Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

29 resultaten

Motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 38MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er een grote voorkeur bestaat om de Rijnlandroute in één keer aan te leggen;overwegende, dat het project Rijnlandroute meer omvat dan alleen de verbindingsweg tussen de A4 en de A44;overwegende, dat provincie, regio en Rijk het nog niet eens zijn over de toedeling van de ambtelijke kosten en de risicoverdeling;overwegende, dat er nog onduidelijkheid bestaat over de grondexploitatie van voormalig vliegveld Valkenburg;overwegende, dat provincie, regio en bedrijfsleven te kennen hebben gegeven, nog een financiële bijdrage te willen leveren;verzoekt de regering bij het volgend MIRT-overleg, voorjaar 2010, te komen met een gedragen voorstel voor de aanleg van de Rijnlandroute in één keer, rekening houdend met het feit dat het hier gaat om een project waarbij de ontsluiting integraal onderdeel uitmaakt van de totale ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmansCramer ...

Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt (Dossier 32123-A)
Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 31AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSOntvangen 11 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 27 000 (x € 1 000).IIIn artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 27 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement worden binnen het wegenbudget gelden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven. ...

Motie Koopmans en Aptroot over een tweede westelijke oeververbinding (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Aptroot over een tweede westelijke oeververbinding Motie begroting economie financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 35MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN APTROOTVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering te starten met de voorbereiding van de aanleg van een tweede westelijke oeververbinding in een publiekprivate samenwerking met de regio Rotterdam en het Havenbedrijf waarbij de financiering geschiedt door de inzet van een versnellingsprijs (tol),en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansAptroot ...

Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38) (Dossier 32123-A)
Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 69GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S. ...

Gew. motie Koopmans c.s. over de RijnGouwelijn-west (t.v.v. 31123 A, nr. 21) (Dossier 32123-A)
Gew. motie Koopmans c.s. over de RijnGouwelijn-west (t.v.v. 31123 A, nr. 21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 78GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau (Dossier 32123-A)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 26MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat aanleg van nieuwe rijksinfrastructuur eisen stelt aan de kwaliteit van de achterlandverbindingen en dus kan leiden tot inpassingskosten op regionaal en lokaal niveau;van mening, dat binnen de afweging in de NMCA van investeringskeuzes bij de aanleg van rijksinfra ook de eventueel benodigde investeringen in het onderliggende verkeersnet in kaart dienen te worden gebracht;verzoekt de regering om in de NMCA een analyse van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau op te nemen,en gaat over tot de orde van de dag.Wiegman-van Meppelen ScheppinkRoefsKoopmans ...

Motie Cramer c.s. over efficiënte inzet van middelen voor regionaal ov (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over efficiënte inzet van middelen voor regionaal ov Motie begroting financiën organisatie en beleid verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 64MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er in het land veel plannen in ontwikkeling zijn om het regionaal ov te versterken;constaterende, dat deze plannen de beschikbare middelen binnen het budget voor regionale/lokale projecten tot 2020 ver overstijgen;overwegende, dat de regering in de zomer van 2010 een visie op het regionaal ov heeft toegezegd en in dat kader de uitkomsten van de NMCA beoordeelt;verzoekt de regering de beperkt beschikbare middelen uit het zogenaamde budget voor regionale/lokale projecten zo efficiënt als mogelijk in te zetten voor de meest kansrijke en effectieve regionale ov-projecten, daarvoor een prioritering aan te geven en voorstellen daartoe te doen bij het uitbrengen van de visie regionaal ov,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmansBoelhouwer ...

Motie Koopmans en Roefs over een grotere voorraad strooizout (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Roefs over een grotere voorraad strooizout Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 92MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSVoorgesteld 20 januari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering in het vervolg een grotere voorraad strooizout aan te houden en/of eerder over te gaan tot bijbestellingen,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansRoefs ...

Gew. motie Roefs/Koopmans over het centrumproject Emmen (t.v.v. 23123-A nr. 23) (Dossier 32123-A)
Gew. motie Roefs/Koopmans over het centrumproject Emmen (t.v.v. 23123-A nr. 23) Motie (gewijzigd/nader) begroting cultuur en recreatie financiën recreatie 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 77GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23Voorgesteld 17 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de herontwikkeling van het Emmer dierenpark als onderdeel van het totale Atalanta-project een goed voorbeeld is van binnenstedelijke herontwikkeling;overwegende, dat Emmen met zijn hoge werkloosheidspercentage en ook nog het sluiten van de topografische dienst gebaat is bij het snel realiseren van nieuwe werkgelegenheid;overwegende, dat de regio al een belangrijke financiële bijdrage bijeen heeft gebracht van 40 mln. ...

Motie Cramer en Koopmans over oplossingsrichtingen voor de Goudse lijn (Dossier 32123-A)
Motie Cramer en Koopmans over oplossingsrichtingen voor de Goudse lijn Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 62MOTIE VAN DE LEDEN CRAMER EN KOOPMANSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de MIRT-verkenning Haaglanden de kwaliteit op de Goudse lijn (Den Haag–Gouda–(Utrecht)) als prioritair vraagstuk is erkend waarvoor oplossingsrichtingen moeten worden verkend;overwegende, dat de Goudse lijn twee van de vier grootste steden in Nederland met elkaar verbindt en er hier dus sprake is van een knelpunt van nationaal belang;overwegende, dat deze corridor nog geen deel uitmaakt van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, terwijl er nu al een capaciteitsknelpunt is en in de toekomst ook op deze lijn een metroachtige dienstregeling wenselijk is met zes intercity’s en zes sprinters;verzoekt de regering bij het verkennen van de oplossingsrichtingen voor de Goudse lijn in relatie tot het PHS het voortouw te nemen en de Kamer binnen een jaar te informeren over de uitkomsten en de globale kosten van deze oplossingsrichtingen,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmans ...

Gew motie Cramer c.s. over een MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland (t.v.v. 32 123 A, nr. 63) (Dossier 32123-A)
Gew motie Cramer c.s. over een MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland (t.v.v. 32 123 A, nr. 63) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën organisatie en beleid verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 97GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Verslag van een notaoverleg,gehouden op 7 december 2009, over het MIRT 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag van een notaoverleg,gehouden op 7 december 2009, over het MIRT 2010 Verslag van een notaoverleg begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 32VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEGVastgesteld 9 december 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer2, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie4 en de vaste commissie voor Economische Zaken5 hebben op 7 december 2009 overleg gevoerd met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, staatssecretaris Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat, minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie over het MIRT 2010.Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,JagerDe voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van GentDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,SneepStenografisch verslag van een notaoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie en de vaste commissie voor Economische ZakenMaandag 7 december 2009 10.00 uurDe voorzitter: Ten BroekeAanwezig zijn 11 leden der Kamer, te weten:Aptroot, Boelhouwer, Ten Broeke, Van der Ham, Koopmans, Neppérus, Roefs, Roemer, Van der Staaij, Vendrik, Wiegman-van Meppelen Scheppink,en de heer Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Huizinga-Heringa, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de heer Van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie.Aan de orde is de behandeling van:de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 15 september 2009 over het MIRT Projectenboek 2010 (32123-A, nr. 3);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 10 november 2009 houdende beantwoording vragen commissie VenW inzake het MIRT (32123-A, nr. 10);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 november 2009 over uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT, najaar 2009 (32123-A, nr. 19);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 juli 2009 ter aanbieding KiM-rapport Mobiliteitsbalans 2009 (31305, nr. 141);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 31 augustus 2009 over verankering MobiliteitsAanpak in beleid (31305, nr. 150);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 oktober 2009 over de kabinetsreactie op "De Randstad altijd bereikbaar" en "Acupunctuur in de hoofdstructuur" (31305, nr. 155);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 6 oktober 2009 over de evaluatie Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) (29652, nr. 3);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 november 2009 over aanbieding derde voortgangsrapportage over de Kabinetsambities Spoor (29984, nr. 204);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 juli 2009 over toezegging MIRT-behandeling en stand van zaken motie Koopmans - Sporendriehoek Noord-Nederland (27658, nr. 45);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 20 oktober 2009 over directe treinverbinding van Groningen naar Maastricht (29984, nr. 203);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 29 september 2009 houdende beantwoording van vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, vragen van het lid Cramer over de spoorlijn Breda-Utrecht gesteld tijdens het notaoverleg MIRT en beantwoording van vragen van de leden Cramer en Samsom over de spoorverbinding Breda-Utrecht (29984, nr. 202);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 14 juli 2009 over de voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2009 (31700-A, nr. 121);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 29 september 2009 over wijziging standpunt N61 Hoek-Schoondijke (27739, nr. 5);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 14 oktober 2009 over standpunt over de weguitbreiding N18 Varsseveld-Enschede (32123-A, nr. 7);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 juli 2009 over de voortgangsbrief Draaischijf Nederland (pakketstudies Ring Utrecht en Driehoek) (31089, nr. 54);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 november 2009 over Randstad-besluiten: Noordvleugel Utrecht (31089, nr. 56);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 juni 2009 over deelonderzoek Verkeer, onderdeel uitmakend van de Trajectnota/MER voor de A4 Delft-Schiedam (30561, nr. 15);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 25 juni 2009 houdende antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) (31700-A, nr. 99);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 september 2009 over de A4 Delft-Schiedam (context van dit besluit, in relatie tot het brede pakket van maatregelen op het gebied van mobiliteit in de regio) (30561, nr. 17);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 september 2009 over standpunt A4 Delft-Schiedam (30561, nr. 16);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 oktober 2009 met een reactie op de motie-Agema over het Schelde-Seinekanaal (32123-A, nr. 5);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 28 september 2009 over het aanbestedingsbeleid Rijkswaterstaat (29385, nr. 55);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16 juni 2009 over het verzoek om een reactie van de minister van Verkeer en Waterstaat op het artikel in Cobouw "Ideeënloket infrastructuur werkt niet" (31700-XII, nr. 70);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 25 november 2009 inzake de aanbieding van de Nationale Mobiliteitsmonitor 2009 (29644, nr. 94);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 17 november 2009 over Randstad-besluiten: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Holland-Rijnland (31089, nr. 58);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 11 november 2009 over de Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (32123-A, nr. 11);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 november 2009 over het plan van aanpak van de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) (31305, nr. 163);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 november 2009 over de beantwoording van vragen over het begrotingsonderzoek VenW 2010 en de reactie op de motie van het lid Koopmans over een goedkoper businessmodel voor de Nationale Databank Wegverkeergegevens (32123-XII, nr. 9) (32123-XII, nr. 10);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 november 2009 over het jaarverslag Randstad Urgent ("Doorpakken met Randstad Urgent") (31089, nr. 66);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 2 december 2009 over goedkeuring Ontwerp Tracé Procedures (OTB) A74 (2009D61272);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 december 2009 over eindresultaat Spoorse doorsnijdingen tweede tranche (2009D61834).De voorzitter:Goedemorgen. ...

Verslag van een notaoverleg over het MIRT 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag van een notaoverleg over het MIRT 2010 Verslag van een notaoverleg begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 79VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEGVastgesteld 16 december 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer2, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie4 en de vaste commissie voor Economische Zaken5 hebben op 14 december 2009 overleg gevoerd met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat over het MIRT 2010.Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,JagerDe voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van GentDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,SneepStenografisch verslag van een notaoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie en de vaste commissie voor Economische ZakenMaandag 14 december 2009 16.00 uurDe voorzitter: JagerAanwezig zijn 8 leden der Kamer, te weten:Aptroot, Boelhouwer, Cramer, Van Gent, Jager, Koopmans, Roefs en Roemer,en de heer Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, en mevrouw Huizinga-Heringa, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.Aan de orde is de (voortzetting van de) behandeling van:de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 15 september 2009 over het MIRT Projectenboek 2010 (32123-A, nr. 3);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 10 november 2009 houdende beantwoording van vragen door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake het MIRT (32123-A, nr. 10);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 november 2009 over uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT, najaar 2009 (32123-A, nr. 19);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 8 december 2009 met de schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld in eerste termijn van het notaoverleg MIRT op 7 december 2009 (32123-A, nr. 72);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 juli 2009 ter aanbieding KiM-rapport Mobiliteitsbalans 2009 (31305, nr. 141);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 31 augustus 2009 over verankering MobiliteitsAanpak in beleid (31305, nr. 150);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 oktober 2009 over de kabinetsreactie op "De Randstad altijd bereikbaar" en "Acupunctuur in de hoofdstructuur" (31305, nr. 155);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 6 oktober 2009 over de evaluatie Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) (29652, nr. 3);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 november 2009 over aanbieding derde voortgangsrapportage over de Kabinetsambities Spoor (29984, nr. 204); de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 juli 2009 over toezegging MIRT-behandeling en stand van zaken motie-Koopmans - Sporendriehoek Noord-Nederland (27658, nr. 45);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 20 oktober 2009 over directe treinverbinding van Groningen naar Maastricht (29984, nr. 203);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 29 september 2009 houdende beantwoording van vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, vragen van het lid Cramer over de spoorlijn Breda-Utrecht gesteld tijdens het notaoverleg MIRT en beantwoording van vragen van de leden Cramer en Samsom over de spoorverbinding Breda-Utrecht (29984, nr. 202);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 14 juli 2009 over de voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2009 (31700-A, nr. 121);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 29 september 2009 over wijziging standpunt N61 Hoek-Schoondijke (27739, nr. 5);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 14 oktober 2009 over standpunt over de weguitbreiding N18 Varsseveld-Enschede (32123-A, nr. 7);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 juli 2009 over de voortgangsbrief Draaischijf Nederland (pakketstudies Ring Utrecht en Driehoek) (31089, nr. 54);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 november 2009 over Randstad-besluiten: Noordvleugel Utrecht (31089, nr. 56);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 juni 2009 over deelonderzoek Verkeer, onderdeel uitmakend van de Trajectnota/MER voor de A4 Delft-Schiedam (30561, nr. 15);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 25 juni 2009 houdende antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) (31700-A, nr. 99);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 september 2009 over de A4 Delft-Schiedam (context van dit besluit, in relatie tot het brede pakket van maatregelen op het gebied van mobiliteit in de regio) (30561, nr. 17); de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 3 september 2009 over standpunt A4 Delft-Schiedam (30561, nr. 16);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 oktober 2009 met een reactie op de motie-Agema over het Schelde-Seinekanaal (32123-A, nr. 5);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 28 september 2009 over het aanbestedingsbeleid Rijkswaterstaat (29385, nr. 55);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16 juni 2009 over het verzoek om een reactie van de minister van Verkeer en Waterstaat op het artikel in Cobouw "Ideeënloket infrastructuur werkt niet" (31700-XII, nr. 70);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 25 november 2009 inzake de aanbieding van de Nationale Mobiliteitsmonitor 2009 (29644, nr. 94);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 17 november 2009 over Randstad-besluiten: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Holland-Rijnland (31089, nr. 58);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 11 november 2009 over de Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (32123-A, nr. 11);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 november 2009 over het plan van aanpak van de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) (31305, nr. 163);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13 november 2009 over de beantwoording van vragen over het begrotingsonderzoek VenW 2010 en de reactie op de motie van het lid Koopmans over een goedkoper businessmodel voor de Nationale Databank Wegverkeergegevens (32123-XII, nr. 9) (32123-XII, nr. 10);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 30 november 2009 over het jaarverslag Randstad Urgent ("Doorpakken met Randstad Urgent") (31089, nr. 66);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 2 december 2009 over goedkeuring Ontwerp Tracé Procedures (OTB) A74 (32123-A, nr. 70);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 december 2009 over eindresultaat Spoorse doorsnijdingen tweede tranche (32123-A, nr. 71);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 december 2009 over de beleidsbrief nieuwe stations (31801, nr. 7);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 december 2009 met de reactie op een aantal toezeggingen gedaan tijdens het AO Spoor van 24 september 2009 (29984, nr. 208);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 7 december 2009 over de stand van zaken van de aangehouden motie-Vendrik/Koopmans inzake de N65 (32123-A, nr. 73);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 8 december 2009 over de realisering van wegprojecten via de Wro (2009D62759);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 8 december 2009 met het antwoord op de gewijzigde motie-Cramer/Roefs (31700-A, nr. 117) om de viaducten Regge 2 en Kruidenwijk op spoorcorridor Zwolle-Almelo dubbelsporig uit te werken (2009D62761);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 10 december 2009 met het plan van aanpak MIRT-Verkenning Randstad Sleutelprojecten (31089, nr. 68);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 14 december 2009 over de toezeggingen notaoverleg MIRT (32123-A, nr. 76);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 11 december 2009 met het Planstudiebesluit zeetoegang IJmond (2009D63728);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 11 december 2009 met het Besluit gebiedsontwikkeling Twente (31936, nr. 17);de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 14 december 2009 met de beantwoording van vragen over de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda (2009D63964), en over:de motie-Koopmans/Roefs over de RijnGouwelijn-West (32123-A, nr. 21);de motie-Koopmans c.s. over infrastructuur tussen regio's met krimp en regio's met hoge druk (32123-A, nr. 22);de motie-Roefs/Koopmans over het centrumproject Emmen (32123-A, nr. 23);de motie-Van der Staaij over scheepvaartwegen in en rond Natura 2000-gebieden (32123-A, nr. 24);de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over transparantie in het selectieproces van verkenningen in beleidsagenda's (32123-A, nr. 25);de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau (32123-A, nr. 26);de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over de MKBA-systematiek (32123-A, nr. 27);de motie-Vendrik over verschillende varianten van het verlagen van de maximumsnelheid (32123-A, nr. 28);de motie-Vendrik over een klimaattoets waarbij per (MIRT-)project wordt aangegeven hoeveel uitstoot ermee gemoeid is (32123-A, nr. 29).De voorzitter:Ik heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de minister en de staatssecretaris.Aan de orde is het vervolg van het notaoverleg van 7 december 2009. ...

Motie Koopmans en Boelhouwer over behoud stedelijke bereikbaarheid en leefbaarheid na invoering PHS (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Boelhouwer over behoud stedelijke bereikbaarheid en leefbaarheid na invoering PHS Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer zorg en gezondheid 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 34MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN BOELHOUWERVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het MIRT-project Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) tot een forse verhoging van het aantal treinbewegingen zal leiden;overwegende, dat in een aantal plaatsen, zoals Vught en Boxtel, de stedelijke kern doorsneden wordt door één of meerdere spoorlijnen;overwegende, dat de stedelijke bereikbaarheid en de leefbaarheid in dit soort kernen met de huidige dienstregeling al onder druk staat doordat de overwegen in deze kernen al zeer frequent gesloten zijn;verzoekt de regering om bij de nadere invulling van het project PHS expliciet in te gaan op het behoud van de stedelijke bereikbaarheid en de stedelijke leefbaarheid en concrete voorstellen te doen om deze ook na invoering van PHS op een aanvaardbaar niveau te houden,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansBoelhouwer ...

Motie Roefs en Koopmans over het centrumproject Emmen (Dossier 32123-A)
Motie Roefs en Koopmans over het centrumproject Emmen Motie begroting cultuur en recreatie financiën recreatie 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 23MOTIE VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende,dat de herontwikkeling van het Emmer dierenpark een goed voorbeeld is van binnenstedelijke herontwikkeling;overwegende,dat Emmen met haar hoge werkloosheidspercentage en ook nog het sluiten van de topografische dienst gebaat is bij het snel realiseren van nieuwe werkgelegenheid;overwegende, dat de regio al een belangrijke financiële bijdrage bijeen heeft gebracht van 40 mln., maar er nog 25,5 mln. rest die nog niet gedekt is;overwegende, dat er vanuit het budget Nota Ruimte 16 mln. wordt gedekt;verzoekt de regering de rest van de benodigde financiën, in het kader van de integraliteit, te zoeken zowel bij de ministers van Verkeer en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en voor Wonen, Wijken en Integratie als bijdrage aan het centrumproject Emmen, en over de uitkomst hiervan de Kamer voor 31 december 2009 te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmans ...

Motie Roefs c.s. over ruimhartige inpassing van de A74 (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over ruimhartige inpassing van de A74 Motie begroting financiën geluid natuur en milieu verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 36MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de minister van VenW heeft toegezegd, de inpassing van de A74 ruimhartig te benaderen;constaterende, dat in het OTB slechts voorzien is in geluidswerende voorzieningen aan de kant van de Molenbossenflat, zijnde een geluidsscherm van 8 meter;constaterende, dat geen voorzieningen zijn getroffen aan de andere kant ten behoeve van de wijk Meulenveld;constaterende, dat tussen de Boekend en knooppunt Zaarderheiken, voor de Blerickse kant geen voorzieningen zijn gepland;verzoekt de regering nadrukkelijk kennis te nemen van de zienswijze op het OTB van de gemeente Venlo en de toezegging gestand te doen om de geluidssituatie ruimhartig te bekijken,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmansAptroot ...

Motie Koopmans en Roefs over de RijnGouwelijn-west (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Roefs over de RijnGouwelijn-west Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 21MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de RijnGouwelijn-west een belangrijke verbindingsader is voor de Duin- en Bollenstreek en de nieuwbouwlocatie Valkenburg in het bijzonder;overwegende, dat het tijdig beschikbaar zijn van goede infrastructuur zoals de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn-west een voorwaarde is voor een goede ontsluiting van de locatie Valkenburg;verzoekt de regering met de provincie in overleg te treden teneinde de volledige RijnGouwelijn-west in een keer aan te leggen;verzoekt de regering uit de opbrengsten van grondexploitatie van Valkenburg de helft van het ontbrekende bedrag bij te dragen aan het realiseren van de gehele RijnGouwelijn-west, onder de voorwaarde dat de provincie eenzelfde bedrag extra bijdraagt,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansRoefs ...

Motie Cramer c.s. over quick-scan van spoorlijnen buiten de PHS-corridors (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over quick-scan van spoorlijnen buiten de PHS-corridors Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 61MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de NMCA een integrale analyse wordt gedaan van markt en capaciteit van het gehele mobiliteitssysteem voor 2020 en 2028;overwegende, dat de prioritering van knelpunten ook afhankelijk kan zijn van de kosten en baten van de mogelijke oplossingen;overwegende, dat de quick-scan regionaal spoor een goed inzicht heeft gegeven in de knelpunten, oplossingsrichtingen en kosten voor alle regionale spoorlijnen;overwegende, dat een dergelijk inzicht ontbreekt voor die delen van het hoofdrailnet die geen deel uitmaken van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer;verzoekt de regering bij de NMCA een quick-scan te presenteren van alle spoorlijnen buiten de PHS-corridors en daarbij de gegevens uit de quick-scan regionaal spoor te actualiseren,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmansBoelhouwer ...

Motie Roefs c.s. over het daadwerkelijke geluidsniveau van de A59 (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over het daadwerkelijke geluidsniveau van de A59 Motie begroting financiën geluid natuur en milieu verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 37MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er op de A59, vanwege geluidsoverlast, inmiddels overgegaan is tot snelheidsverlaging naar 100 km/u, hoewel dat volgens de berekeningsmodellen niet nodig zou zijn;overwegende, dat metingen door de provincie Brabant aantonen dat in werkelijkheid de normen nog steeds overschreden worden;verzoekt de regering kennis te nemen van het onderzoek van de provincie Brabant en te onderzoeken welke passende maatregelen genomen kunnen worden;verzoekt de regering te onderzoeken hoe in het geval van de A59, de verschillen tussen het berekende en het daadwerkelijke geluidsniveau te verklaren zijn, en de Kamer vóór het eerstvolgende MIRT-overleg daarover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsCramerKoopmans ...

Motie Cramer c.s. over MIRT-onderzoek naar spoorverdubbeling Deventer-Olst (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over MIRT-onderzoek naar spoorverdubbeling Deventer-Olst Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 60MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor de realisatie van de stations Zwolle-Zuid en Deventer-Noord het spoor tussen Olst en Deventer moet worden verdubbeld;constaterende, dat de spoordijk en de viaducten al geschikt zijn voor dubbelspoor, zodat deze spoorverdubbeling tegen een relatief lage investering kan worden gerealiseerd;overwegende, dat met dubbelspoor een forse kwaliteitssprong mogelijk is doordat er aparte sprinters kunnen komen waardoor de reistijd van de intercity Zwolle–Nijmegen–Roosendaal kan worden verkort;verzoekt de regering een MIRT-onderzoek te doen naar de spoorverdubbeling Deventer-Olst in relatie tot de opening van de stations Zwolle-Zuid en Deventer-Noord en de versnelling van de bestaande intercity en hierover in overleg te gaan met de provincie Overijssel en om de Kamer binnen een jaar te informeren over de resultaten,en gaat over tot de orde van de dagCramerKoopmansBoelhouwer ...