Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

84 resultaten

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010 (Dossier 32123-A)
Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juni 2010InleidingMet deze brief informeer ik u, mede namens de minister van VROM, over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIRT. ...

Motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (Dossier 32123-A)
Motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 38MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er een grote voorkeur bestaat om de Rijnlandroute in één keer aan te leggen;overwegende, dat het project Rijnlandroute meer omvat dan alleen de verbindingsweg tussen de A4 en de A44;overwegende, dat provincie, regio en Rijk het nog niet eens zijn over de toedeling van de ambtelijke kosten en de risicoverdeling;overwegende, dat er nog onduidelijkheid bestaat over de grondexploitatie van voormalig vliegveld Valkenburg;overwegende, dat provincie, regio en bedrijfsleven te kennen hebben gegeven, nog een financiële bijdrage te willen leveren;verzoekt de regering bij het volgend MIRT-overleg, voorjaar 2010, te komen met een gedragen voorstel voor de aanleg van de Rijnlandroute in één keer, rekening houdend met het feit dat het hier gaat om een project waarbij de ontsluiting integraal onderdeel uitmaakt van de totale ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmansCramer ...

Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt (Dossier 32123-A)
Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 31AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSOntvangen 11 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 27 000 (x € 1 000).IIIn artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 27 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement worden binnen het wegenbudget gelden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven. ...

Schriftelijke beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens de eerste termijn van het notaoverleg MIRT op 7 december jl. (Dossier 32123-A)
Schriftelijke beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens de eerste termijn van het notaoverleg MIRT op 7 december jl. ...

Motie Koopmans en Aptroot over een tweede westelijke oeververbinding (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Aptroot over een tweede westelijke oeververbinding Motie begroting economie financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 35MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN APTROOTVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering te starten met de voorbereiding van de aanleg van een tweede westelijke oeververbinding in een publiekprivate samenwerking met de regio Rotterdam en het Havenbedrijf waarbij de financiering geschiedt door de inzet van een versnellingsprijs (tol),en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansAptroot ...

Openstelling tunnels A73 per 1 december 2009 (Dossier 32123-A)
Openstelling tunnels A73 per 1 december 2009 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 18BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2009Op verzoek van de Vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat informeer ik u over de openstelling van de A73 tunnels. ...

Motie Boelhouwer en Koppejan over beheer van de natuur in de uiterwaarden (Dossier 32123-A)
Motie Boelhouwer en Koppejan over beheer van de natuur in de uiterwaarden Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu verkeer water 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 42MOTIE VAN DE LEDEN BOELHOUWER EN KOPPEJANVoorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de veiligheid van Nederland van cruciaal belang is voor een bewoonbaar Nederland;overwegende, dat een groot deel van het rivierengebied is aangewezen als Natura 2000-gebied;overwegende, dat de doelen voor waterveiligheid zijn vastgelegd, terwijl de aanwijzingsbesluiten en instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden pas in de tweede helft van 2010 worden vastgelegd;overwegende, dat de eisen vanuit het natuurdossier ertoe kunnen leiden dat de PKB Ruimte voor de Rivier en andere toekomstige waterveiligheidsprojecten niet tijdig kunnen worden gerealiseerd en daarmee het risico ontstaat dat de waterveiligheidsdoelstelling niet op tijd wordt gehaald;verzoekt de regering om de doelstellingen van waterveiligheid en natuur in het rivierengebied zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en, indien de functies waterveiligheid en natuur conflicteren, de natuureisen te heroverwegen, zodat tijdige realisatie van de waterveiligheidsmaatregelen geen gevaar loopt;verzoekt de regering voorts prioriteit te geven aan een goed beheer en onderhoud van de natuur in de uiterwaarden, waarbij de terreinbeheerders van het betreffende gebied primair verantwoordelijk zijn om dit beheer en onderhoud dienstbaar te maken aan het realiseren en behouden van de waterveiligheid,en gaat over tot de orde van de dag.BoelhouwerKoppejan ...

Toezegging verbetering informatievoorziening bij het WGO van 24 juni 2009 (Dossier 32123-A)
Toezegging verbetering informatievoorziening bij het WGO van 24 juni 2009 Brief regering begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 november 2009AanleidingTijdens het WGO Verkeer en Waterstaat van woensdag 24 juni 2009 (31 924 XII, nr. 13) heb ik toegezegd u een schriftelijk voorstel te doen toekomen waarin is uitgewerkt hoe de informatievoorziening op projectniveau in de suppletoire wetten kan worden verbeterd. ...

Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38) (Dossier 32123-A)
Gew motie Roefs c.s. over in één keer aanleggen van de Rijnlandroute (t.v.v. 32 123 A, nr. 38) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 69GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S. ...

Toezeggingen inzake het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam (Dossier 32123-A)
Toezeggingen inzake het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 juni 2010Op 17 december 2009 vond in Uw Kamer een spoeddebat plaats naar aanleiding van het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. ...

Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet tweede kwartaal 2010 (Dossier 32123-A)
Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet tweede kwartaal 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 september 2010Hierbij treft u de rapportage Minder Hinder aan over het 2de kwartaal van 2010. ...

Gew. motie Koopmans c.s. over de RijnGouwelijn-west (t.v.v. 31123 A, nr. 21) (Dossier 32123-A)
Gew. motie Koopmans c.s. over de RijnGouwelijn-west (t.v.v. 31123 A, nr. 21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 78GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau (Dossier 32123-A)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een analyse in de NMCA van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 26MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat aanleg van nieuwe rijksinfrastructuur eisen stelt aan de kwaliteit van de achterlandverbindingen en dus kan leiden tot inpassingskosten op regionaal en lokaal niveau;van mening, dat binnen de afweging in de NMCA van investeringskeuzes bij de aanleg van rijksinfra ook de eventueel benodigde investeringen in het onderliggende verkeersnet in kaart dienen te worden gebracht;verzoekt de regering om in de NMCA een analyse van de inpassingskosten van rijksinfra op regionaal en lokaal niveau op te nemen,en gaat over tot de orde van de dag.Wiegman-van Meppelen ScheppinkRoefsKoopmans ...

Tussentijdse evaluatie bediening op afstand kleine sluizen Zeeland (Dossier 32123-A)
Tussentijdse evaluatie bediening op afstand kleine sluizen Zeeland Brief regering begroting financiën ruimte en infrastructuur verkeer water waterkeringen en waterbeheer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 100BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 maart 2010Met deze brief doe ik u informatie toekomen over de evaluatie (bijlage)1 van de overgang naar bediening op afstand van 4 kleine sluizen in Zeeland. ...

Motie Cramer c.s. over efficiënte inzet van middelen voor regionaal ov (Dossier 32123-A)
Motie Cramer c.s. over efficiënte inzet van middelen voor regionaal ov Motie begroting financiën organisatie en beleid verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 64MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er in het land veel plannen in ontwikkeling zijn om het regionaal ov te versterken;constaterende, dat deze plannen de beschikbare middelen binnen het budget voor regionale/lokale projecten tot 2020 ver overstijgen;overwegende, dat de regering in de zomer van 2010 een visie op het regionaal ov heeft toegezegd en in dat kader de uitkomsten van de NMCA beoordeelt;verzoekt de regering de beperkt beschikbare middelen uit het zogenaamde budget voor regionale/lokale projecten zo efficiënt als mogelijk in te zetten voor de meest kansrijke en effectieve regionale ov-projecten, daarvoor een prioritering aan te geven en voorstellen daartoe te doen bij het uitbrengen van de visie regionaal ov,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmansBoelhouwer ...

Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 (Dossier 32123-A)
Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 15AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 15 strekkende tot dekking van amendement 32123 XII nr. 14 (Dossier 32123-A)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 15 strekkende tot dekking van amendement 32123 XII nr. 14 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 17GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Uitsel beantwoording vraag commissie inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht-Amsterdam (Dossier 32123-A)
Uitsel beantwoording vraag commissie inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht-Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 juni 2010Op 31 mei 2010 ontving ik het Commissieverzoek inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht–Amsterdam (2010Z08974/2010D24403). ...

Aanvullende lijst van vragen en antwoorden inzake hoogteverschillen bij tunnels in het hoofdwegennet i.v.m. het ontbrekende antwoord op vraag 12 (32 123 A, nr. 6) (Dossier 32123-A)
Aanvullende lijst van vragen en antwoorden inzake hoogteverschillen bij tunnels in het hoofdwegennet i.v.m. het ontbrekende antwoord op vraag 12 (32 123 A, nr. 6) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 88AANVULLENDE LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 13 januari 2010De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de brief van 30 juni 2009 inzake incidenten met te hoge voertuigen in tunnels (31 700 A, nr. ...

Motie Koopmans en Roefs over een grotere voorraad strooizout (Dossier 32123-A)
Motie Koopmans en Roefs over een grotere voorraad strooizout Motie begroting financiën verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 92MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSVoorgesteld 20 januari 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering in het vervolg een grotere voorraad strooizout aan te houden en/of eerder over te gaan tot bijbestellingen,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansRoefs ...