Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 38MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er een grote voorkeur bestaat om de Rijnlandroute in één keer aan te leggen;overwegende, dat het project Rijnlandroute meer omvat dan alleen de verbindingsweg tussen de A4 en de A44;overwegende, dat provincie, regio en Rijk het nog niet eens zijn over de toedeling van de ambtelijke kosten en de risicoverdeling;overwegende, dat er nog onduidelijkheid bestaat over de grondexploitatie van voormalig vliegveld Valkenburg;overwegende, dat provincie, regio en bedrijfsleven te kennen hebben gegeven, nog een financiële bijdrage te willen leveren;verzoekt de regering bij het volgend MIRT-overleg, voorjaar 2010, te komen met een gedragen voorstel voor de aanleg van de Rijnlandroute in één keer, rekening houdend met het feit dat het hier gaat om een project waarbij de ontsluiting integraal onderdeel uitmaakt van de totale ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmansCramer ...

Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38) (Dossier 32123-A)
Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 69GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S. ...

Gew. motie Koopmans c.s. over de RijnGouwelijn-west (t.v.v. 31123 A, nr. 21) (Dossier 32123-A)
Gew. motie Koopmans c.s. over de RijnGouwelijn-west (t.v.v. 31123 A, nr. 21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 78GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Motie Cramer c.s. over efficiënte inzet van middelen voor regionaal ov (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over efficiënte inzet van middelen voor regionaal ov Motie begroting financiën organisatie en beleid verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 64MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er in het land veel plannen in ontwikkeling zijn om het regionaal ov te versterken;constaterende, dat deze plannen de beschikbare middelen binnen het budget voor regionale/lokale projecten tot 2020 ver overstijgen;overwegende, dat de regering in de zomer van 2010 een visie op het regionaal ov heeft toegezegd en in dat kader de uitkomsten van de NMCA beoordeelt;verzoekt de regering de beperkt beschikbare middelen uit het zogenaamde budget voor regionale/lokale projecten zo efficiënt als mogelijk in te zetten voor de meest kansrijke en effectieve regionale ov-projecten, daarvoor een prioritering aan te geven en voorstellen daartoe te doen bij het uitbrengen van de visie regionaal ov,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmansBoelhouwer ...

Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 (Dossier 32123-A)
Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 15AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 15 strekkende tot dekking van amendement 32123 XII nr. 14 (Dossier 32123-A)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 15 strekkende tot dekking van amendement 32123 XII nr. 14 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 17GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Motie Cramer en Koopmans over oplossingsrichtingen voor de Goudse lijn (Dossier 32123-A)
Motie Cramer en Koopmans over oplossingsrichtingen voor de Goudse lijn Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 62MOTIE VAN DE LEDEN CRAMER EN KOOPMANSVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de MIRT-verkenning Haaglanden de kwaliteit op de Goudse lijn (Den Haag–Gouda–(Utrecht)) als prioritair vraagstuk is erkend waarvoor oplossingsrichtingen moeten worden verkend;overwegende, dat de Goudse lijn twee van de vier grootste steden in Nederland met elkaar verbindt en er hier dus sprake is van een knelpunt van nationaal belang;overwegende, dat deze corridor nog geen deel uitmaakt van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, terwijl er nu al een capaciteitsknelpunt is en in de toekomst ook op deze lijn een metroachtige dienstregeling wenselijk is met zes intercity’s en zes sprinters;verzoekt de regering bij het verkennen van de oplossingsrichtingen voor de Goudse lijn in relatie tot het PHS het voortouw te nemen en de Kamer binnen een jaar te informeren over de uitkomsten en de globale kosten van deze oplossingsrichtingen,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmans ...

Gew motie Cramer c.s. over een MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland (t.v.v. 32 123 A, nr. 63) (Dossier 32123-A)
Gew motie Cramer c.s. over een MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland (t.v.v. 32 123 A, nr. 63) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën organisatie en beleid verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 97GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Motie Cramer c.s. over quick-scan van spoorlijnen buiten de PHS-corridors (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over quick-scan van spoorlijnen buiten de PHS-corridors Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 61MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de NMCA een integrale analyse wordt gedaan van markt en capaciteit van het gehele mobiliteitssysteem voor 2020 en 2028;overwegende, dat de prioritering van knelpunten ook afhankelijk kan zijn van de kosten en baten van de mogelijke oplossingen;overwegende, dat de quick-scan regionaal spoor een goed inzicht heeft gegeven in de knelpunten, oplossingsrichtingen en kosten voor alle regionale spoorlijnen;overwegende, dat een dergelijk inzicht ontbreekt voor die delen van het hoofdrailnet die geen deel uitmaken van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer;verzoekt de regering bij de NMCA een quick-scan te presenteren van alle spoorlijnen buiten de PHS-corridors en daarbij de gegevens uit de quick-scan regionaal spoor te actualiseren,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmansBoelhouwer ...

Motie Roefs c.s. over het daadwerkelijke geluidsniveau van de A59 (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over het daadwerkelijke geluidsniveau van de A59 Motie begroting financiën geluid natuur en milieu verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 37MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er op de A59, vanwege geluidsoverlast, inmiddels overgegaan is tot snelheidsverlaging naar 100 km/u, hoewel dat volgens de berekeningsmodellen niet nodig zou zijn;overwegende, dat metingen door de provincie Brabant aantonen dat in werkelijkheid de normen nog steeds overschreden worden;verzoekt de regering kennis te nemen van het onderzoek van de provincie Brabant en te onderzoeken welke passende maatregelen genomen kunnen worden;verzoekt de regering te onderzoeken hoe in het geval van de A59, de verschillen tussen het berekende en het daadwerkelijke geluidsniveau te verklaren zijn, en de Kamer vóór het eerstvolgende MIRT-overleg daarover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsCramerKoopmans ...

Motie Cramer c.s. over MIRT-onderzoek naar spoorverdubbeling Deventer-Olst (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over MIRT-onderzoek naar spoorverdubbeling Deventer-Olst Motie begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 60MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor de realisatie van de stations Zwolle-Zuid en Deventer-Noord het spoor tussen Olst en Deventer moet worden verdubbeld;constaterende, dat de spoordijk en de viaducten al geschikt zijn voor dubbelspoor, zodat deze spoorverdubbeling tegen een relatief lage investering kan worden gerealiseerd;overwegende, dat met dubbelspoor een forse kwaliteitssprong mogelijk is doordat er aparte sprinters kunnen komen waardoor de reistijd van de intercity Zwolle–Nijmegen–Roosendaal kan worden verkort;verzoekt de regering een MIRT-onderzoek te doen naar de spoorverdubbeling Deventer-Olst in relatie tot de opening van de stations Zwolle-Zuid en Deventer-Noord en de versnelling van de bestaande intercity en hierover in overleg te gaan met de provincie Overijssel en om de Kamer binnen een jaar te informeren over de resultaten,en gaat over tot de orde van de dagCramerKoopmansBoelhouwer ...

Motie Cramer c.s. over MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland Motie begroting financiën organisatie en beleid verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 63MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regio Haarlem een bereikbaarheidsprobleem heeft met het oost-westverkeer en er tevens in deze regio een verdichtingsopgave ligt;overwegende, dat het laatste deel van de Zuidtangent door Haarlem nog niet is gerealiseerd en het wenselijk is dat deze succesvolle verbinding wordt doorgetrokken naar de IJmond;verzoekt de regering:– de Kamer binnen een jaar te informeren over een bijdrage aan de uitbouw van de Zuidtangent door Haarlem;– een MIRT-onderzoek bereikbaarheid en wonen Zuid-Kennemerland te starten met het oog op een eventuele MIRT-verkenning waarin deze opgaven integraal worden opgepakt,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmansRoefs ...

Amendement van het lid Cramer c.s. rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 (Dossier 32123-A)
Amendement van het lid Cramer c.s. rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 12AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 20 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 40 (x € 1 000). ...

Amendement van de leden Koopmans en Cramer over het vrijmaken van investeringen in hoofdspoorweginfrastructuur (Dossier 32123-A)
Amendement van de leden Koopmans en Cramer over het vrijmaken van investeringen in hoofdspoorweginfrastructuur Amendement begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 16AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN CRAMEROntvangen 25 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20 000 (x € 1 000).IIIn artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement wordt € 20 mln. vrijgemaakt voor investeringen in hoofdspoorweginfrastructuur ten behoeve van internationaal/regionaal spoorvervoer. ...