Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 38MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er een grote voorkeur bestaat om de Rijnlandroute in één keer aan te leggen;overwegende, dat het project Rijnlandroute meer omvat dan alleen de verbindingsweg tussen de A4 en de A44;overwegende, dat provincie, regio en Rijk het nog niet eens zijn over de toedeling van de ambtelijke kosten en de risicoverdeling;overwegende, dat er nog onduidelijkheid bestaat over de grondexploitatie van voormalig vliegveld Valkenburg;overwegende, dat provincie, regio en bedrijfsleven te kennen hebben gegeven, nog een financiële bijdrage te willen leveren;verzoekt de regering bij het volgend MIRT-overleg, voorjaar 2010, te komen met een gedragen voorstel voor de aanleg van de Rijnlandroute in één keer, rekening houdend met het feit dat het hier gaat om een project waarbij de ontsluiting integraal onderdeel uitmaakt van de totale ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmansCramer ...

Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt (Dossier 32123-A)
Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 31AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSOntvangen 11 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 27 000 (x € 1 000).IIIn artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 27 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement worden binnen het wegenbudget gelden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven. ...

Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38) (Dossier 32123-A)
Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 69GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S. ...

Gew. motie Koopmans c.s. over de RijnGouwelijn-west (t.v.v. 31123 A, nr. 21) (Dossier 32123-A)
Gew. motie Koopmans c.s. over de RijnGouwelijn-west (t.v.v. 31123 A, nr. 21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 78GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau (Dossier 32123-A)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 26MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat aanleg van nieuwe rijksinfrastructuur eisen stelt aan de kwaliteit van de achterlandverbindingen en dus kan leiden tot inpassingskosten op regionaal en lokaal niveau;van mening, dat binnen de afweging in de NMCA van investeringskeuzes bij de aanleg van rijksinfra ook de eventueel benodigde investeringen in het onderliggende verkeersnet in kaart dienen te worden gebracht;verzoekt de regering om in de NMCA een analyse van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau op te nemen,en gaat over tot de orde van de dag.Wiegman-van Meppelen ScheppinkRoefsKoopmans ...

Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 (Dossier 32123-A)
Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 15AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 15 strekkende tot dekking van amendement 32123 XII nr. 14 (Dossier 32123-A)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 15 strekkende tot dekking van amendement 32123 XII nr. 14 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 17GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Motie Koopmans en Roefs over een grotere voorraad strooizout (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Roefs over een grotere voorraad strooizout Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 92MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSVoorgesteld 20 januari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering in het vervolg een grotere voorraad strooizout aan te houden en/of eerder over te gaan tot bijbestellingen,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansRoefs ...

Gew. motie Roefs/Koopmans over het centrumproject Emmen (t.v.v. 23123-A nr. 23) (Dossier 32123-A)
Gew. motie Roefs/Koopmans over het centrumproject Emmen (t.v.v. 23123-A nr. 23) Motie (gewijzigd/nader) begroting cultuur en recreatie financiën recreatie 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 77GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23Voorgesteld 17 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de herontwikkeling van het Emmer dierenpark als onderdeel van het totale Atalanta-project een goed voorbeeld is van binnenstedelijke herontwikkeling;overwegende, dat Emmen met zijn hoge werkloosheidspercentage en ook nog het sluiten van de topografische dienst gebaat is bij het snel realiseren van nieuwe werkgelegenheid;overwegende, dat de regio al een belangrijke financiële bijdrage bijeen heeft gebracht van 40 mln. ...

Gew motie Cramer c.s. over een MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland (t.v.v. 32 123 A, nr. 63) (Dossier 32123-A)
Gew motie Cramer c.s. over een MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland (t.v.v. 32 123 A, nr. 63) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën organisatie en beleid verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 97GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Motie Roefs en Koopmans over het centrumproject Emmen (Dossier 32123-A)
Motie Roefs en Koopmans over het centrumproject Emmen Motie begroting cultuur en recreatie financiën recreatie 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 23MOTIE VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende,dat de herontwikkeling van het Emmer dierenpark een goed voorbeeld is van binnenstedelijke herontwikkeling;overwegende,dat Emmen met haar hoge werkloosheidspercentage en ook nog het sluiten van de topografische dienst gebaat is bij het snel realiseren van nieuwe werkgelegenheid;overwegende, dat de regio al een belangrijke financiële bijdrage bijeen heeft gebracht van 40 mln., maar er nog 25,5 mln. rest die nog niet gedekt is;overwegende, dat er vanuit het budget Nota Ruimte 16 mln. wordt gedekt;verzoekt de regering de rest van de benodigde financiën, in het kader van de integraliteit, te zoeken zowel bij de ministers van Verkeer en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en voor Wonen, Wijken en Integratie als bijdrage aan het centrumproject Emmen, en over de uitkomst hiervan de Kamer voor 31 december 2009 te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmans ...

Motie Roefs c.s. over ruimhartige inpassing van de A74 (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over ruimhartige inpassing van de A74 Motie begroting financiën geluid natuur en milieu verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 36MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de minister van VenW heeft toegezegd, de inpassing van de A74 ruimhartig te benaderen;constaterende, dat in het OTB slechts voorzien is in geluidswerende voorzieningen aan de kant van de Molenbossenflat, zijnde een geluidsscherm van 8 meter;constaterende, dat geen voorzieningen zijn getroffen aan de andere kant ten behoeve van de wijk Meulenveld;constaterende, dat tussen de Boekend en knooppunt Zaarderheiken, voor de Blerickse kant geen voorzieningen zijn gepland;verzoekt de regering nadrukkelijk kennis te nemen van de zienswijze op het OTB van de gemeente Venlo en de toezegging gestand te doen om de geluidssituatie ruimhartig te bekijken,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmansAptroot ...

Motie Koopmans en Roefs over de RijnGouwelijn-west (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Roefs over de RijnGouwelijn-west Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 21MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de RijnGouwelijn-west een belangrijke verbindingsader is voor de Duin- en Bollenstreek en de nieuwbouwlocatie Valkenburg in het bijzonder;overwegende, dat het tijdig beschikbaar zijn van goede infrastructuur zoals de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn-west een voorwaarde is voor een goede ontsluiting van de locatie Valkenburg;verzoekt de regering met de provincie in overleg te treden teneinde de volledige RijnGouwelijn-west in een keer aan te leggen;verzoekt de regering uit de opbrengsten van grondexploitatie van Valkenburg de helft van het ontbrekende bedrag bij te dragen aan het realiseren van de gehele RijnGouwelijn-west, onder de voorwaarde dat de provincie eenzelfde bedrag extra bijdraagt,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansRoefs ...

Motie Roefs c.s. over het daadwerkelijke geluidsniveau van de A59 (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over het daadwerkelijke geluidsniveau van de A59 Motie begroting financiën geluid natuur en milieu verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 37MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er op de A59, vanwege geluidsoverlast, inmiddels overgegaan is tot snelheidsverlaging naar 100 km/u, hoewel dat volgens de berekeningsmodellen niet nodig zou zijn;overwegende, dat metingen door de provincie Brabant aantonen dat in werkelijkheid de normen nog steeds overschreden worden;verzoekt de regering kennis te nemen van het onderzoek van de provincie Brabant en te onderzoeken welke passende maatregelen genomen kunnen worden;verzoekt de regering te onderzoeken hoe in het geval van de A59, de verschillen tussen het berekende en het daadwerkelijke geluidsniveau te verklaren zijn, en de Kamer vóór het eerstvolgende MIRT-overleg daarover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsCramerKoopmans ...

Motie Koopmans en Roefs over de infrastructurele vierendeling van Vught (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Roefs over de infrastructurele vierendeling van Vught Motie begroting financiën spoor verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 33MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de minister de aanpak van de N65 en de A58 bundelt in één startbeslissing;overwegende, dat een groot deel van de problemen in en rond Vught niet alleen betrekking heeft op de verkeersafwikkeling maar ook op het feit dat Vught door rijksinfrastructuur gevierendeeld wordt;verzoekt de regering in een separate studie naar aanleiding van de projecten N65, A58 en het PHS concreet in te gaan op de wijze waarop de negatieve effecten van de infrastructurele vierendeling van Vught kunnen worden verminderd,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansRoefs ...

Motie Cramer c.s. over MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland Motie begroting financiën organisatie en beleid verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 63MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regio Haarlem een bereikbaarheidsprobleem heeft met het oost-westverkeer en er tevens in deze regio een verdichtingsopgave ligt;overwegende, dat het laatste deel van de Zuidtangent door Haarlem nog niet is gerealiseerd en het wenselijk is dat deze succesvolle verbinding wordt doorgetrokken naar de IJmond;verzoekt de regering:– de Kamer binnen een jaar te informeren over een bijdrage aan de uitbouw van de Zuidtangent door Haarlem;– een MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland te starten met het oog op een eventuele MIRT-verkenning waarin deze opgaven integraal worden opgepakt,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmansRoefs ...

Motie Koopmans c.s. over infrastructuur tussen regio’s met krimp en regio’s met hoge druk (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans c.s. over infrastructuur tussen regio’s met krimp en regio’s met hoge druk Motie begroting financiën huisvesting organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 22MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat in Nederland regio’s met krimp geconfronteerd worden terwijl er ook regio’s zijn waar de woningmarkt onder hoge druk staat en naar verwachting blijft staan;overwegende, dat een goede infrastructuur tussen dit soort gebieden tegelijkertijd kan bijdragen aan een verlichting van zowel krimp als overdruk;verzoekt de regering inzicht te geven in de vraag waar in Nederland regio’s met krimp en hoge druk in elkaars nabijheid liggen en in hoeverre infrastructurele knelpunten deze verschillen in stand houden,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansRoefsWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Amendement van het lid Cramer c.s. rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 (Dossier 32123-A)
Amendement van het lid Cramer c.s. rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 12AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 20 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 40 (x € 1 000). ...

Motie Roefs en Koopmans over toevoegen van de N18 aan de Crisis- en herstelwet (Dossier 32123-A)
Motie Roefs en Koopmans over toevoegen van de N18 aan de Crisis- en herstelwet Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 40MOTIE VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er in de Mobiliteitsaanpak voor vijf N-wegen – waaronder de N18 – de ambitie is vastgelegd om deze wegen goed te laten functioneren in een robuust netwerk en om de wegen daar waar mogelijk op te waarderen naar 100 km/u;constaterende, dat uit de brief van het kabinet over het standpunt N18 van 14 oktober 2009 blijkt dat kabinet en het landsdeel Oost overeenstemming hebben bereikt over het tracé en de financiering van de N18 teneinde de snelheid tussen Groenlo en Enschede te verhogen naar 100 km/u en de verkeersveiligheid tussen Enschede en Varsseveld aanmerkelijk te verbeteren;overwegende, dat met het oog op de economische omstandigheden waarin Nederland zich bevindt, het van het grootste belang is dat investeringen in nationale infrastructuur, zoals de N18, worden versneld;voorts overwegende, dat de N18 aan alle voorwaarden voldoet om aan de projectenlijst van de Crisis- en herstelwet te worden toegevoegd;verzoekt de regering de verhoging van de snelheid en de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de N18 tussen Groenlo en Enschede naar 100 km/u en de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de N18 tussen Groenlo en Varsseveld aan bijlage II, onder onderdeel E, van de Crisis- en herstelwet toe te voegen,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmans ...

Motie Roefs en Koopmans over de planstudie A1 (Dossier 32123-A)
Motie Roefs en Koopmans over de planstudie A1 Motie begroting economie financiën organisatie en beleid verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 39MOTIE VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de capaciteitsuitbreiding van de A1 en de integrale gebiedsontwikkeling van de zone rond de A1 van cruciaal belang zijn voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het landsdeel Oost;overwegende, dat in het huidige economische klimaat snelheid van besluitvorming door Rijk en landsdeel Oost van groot belang is om met investeringen in infrastructuur en gebiedsontwikkeling de ruimtelijk-economische structuurversterking te bewerkstelligen;voorts overwegende, dat de A1 een belangrijke verbinding vormt tussen de Randstad en het Duitse en Oost-Europese achterland van Nederland;verzoekt de regering:– zich maximaal in te spannen om in het voorjaar 2010 een besluit te kunnen nemen over de planstudie A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Twente (knooppunt Azelo);– zich maximaal in te spannen om in het voorjaar 2010 op basis van de dan beschikbare gegevens een voorkeursbeslissing te nemen over de integrale gebiedsontwikkeling van de A1-zone inclusief de capaciteitsuitbreiding Apeldoorn-Azelo,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmans ...