Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

113 resultaten

Natura 2000-gebieden (Dossier 31700-XIV)
Natura 2000-gebieden Brief regering begroting dieren financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 160BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 juni 2009Om er voor te zorgen dat we in Europa en Nederland belangrijke natuurwaarden en natuurgebieden, én daarmee onze biodiversiteit, behouden en verbeteren, leggen we een Europees netwerk van natuurgebieden aan.Zoals u weet gaat het in Nederland om 162 Natura 2000-gebieden. ...

Motie- Koppejan c.s. over het naar de Europese Commissie sturen van een nationaal aalbeheerplan (Dossier 31700-XIV)
Motie- Koppejan c.s. over het naar de Europese Commissie sturen van een nationaal aalbeheerplan Motie begroting economie financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 22MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het niet goed gaat met het Europese aalbestand;constaterende, dat de EU-lidstaten hun nationale aalbeheerplan voor goedkeuring dienen in te dienen bij de Europese Commissie;overwegende, dat noodzakelijke maatregelen die het herstel van het aalbestand beogen, pijnlijke gevolgen zullen hebben voor beroepsvissers die bij hun broodwinning in belangrijke mate afhankelijk zijn van de aalvangst;overwegende, dat de direct betrokkenen vanuit de binnenvisserij vertegenwoordigd door de Combinatie van Beroepsvissers, de PO-IJsselmeer en het Productschap Vis tot op heden onvoldoende inspraak hebben gehad op het voor hen zo belangrijke aalbeheerplan;overwegende, dat de uitvoering van een aalbeheerplan meer kans heeft op succes naarmate er vooraf meer inspanningen zijn verricht om alle partijen te betrekken bij de opstelling en wijze van uitvoering van de plannen;verzoekt de regering:– voor 31 december 2008 een nationaal aalbeheerplan naar de Europese Commissie te sturen waarin nog alle ruimte wordt gelaten voor een nadere invulling en het maken van definitieve keuzes ten aanzien van de te nemen maatregelen;– op korte termijn alle direct betrokkenen middels hun vertegenwoordigers, alsnog inspraak te geven bij de definitieve invulling van het aalbeheerplan en de Tweede Kamer hier voor 1 april 2009 over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.KoppejanJacobiSnijder-HazelhoffVan der Vlies ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Jacobi en Atsma ter vervanging van nr. 62 over extra uitgaven t.b.v. weidevogelbeheer (Dossier 31700-XIV)
Nader gewijzigd amendement van de leden Jacobi en Atsma ter vervanging van nr. 62 over extra uitgaven t.b.v. weidevogelbeheer Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 116NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN JACOBI EN ATSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62Ontvangen 17 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 23 Natuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1000).IIIn artikel 27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement wordt beoogd extra uitgaven mogelijk te maken ten behoeve van het weidevogelbeheer. ...

Het aangepaste Nederlandse Aalbeheerplan (Dossier 31700-XIV)
Het aangepaste Nederlandse Aalbeheerplan Brief regering begroting economie financiën overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 141BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 april 2009Hierbij bied ik u het aangepaste Nederlandse Aalbeheerplan aan.1 Dit is het plan dat ik ook aan de Europese Commissie heb aangeboden. ...

Sojateelt (Dossier 31700-XIV)
Sojateelt Brief regering begroting financiën internationaal landbouw ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid voedselkwaliteit 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 65BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 december 2008In het VAO sojateelt van 29 januari 2008 is de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31 200 XIV, nr. 174) aangenomen. ...

Tegemoetkomingsregeling vorstschade fruitteeltsector 2005 (Dossier 31700-XIV)
Tegemoetkomingsregeling vorstschade fruitteeltsector 2005 Brief regering begroting burgerlijk recht financiën landbouw planten recht 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 135BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 maart 2009Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken betreffende de tegemoetkomingsregeling vorstschade fruitteeltsector 2005 van de regeling LNV-subsidies.De tegemoetkomingsregeling vorstschade fruitteeltsector 2005 is in de periode van 1 mei 2008 tot en met 30 mei 2008 opengesteld. ...

Amendement van het lid Atsma c.s. over eenmalige impuls voor project Dairy Valley, onderdeel van de te ontwikkelen landbouwcampus Leeuwarden (Dossier 31700-XIV)
Amendement van het lid Atsma c.s. over eenmalige impuls voor project Dairy Valley, onderdeel van de te ontwikkelen landbouwcampus Leeuwarden Amendement begroting dieren financiën landbouw 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 61AMENDEMENT VAN HET LID ATSMA C.S.Ontvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 26 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 175 (x € 1 000).IIIn artikel 26 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 175 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement beoogt een eenmalige impuls te geven aan het project Dairy Valley, onderdeel van de te ontwikkelen Landbouwcampus Leeuwarden. ...

Certificering in de visserij (Dossier 31700-XIV)
Certificering in de visserij Brief regering begroting economie financiën organisatie en beleid overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 138BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 maart 2009Hierbij informeer ik u over de uitvoering van de motie Koppejan c.s. (31 700 XIV, nr. 23).In de motie verzoekt de Kamer de regering een regeling voor de ondersteuning van certificering van vis en visserijtechnieken te ontwikkelen en de Kamer voor 1 april 2009 te informeren over de invulling en uitvoering van de regeling. ...

Wijziging uitvoeringsregelgeving natuurwetgeving (Besluit beheer en schadebestrijding dieren) (Dossier 31700-XIV)
Wijziging uitvoeringsregelgeving natuurwetgeving (Besluit beheer en schadebestrijding dieren) Brief regering begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 183BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 juni 2009Ter Griffie van de Tweede Kamer ontvangen op 24 juni 2009. ...

Onderzoeksrapport m.b.t. de optredende bijensterfte (Dossier 31700-XIV)
Onderzoeksrapport m.b.t. de optredende bijensterfte Brief regering begroting dieren financiën landbouw 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 119BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar procedurevergadering van 11 november 2008 gesproken over een onderzoeksrapport van het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB) over de bijensterfte op Texel. ...

Rapport alternatieven doden van eendagskuikens (Dossier 31700-XIV)
Rapport alternatieven doden van eendagskuikens Brief regering begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2008Op 30 maart 2007 (Kamerstuk 30 800 XIV, nr. 86) heb ik u het rapport van de Animal Sciences Group (ASG) over mogelijke toekomstige alternatieven voor het doden van eendagskuikens toegezonden. ...

Stand van zaken Natura 2000 (Dossier 31700-XIV)
Stand van zaken Natura 2000 Brief regering begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 142BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 april 2009Graag informeer ik u over de stand van zaken rondom Natura 2000. ...

Nederlandse aalbeheerplan (Dossier 31700-XIV)
Nederlandse aalbeheerplan Brief regering begroting economie financiën overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 115BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 december 2008Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop ik het Nederlandse aalbeheerplan verder zal behandelen.Tijdens het wetgevingsoverleg visserij van 24 november 2009 heb ik uw Kamer toegezegd dat ik bereid ben om een «derde opinie» te vragen ten aanzien van het Nederlandse streefbeeld voor schieraaluittrek. ...

Trofeejacht Zuid-Afrika (Dossier 31700-XIV)
Trofeejacht Zuid-Afrika Brief regering begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 oktober 2008Tijdens het Algemeen Overleg op 18 juni jongstleden (Kamerstuk 31 379, nr. ...

Stimuleringsmaatregelen LNV (Dossier 31700-XIV)
Stimuleringsmaatregelen LNV Brief regering begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 149BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 april 2009Het kabinet heeft in het kader van de economische crisis op 25 maart het aanvullend beleidsakkoord «Werken aan toekomst» gepresenteerd. ...

Overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van in 2008 gedane toezeggingen (Dossier 31700-XIV)
Overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van in 2008 gedane toezeggingen Brief regering begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 137BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 maart 2009Naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie voor LNV van 18 februari 2009 (31 700-XIV-126/2009D07382) om een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van in 2008 gedane toezeggingen, stuur ik u hierbij een overzicht.In dit overzicht heb ik de openstaande moties en toezeggingen aan uw Kamer uit 2008 en januari en februari 2009 opgenomen. ...

Motie Atsma / Snijder-Hazelhoff over het bieden van perspectief aan (agrarische) ondernemers in de Natura 2000-gebieden (Dossier 31700-XIV)
Motie Atsma / Snijder-Hazelhoff over het bieden van perspectief aan (agrarische) ondernemers in de Natura 2000-gebieden Motie begroting financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 79MOTIE VAN DE LEDEN ATSMA EN SNIJDER-HAZELHOFFVoorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden, zoals het Wierdense Veld, tot veel onrust leidt;overwegende, dat draagvlak onder de bevolking, gemeente en provincie van essentieel belang is voor de aanwijzing van bedoelde gebieden;van mening, dat het bieden van perspectief aan (agrarische) ondernemers in de betreffende gebieden een belangrijke voorwaarde is voor het creëren van het gewenste draagvlak;verzoekt de regering alles in het werk te stellen om ondernemers in die gebieden bestaansrecht en ontwikkelingskansen te geven,en gaat over tot de orde van de dag.AtsmaSnijder-Hazelhoff ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009, onderdeel Visserij (Dossier 31700-XIV)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009, onderdeel Visserij Verslag van een wetgevingsoverleg begroting economie financiën overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 120VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 26 november 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 24 november 2008 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de LNV-begroting 2009, onderdeel visserij.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe adjunct-griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,PeenStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitMaandag 24 november 2008 14.00 uurDe voorzitter: KoopmansAanwezig zijn 10 leden der Kamer, te weten:Cramer, Van Gent, Graus, Jacobi, Koopmans, Koppejan, Ouwehand, Polderman, Snijder-Hazelhoff en Van der Vlies,en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (31700-XIV);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 oktober 2008 met de antwoorden op vragen inzake Habitattype 1110a (29675, nr. 49);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 20 oktober 2008 over het experiment rapen Japanse oesters (29675, nr. 51);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 oktober 2008 over het advies Heldoorn mosselzaadvisserij (29675, nr. 50);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21 november 2008 met een reactie op het boek "Wat is er mis met vis? ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 31700-XIV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 14VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 10 november 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,AtsmaDe griffier van de commissieDortmans1Kunt u een beeld van de geven van de grootte van het personeelsbestand van het ministerie van LNV? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XIV)
Verslag van een wetgevingsoverleg inzake de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 69VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 17 november 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 12 november 2008 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het Begrotingsonderzoek LNV 2009 en het Diergezondheidsfonds.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,DortmansStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitWoensdag 12 november 2008 10.00 uurDe voorzitter: AtsmaAanwezig zijn 6 leden der Kamer, te weten:Atsma, Bilder, Jacobi, Jager, Ouwehand en Snijder-Hazelhoff,en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (31700-XIV);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2009 (31700-F);de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 12 juni 2008 houdende het rapport Duurzaamheid intensieve veehouderij (31478);de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 12 september 2008 houdende de kabinetsreactie op de Natuurbalans 2008 (31709, nr. 1).De voorzitter:Goedemorgen, dames en heren. ...