Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

41 resultaten

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010 (Dossier 32123-A)
Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juni 2010InleidingMet deze brief informeer ik u, mede namens de minister van VROM, over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIRT. ...

Schriftelijke beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens de eerste termijn van het notaoverleg MIRT op 7 december jl. (Dossier 32123-A)
Schriftelijke beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens de eerste termijn van het notaoverleg MIRT op 7 december jl. ...

Openstelling tunnels A73 per 1 december 2009 (Dossier 32123-A)
Openstelling tunnels A73 per 1 december 2009 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 18BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2009Op verzoek van de Vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat informeer ik u over de openstelling van de A73 tunnels. ...

Toezegging verbetering informatievoorziening bij het WGO van 24 juni 2009 (Dossier 32123-A)
Toezegging verbetering informatievoorziening bij het WGO van 24 juni 2009 Brief regering begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 november 2009AanleidingTijdens het WGO Verkeer en Waterstaat van woensdag 24 juni 2009 (31 924 XII, nr. 13) heb ik toegezegd u een schriftelijk voorstel te doen toekomen waarin is uitgewerkt hoe de informatievoorziening op projectniveau in de suppletoire wetten kan worden verbeterd. ...

Toezeggingen inzake het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam (Dossier 32123-A)
Toezeggingen inzake het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 juni 2010Op 17 december 2009 vond in Uw Kamer een spoeddebat plaats naar aanleiding van het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. ...

Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet tweede kwartaal 2010 (Dossier 32123-A)
Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet tweede kwartaal 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 september 2010Hierbij treft u de rapportage Minder Hinder aan over het 2de kwartaal van 2010. ...

Tussentijdse evaluatie bediening op afstand kleine sluizen Zeeland (Dossier 32123-A)
Tussentijdse evaluatie bediening op afstand kleine sluizen Zeeland Brief regering begroting financiën ruimte en infrastructuur verkeer water waterkeringen en waterbeheer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 100BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 maart 2010Met deze brief doe ik u informatie toekomen over de evaluatie (bijlage)1 van de overgang naar bediening op afstand van 4 kleine sluizen in Zeeland. ...

Uitsel beantwoording vraag commissie inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht-Amsterdam (Dossier 32123-A)
Uitsel beantwoording vraag commissie inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht-Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 juni 2010Op 31 mei 2010 ontving ik het Commissieverzoek inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht–Amsterdam (2010Z08974/2010D24403). ...

Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (Dossier 32123-A)
Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 Brief regering begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 11BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Hierbij informeer ik u over de afspraak inzake de Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, zoals gemaakt tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT voor het landsdeel Noord-Nederland op 10 november 2009.Over de overige afspraken gemaakt tijdens dit bestuurlijk overleg wordt u geïnformeerd via de brief aan de Kamer naar aanleiding van alle bestuurlijke overleggen MIRT die dit najaar zijn gevoerd.Afspraak Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2• De Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 maakt onderdeel uit van de lijst van vijf concrete projecten, zoals opgenomen in het RSP convenant (d.d. 23 juni 2008). ...

Standpunt over de weguitbreiding N18 Varsseveld – Enschede (Dossier 32123-A)
Standpunt over de weguitbreiding N18 Varsseveld – Enschede Brief regering 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 oktober 2009Met deze brief informeer ik u over het standpunt dat ik, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de weguitbreiding N18 Varsseveld–Enschede heb ingenomen.StandpuntIn het najaar van 2008 heeft de trajectnota/MER N18 Varsseveld–Enschede ter inzage gelegen. ...

Trillingen langs het spoor (Dossier 32123-A)
Trillingen langs het spoor Brief regering begroting financiën Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 juni 2010In deze brief informeer ik u, mede namens de minister van VROM, over trillingen langs het spoor, zoals ik heb toegezegd naar aanleiding van de motie die tijdens het Nota-overleg op 14 december 2009 door de heer Aptroot c.s. werd voorgesteld (Kamerstuk 32 123 A, nr. 51). ...

Stand van zaken van de aangehouden motie Vendrik/Koopmans inzake de N65 (Dossier 32123-A)
Stand van zaken van de aangehouden motie Vendrik/Koopmans inzake de N65 Brief regering begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 73BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 december 2009Eind juni 2009 heb ik u naar aanleiding van de aangehouden motie van de leden Vendrik en Koopmans (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 31 700 A, nr. ...

Aanpak wegtunnels (Dossier 32123-A)
Aanpak wegtunnels Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 101BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 maart 2010In deze kabinetsperiode heb ik mij sterk gemaakt voor goede en snelle besluitvorming over veilige infrastructuur. ...

Noord/zuidlijn Amsterdam, stand van zaken toezeggingen spoeddebat december 2009 (Dossier 32123-A)
Noord/zuidlijn Amsterdam, stand van zaken toezeggingen spoeddebat december 2009 Brief regering begroting financiën Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 maart 2010 In vervolg op het spoeddebat over de Noord-Zuidlijn van 17 december 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 39, blz. 3808–3826) informeer ik u hierbij over het onderzoek van RWS naar de implementatie van de adviezen van de commissie Veerman alsook over de stand van zaken van de toezeggingen die in dat overleg zijn gedaan. ...

Het MIRT Projectenboek 2010 (Dossier 32123-A)
Het MIRT Projectenboek 2010 Brief regering 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 3MEDEDELING15 september 2009Het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) projectenboek 2010, zoals genoemd in de Memorie van Toelichting (Kamerstuk 32 123 A, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 32123-A)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 1VOORSTEL VAN WET15 september 2009Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 32123-A)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A. ...

Realisering van wegprojecten via de Wro (Dossier 32123-A)
Realisering van wegprojecten via de Wro Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 82BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 december 2009Bij de begrotingsbehandeling op 26 november 2009 is door de heer Cramer e.a. een motie ingediend (motie nr. ...

Goedkeuring Ontwerp Tracé Procedures (OTB) A74 (Dossier 32123-A)
Goedkeuring Ontwerp Tracé Procedures (OTB) A74 Brief regering begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 70BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 december 2009Ik ben verheugd om u te kunnen meedelen dat het OTB van de A74 vandaag door mij en de minister van VROM is goedgekeurd. ...

Realisatie van de A74 (Dossier 32123-A)
Realisatie van de A74 Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 april 2010In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van 21 april 2010 is gesproken over de recente berichtgeving over de besluitvorming in Duitsland over de aanleg van de Bundesautobahn 61 (BAB61) vanaf Nettetal tot aan de Nederlandse grens ter hoogte van Venlo. ...