 betreffende lijst van vragen en antwoorden inzake aanvullende commissievragen over de evaluatie van het FOL-verdrag (32 123-V, nr. 61). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake aanvullende commissievragen over de evaluatie van het FOL-verdrag (Dossier 32123-V)
Lijst van vragen en antwoorden inzake aanvullende commissievragen over de evaluatie van het FOL-verdrag Lijst van vragen en antwoorden begroting bestuur criminaliteit de nederlandse antillen en aruba financiën openbare orde en veiligheid 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 61LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 14 december 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Buitenlandse Zaken over de brief van 9 oktober 2009 houdende de antwoorden op de vragen inzake de evaluatie van het FOL-verdrag over de periode oktober 2007 tot september 2008 (Kamerstuk 32 123 V, nr. ...

Beleidsreactie op AIV advies: Transitional Justice; gerechtigheid en vrede in overgangssituaties (Dossier 32123-V)
Beleidsreactie op AIV advies: Transitional Justice; gerechtigheid en vrede in overgangssituaties Brief regering begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking recht staatsrecht 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 60BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKENEN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 december 2009Namens de regering bieden wij u de beleidsreactie aan op het advies «Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties» dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) in mei jl. uitbrachten naar aanleiding van de adviesaanvraag van de regering over dit onderwerp. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (DRC) (Dossier 32123-V)
Lijst van vragen en antwoorden inzake schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (DRC) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 80 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 april 2010De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Buitenlandse Zaken over de brief van 27 januari 2010 inzake over kwijtschelding van schulden aan Democratische Republiek Congo (Kamerstuk 32 123 V/29 237, nr. 68). ...

Verslag van het werkbezoek aan Servië op 16 december 2009 (Dossier 32123-V)
Verslag van het werkbezoek aan Servië op 16 december 2009 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 63BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 december 2009Hierbij heb ik het genoegen u een verslag aan te bieden van het werkbezoek dat ik op 16 december jl. aan Servië bracht. ...

Raad van Europa / verslag conferentie Interlaken 18-19 februari 2010 (Dossier 32123-V)
Raad van Europa / verslag conferentie Interlaken 18-19 februari 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 april 2010In deze brief wordt u geïnformeerd over het resultaat van de recente ministeriële conferentie in Interlaken over het Europese Hof van de Rechten van de Mens en over enkele daaraan gekoppelde discussies die op dit moment spelen in de Raad van Europa. ...

De Nederlandse deelname aan de Nuclear Security Summit (Dossier 32123-V)
De Nederlandse deelname aan de Nuclear Security Summit Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 maart 2010 President Obama heeft het initiatief genomen voor de organisatie van de Nuclear Security Summit (NSS), die op 12 en 13 april 2010 in Washington zal plaatsvinden. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de evaluatie van het FOL-verdrag over de periode oktober 2007 tot september 2008 (Dossier 32123-V)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de evaluatie van het FOL-verdrag over de periode oktober 2007 tot september 2008 Lijst van vragen en antwoorden 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 6LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 13 oktober 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Buitenlandse Zaken over de brief van 15 juli 2009 inzake de evaluatie van het FOL-verdrag over de periode oktober 2007 tot en met september 2008 (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Halfjaarlijkse brief inzake China (Dossier 32123-V)
Halfjaarlijkse brief inzake China Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2010 Tijdens het algemeen overleg op 18 juni jl. ...

Motie Peters en Haverkamp over mensenrechtenbeleid ten aanzien van Rusland, Algerije, Kazachstan en Saoedi-Arabië (Dossier 32123-V)
Motie Peters en Haverkamp over mensenrechtenbeleid ten aanzien van Rusland, Algerije, Kazachstan en Saoedi-Arabië Motie begroting energie financiën internationaal internationale samenwerking natuur en milieu recht staatsrecht 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 43MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN HAVERKAMPVoorgesteld 18 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering omwille van de energievoorzieningszekerheid verbreding en verdieping van de relaties met Rusland, Algerije, Kazachstan en Saudi-Arabië ambieert, maar dat daar structureel mensenrechtenschendingen plaatsvinden;verzoekt de regering voor elk van die landen ook een geïntensiveerd en coherent mensenrechten- en mvo-beleid te formuleren en de Kamer over de uitvoering hiervan te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.PetersHaverkamp ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (Dossier 32123-V)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 8VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 2 november 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.De op 8 oktober 2009 voorgelegde vragen zijn, bij brief van 27 oktober 2009, beantwoord door de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,OrmelDe griffier van de commissie,Van der Kolk-TimmermansVragen en antwoorden inzake de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 20101Welk totaalbedrag van de ODA-uitgaven is gereserveerd voor humanitaire hulp? ...

Memorie van toelichting (Dossier 32123-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 VVaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA. ...