Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Motie Koopmans en Aptroot over een tweede westelijke oeververbinding (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Aptroot over een tweede westelijke oeververbinding Motie begroting economie financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 35MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN APTROOTVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering te starten met de voorbereiding van de aanleg van een tweede westelijke oeververbinding in een publiekprivate samenwerking met de regio Rotterdam en het Havenbedrijf waarbij de financiering geschiedt door de inzet van een versnellingsprijs (tol),en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansAptroot ...

Motie De Rouwe c.s. over achterstallig onderhoud van het Winschoterdiep en het Van Harinxmakanaal (Dossier 32123-A)
Motie De Rouwe c.s. over achterstallig onderhoud van het Winschoterdiep en het Van Harinxmakanaal Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie Roefs c.s. over ruimhartige inpassing van de A74 (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over ruimhartige inpassing van de A74 Motie begroting financiën geluid natuur en milieu verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 36MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de minister van VenW heeft toegezegd, de inpassing van de A74 ruimhartig te benaderen;constaterende, dat in het OTB slechts voorzien is in geluidswerende voorzieningen aan de kant van de Molenbossenflat, zijnde een geluidsscherm van 8 meter;constaterende, dat geen voorzieningen zijn getroffen aan de andere kant ten behoeve van de wijk Meulenveld;constaterende, dat tussen de Boekend en knooppunt Zaarderheiken, voor de Blerickse kant geen voorzieningen zijn gepland;verzoekt de regering nadrukkelijk kennis te nemen van de zienswijze op het OTB van de gemeente Venlo en de toezegging gestand te doen om de geluidssituatie ruimhartig te bekijken,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmansAptroot ...

Motie De Rouwe c.s. over een permanent karakter van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32123-A)
Motie De Rouwe c.s. over een permanent karakter van de Crisis- en herstelwet Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie Neppérus c.s. over vasthouden aan de afspraken uit het MIRT-projectenboek (Dossier 32123-A)
Motie Neppérus c.s. over vasthouden aan de afspraken uit het MIRT-projectenboek Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID NEPPÉRUS C.S. ...

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2010, inzake MIRT Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 134 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 2010De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, de voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer2, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3 en de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie4 hebben op 22 juni 2010 overleg gevoerd met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Huizinga-Heringa van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over: – de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16 juni 2010 inzake de Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010 (32 123-A, nr. ...