Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Aanvullende lijst van vragen en antwoorden inzake hoogteverschillen bij tunnels in het hoofdwegennet i.v.m. het ontbrekende antwoord op vraag 12 (32 123 A, nr. 6) (Dossier 32123-A)
Aanvullende lijst van vragen en antwoorden inzake hoogteverschillen bij tunnels in het hoofdwegennet i.v.m. het ontbrekende antwoord op vraag 12 (32 123 A, nr. 6) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 88AANVULLENDE LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 13 januari 2010De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de brief van 30 juni 2009 inzake incidenten met te hoge voertuigen in tunnels (31 700 A, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT (Dossier 32123-A)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 10LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 november 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) projectenboek 2010 (Kamerstuk 32 123 A, nr. ...

Verslag van een notaoverleg,gehouden op 7 december 2009, over het MIRT 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag van een notaoverleg,gehouden op 7 december 2009, over het MIRT 2010 Verslag van een notaoverleg begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 32VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEGVastgesteld 9 december 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer2, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie4 en de vaste commissie voor Economische Zaken5 hebben op 7 december 2009 overleg gevoerd met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, staatssecretaris Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat, minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie over het MIRT 2010.Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,JagerDe voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van GentDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,SneepStenografisch verslag van een notaoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie en de vaste commissie voor Economische ZakenMaandag 7 december 2009 10.00 uurDe voorzitter: Ten BroekeAanwezig zijn 11 leden der Kamer, te weten:Aptroot, Boelhouwer, Ten Broeke, Van der Ham, Koopmans, Neppérus, Roefs, Roemer, Van der Staaij, Vendrik, Wiegman-van Meppelen Scheppink,en de heer Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Huizinga-Heringa, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de heer Van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie.Aan de orde is de behandeling van:de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 15 september 2009 over het MIRT Projectenboek 2010 (32123-A, nr. 3);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 10 november 2009 houdende beantwoording vragen commissie VenW inzake het MIRT (32123-A, nr. 10);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 november 2009 over uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT, najaar 2009 (32123-A, nr. 19);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 juli 2009 ter aanbieding KiM-rapport Mobiliteitsbalans 2009 (31305, nr. 141);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 31 augustus 2009 over verankering MobiliteitsAanpak in beleid (31305, nr. 150);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 oktober 2009 over de kabinetsreactie op "De Randstad altijd bereikbaar" en "Acupunctuur in de hoofdstructuur" (31305, nr. 155);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 6 oktober 2009 over de evaluatie Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) (29652, nr. 3);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 november 2009 over aanbieding derde voortgangsrapportage over de Kabinetsambities Spoor (29984, nr. 204);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 juli 2009 over toezegging MIRT-behandeling en stand van zaken motie Koopmans - Sporendriehoek Noord-Nederland (27658, nr. 45);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 20 oktober 2009 over directe treinverbinding van Groningen naar Maastricht (29984, nr. 203);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 29 september 2009 houdende beantwoording van vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, vragen van het lid Cramer over de spoorlijn Breda-Utrecht gesteld tijdens het notaoverleg MIRT en beantwoording van vragen van de leden Cramer en Samsom over de spoorverbinding Breda-Utrecht (29984, nr. 202);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 14 juli 2009 over de voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2009 (31700-A, nr. 121);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 29 september 2009 over wijziging standpunt N61 Hoek-Schoondijke (27739, nr. 5);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 14 oktober 2009 over standpunt over de weguitbreiding N18 Varsseveld-Enschede (32123-A, nr. 7);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 juli 2009 over de voortgangsbrief Draaischijf Nederland (pakketstudies Ring Utrecht en Driehoek) (31089, nr. 54);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 november 2009 over Randstad-besluiten: Noordvleugel Utrecht (31089, nr. 56);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 juni 2009 over deelonderzoek Verkeer, onderdeel uitmakend van de Trajectnota/MER voor de A4 Delft-Schiedam (30561, nr. 15);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 25 juni 2009 houdende antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) (31700-A, nr. 99);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 september 2009 over de A4 Delft-Schiedam (context van dit besluit, in relatie tot het brede pakket van maatregelen op het gebied van mobiliteit in de regio) (30561, nr. 17);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 september 2009 over standpunt A4 Delft-Schiedam (30561, nr. 16);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 oktober 2009 met een reactie op de motie-Agema over het Schelde-Seinekanaal (32123-A, nr. 5);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 28 september 2009 over het aanbestedingsbeleid Rijkswaterstaat (29385, nr. 55);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16 juni 2009 over het verzoek om een reactie van de minister van Verkeer en Waterstaat op het artikel in Cobouw "Ideeënloket infrastructuur werkt niet" (31700-XII, nr. 70);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 25 november 2009 inzake de aanbieding van de Nationale Mobiliteitsmonitor 2009 (29644, nr. 94);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 17 november 2009 over Randstad-besluiten: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Holland-Rijnland (31089, nr. 58);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 11 november 2009 over de Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (32123-A, nr. 11);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 november 2009 over het plan van aanpak van de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) (31305, nr. 163);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 november 2009 over de beantwoording van vragen over het begrotingsonderzoek VenW 2010 en de reactie op de motie van het lid Koopmans over een goedkoper businessmodel voor de Nationale Databank Wegverkeergegevens (32123-XII, nr. 9) (32123-XII, nr. 10);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 november 2009 over het jaarverslag Randstad Urgent ("Doorpakken met Randstad Urgent") (31089, nr. 66);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 2 december 2009 over goedkeuring Ontwerp Tracé Procedures (OTB) A74 (2009D61272);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 december 2009 over eindresultaat Spoorse doorsnijdingen tweede tranche (2009D61834).De voorzitter:Goedemorgen. ...

Verslag van een notaoverleg over het MIRT 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag van een notaoverleg over het MIRT 2010 Verslag van een notaoverleg begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 79VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEGVastgesteld 16 december 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer2, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie4 en de vaste commissie voor Economische Zaken5 hebben op 14 december 2009 overleg gevoerd met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat over het MIRT 2010.Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,JagerDe voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van GentDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,SneepStenografisch verslag van een notaoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie en de vaste commissie voor Economische ZakenMaandag 14 december 2009 16.00 uurDe voorzitter: JagerAanwezig zijn 8 leden der Kamer, te weten:Aptroot, Boelhouwer, Cramer, Van Gent, Jager, Koopmans, Roefs en Roemer,en de heer Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, en mevrouw Huizinga-Heringa, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.Aan de orde is de (voortzetting van de) behandeling van:de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 15 september 2009 over het MIRT Projectenboek 2010 (32123-A, nr. 3);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 10 november 2009 houdende beantwoording van vragen door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake het MIRT (32123-A, nr. 10);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 november 2009 over uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT, najaar 2009 (32123-A, nr. 19);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 8 december 2009 met de schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld in eerste termijn van het notaoverleg MIRT op 7 december 2009 (32123-A, nr. 72);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 juli 2009 ter aanbieding KiM-rapport Mobiliteitsbalans 2009 (31305, nr. 141);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 31 augustus 2009 over verankering MobiliteitsAanpak in beleid (31305, nr. 150);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 oktober 2009 over de kabinetsreactie op "De Randstad altijd bereikbaar" en "Acupunctuur in de hoofdstructuur" (31305, nr. 155);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 6 oktober 2009 over de evaluatie Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) (29652, nr. 3);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 november 2009 over aanbieding derde voortgangsrapportage over de Kabinetsambities Spoor (29984, nr. 204); de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 juli 2009 over toezegging MIRT-behandeling en stand van zaken motie-Koopmans - Sporendriehoek Noord-Nederland (27658, nr. 45);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 20 oktober 2009 over directe treinverbinding van Groningen naar Maastricht (29984, nr. 203);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 29 september 2009 houdende beantwoording van vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, vragen van het lid Cramer over de spoorlijn Breda-Utrecht gesteld tijdens het notaoverleg MIRT en beantwoording van vragen van de leden Cramer en Samsom over de spoorverbinding Breda-Utrecht (29984, nr. 202);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 14 juli 2009 over de voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2009 (31700-A, nr. 121);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 29 september 2009 over wijziging standpunt N61 Hoek-Schoondijke (27739, nr. 5);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 14 oktober 2009 over standpunt over de weguitbreiding N18 Varsseveld-Enschede (32123-A, nr. 7);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 juli 2009 over de voortgangsbrief Draaischijf Nederland (pakketstudies Ring Utrecht en Driehoek) (31089, nr. 54);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 november 2009 over Randstad-besluiten: Noordvleugel Utrecht (31089, nr. 56);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 juni 2009 over deelonderzoek Verkeer, onderdeel uitmakend van de Trajectnota/MER voor de A4 Delft-Schiedam (30561, nr. 15);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 25 juni 2009 houdende antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) (31700-A, nr. 99);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 september 2009 over de A4 Delft-Schiedam (context van dit besluit, in relatie tot het brede pakket van maatregelen op het gebied van mobiliteit in de regio) (30561, nr. 17); de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 september 2009 over standpunt A4 Delft-Schiedam (30561, nr. 16);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 oktober 2009 met een reactie op de motie-Agema over het Schelde-Seinekanaal (32123-A, nr. 5);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 28 september 2009 over het aanbestedingsbeleid Rijkswaterstaat (29385, nr. 55);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16 juni 2009 over het verzoek om een reactie van de minister van Verkeer en Waterstaat op het artikel in Cobouw "Ideeënloket infrastructuur werkt niet" (31700-XII, nr. 70);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 25 november 2009 inzake de aanbieding van de Nationale Mobiliteitsmonitor 2009 (29644, nr. 94);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 17 november 2009 over Randstad-besluiten: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Holland-Rijnland (31089, nr. 58);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 11 november 2009 over de Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (32123-A, nr. 11);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 november 2009 over het plan van aanpak van de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) (31305, nr. 163);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 november 2009 over de beantwoording van vragen over het begrotingsonderzoek VenW 2010 en de reactie op de motie van het lid Koopmans over een goedkoper businessmodel voor de Nationale Databank Wegverkeergegevens (32123-XII, nr. 9) (32123-XII, nr. 10);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 november 2009 over het jaarverslag Randstad Urgent ("Doorpakken met Randstad Urgent") (31089, nr. 66);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 2 december 2009 over goedkeuring Ontwerp Tracé Procedures (OTB) A74 (32123-A, nr. 70);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 december 2009 over eindresultaat Spoorse doorsnijdingen tweede tranche (32123-A, nr. 71);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 december 2009 over de beleidsbrief nieuwe stations (31801, nr. 7);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 december 2009 met de reactie op een aantal toezeggingen gedaan tijdens het AO Spoor van 24 september 2009 (29984, nr. 208);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 7 december 2009 over de stand van zaken van de aangehouden motie-Vendrik/Koopmans inzake de N65 (32123-A, nr. 73);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 8 december 2009 over de realisering van wegprojecten via de Wro (2009D62759);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 8 december 2009 met het antwoord op de gewijzigde motie-Cramer/Roefs (31700-A, nr. 117) om de viaducten Regge 2 en Kruidenwijk op spoorcorridor Zwolle-Almelo dubbelsporig uit te werken (2009D62761);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 10 december 2009 met het plan van aanpak MIRT-Verkenning Randstad Sleutelprojecten (31089, nr. 68);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 14 december 2009 over de toezeggingen notaoverleg MIRT (32123-A, nr. 76);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 11 december 2009 met het Planstudiebesluit zeetoegang IJmond (2009D63728);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 11 december 2009 met het Besluit gebiedsontwikkeling Twente (31936, nr. 17);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 14 december 2009 met de beantwoording van vragen over de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda (2009D63964), en over:de motie-Koopmans/Roefs over de RijnGouwelijn-West (32123-A, nr. 21);de motie-Koopmans c.s. over infrastructuur tussen regio's met krimp en regio's met hoge druk (32123-A, nr. 22);de motie-Roefs/Koopmans over het centrumproject Emmen (32123-A, nr. 23);de motie-Van der Staaij over scheepvaartwegen in en rond Natura 2000-gebieden (32123-A, nr. 24);de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over transparantie in het selectieproces van verkenningen in beleidsagenda's (32123-A, nr. 25);de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau (32123-A, nr. 26);de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over de MKBA-systematiek (32123-A, nr. 27);de motie-Vendrik over verschillende varianten van het verlagen van de maximumsnelheid (32123-A, nr. 28);de motie-Vendrik over een klimaattoets waarbij per (MIRT-)project wordt aangegeven hoeveel uitstoot ermee gemoeid is (32123-A, nr. 29).De voorzitter:Ik heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de minister en de staatssecretaris.Aan de orde is het vervolg van het notaoverleg van 7 december 2009. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 9VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 novemberDe vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.De op 15 oktober 2009 voorgelegde vragen zijn, bij brief van 10 november 2009, beantwoord door de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,JagerDe griffier van de commissie,SneepVragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 20101Was er sprake van onderuitputting op het Infrastructuurfonds in 2008? ...

Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda (Dossier 32123-A)
Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 84LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 15 december 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat bij brief van 25 november 2009 (2009Z22568/2009D59272) inzake de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda.De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 14 december 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de verschillen die er bestaan bij tunnels als het gaat over te hoge voertuigen (Dossier 32123-A)
Lijst van vragen en antwoorden over de verschillen die er bestaan bij tunnels als het gaat over te hoge voertuigen Lijst van vragen en antwoorden 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 6LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 13 oktober 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de brief van 30 juni 2009 inzake over incidenten met te hoge voertuigen in tunnels (Kamerstuk 31 700 A, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2010, inzake de N200 bij Halfweg Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 110 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2010De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft op 18 mei 2010 overleg gevoerd met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat over: – het MIRT-Projectenboek 2010 (32123 A, nr. 3), pagina 168;– de aangeboden petitie van de gemeente Haarlemmerliede aan de commissie van Verkeer en Waterstaat op 9 maart 2010 i.v.m. leefbaarheidsprobleem rond de N200 en de verkeersveiligheid van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 9 maart 2010 (2010Z04340).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,Jager De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,Sneep Voorzitter: RoefsGriffier: SneepAanwezig zijn vijf leden der Kamer, te weten: Aptroot, Van Gent, Jansen, Koopmans en Roefs,en minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Ik heet alle aanwezigen welkom. ...