Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

57 resultaten

Project Renovatie Bruggen: onderzoek kunstwerken (Dossier 31700-XII)
Project Renovatie Bruggen: onderzoek kunstwerken Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 3BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 september 2008Op verzoek van uw Kamer informeer ik u hierbij over de noodzakelijke renovatie van een aantal bruggen en viaducten.Zoals ik u in mijn brieven van 3 oktober 2007 en 2 april 20081 heb gemeld, kampt een aantal bruggen en viaducten met een kortere restlevensduur dan in eerste instantie was aangenomen. ...

Motie Koppejan/Boelhouwer over het tegengaan van de effecten van "zandhonger" (Dossier 31700-XII)
Motie Koppejan/Boelhouwer over het tegengaan van de effecten van "zandhonger" Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid verkeer 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 25MOTIE VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN BOELHOUWERVoorgesteld 3 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de natuurwaarden in de Oosterschelde onder druk staan doordat circa 50 ha zandplaat per jaar verdwijnt, hetgeen bekend staat als «zandhonger»;overwegende, dat een verkenning naar oplossingen voor deze «zandhonger» volgens de huidige planning pas in 2013 afgerond zal zijn;overwegende, dat het niet wenselijk is om pas na 2013 een begin te maken met het grootschalig aanpakken van de gevolgen van de «zandhonger»;verzoekt de regering ook in 2009 en volgende jaren door middel van pilots met zandsuppleties de effecten van «zandhonger» nu al zo veel mogelijk tegen te gaan;verzoekt de regering de verkenning naar de oplossing van «zandhonger» te versnellen zodat er in 2010 aan de Tweede Kamer een meer structurele oplossing gepresenteerd kan worden van deze problematiek,en gaat over tot de orde van de dag.KoppejanBoelhouwer ...

Gew motie Roefs en Koopmans over het fiscaal aantrekkelijker maken van de elektrische fiets (t.v.v. 31 700 XII, nr. 31) (Dossier 31700-XII)
Gew motie Roefs en Koopmans over het fiscaal aantrekkelijker maken van de elektrische fiets (t.v.v. 31 700 XII, nr. 31) Motie (gewijzigd/nader) begroting belasting financiën verkeer weg 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 45GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31Voorgesteld 9 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de bereikbaarheid van binnensteden gebaat is bij het stimuleren van woon-werkverkeer per e-bike;overwegende, dat de elektrische fiets ook een gunstig effect heeft op het milieu en een goed middel tegen bewegingsarmoede vormt;overwegende, dat een verhoging van het bedrag van de bedrijfsfietsenregeling van € 749 naar € 1500 de aankoop van een elektrische fiets zeer aantrekkelijk zal maken;verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de elektrische fiets fiscaal aantrekkelijker te maken door het bedrag van de bedrijfsfietsenregeling te verhogen en dit te realiseren in het komende Belastingsplan van 2010 en daarover alvast in de toegezegde fiscale vergroeningsbrief te rapporteren,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmans ...

Amendement van de leden Koopmans en Cramer ter vervanging van nr. 27 ter dekking extra impuls aanpak N35 Wierden- Nijverdal (Dossier 31700-XII)
Amendement van de leden Koopmans en Cramer ter vervanging van nr. 27 ter dekking extra impuls aanpak N35 Wierden- Nijverdal Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën verkeer weg 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 50AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN CRAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 271Ontvangen 3 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfondsen BDU worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).IIIn artikel 40 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement strekt ter dekking van het amendement Koopmans/Cramer nr. 31 700 A nr. 70. ...

Regeling rouwstoet (Dossier 31700-XII)
Regeling rouwstoet Brief regering begroting financiën verkeer weg 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 77BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juli 2009Bij verschillende gelegenheden, laatstelijk tijdens het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid over de stand van zaken van moties en toezeggingen op 2 april 2009 (Kamerstuk 31 700 XII, nr. ...

Toezeggingen uit AO Toezicht en Handhaving Verkeer en Waterstaat van 2 oktober 2008 (Dossier 31700-XII)
Toezeggingen uit AO Toezicht en Handhaving Verkeer en Waterstaat van 2 oktober 2008 Brief regering begroting bestuur economie financiën rijksoverheid transport verkeer water 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 november 2008In het Algemeen Overleg Toezicht en Handhaving Verkeer en Waterstaat van 2 oktober 2008 (Kamerstuk 31 700 XII, nr. 6) zijn zes toezeggingen gedaan. ...

Motie Koppejan c.s. over een verplichte benchmark voor waterschappen (Dossier 31700-XII)
Motie Koppejan c.s. over een verplichte benchmark voor waterschappen Motie begroting bestuur financiën waterschappen 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 23MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S.Voorgesteld 3 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de verplichte benchmark die in opdracht van het ministerie van VROM wordt uitgevoerd bij de drinkwaterbedrijven, heeft geleid tot beter inzicht in de prestaties van drinkwaterbedrijven en tot significante kostenbesparingen en lagere tarieven voor burgers en bedrijven;overwegende, dat bij de waterschappen de transparantie van de kosten en de hoogte van de waterschapsheffingen op dit moment nog voor verbetering vatbaar is;verzoekt de regering een verplichte benchmark in te stellen voor waterschappen, waarin een duidelijke relatie wordt gelegd tussen de hoogte van de waterschapsheffingen en de prestaties en kosten die de verschillende waterschappen maken voor vergelijkbare taken,en gaat over tot de orde van de dag.KoppejanNeppérusBoelhouwerCramerVan der Ham ...

Amendement van de leden Roefs en Koopmans ter dekking van het amendement om fietsroutes te realiseren (Dossier 31700-XII)
Amendement van de leden Roefs en Koopmans ter dekking van het amendement om fietsroutes te realiseren Amendement begroting financiën verkeer weg 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 41AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROEFS EN KOOPMANSOntvangen 3 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10 000 (x € 1 000).IIIn artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement wordt dekking geboden voor het amendement Roefs/Koopmans 31 700 A, nr. 22. ...

Motie Koppejan c.s. over herstel van de overgang tussen zoet en zout water in de Zuidwestelijke Delta (Dossier 31700-XII)
Motie Koppejan c.s. over herstel van de overgang tussen zoet en zout water in de Zuidwestelijke Delta Motie begroting financiën organisatie en beleid verkeer 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 24MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S.Voorgesteld 3 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het Krammer-Volkerak Zoommeer in toenemende mate te maken heeft met waterkwaliteitsproblemen;overwegende, dat de aanpak van de waterkwaliteitsproblemen middels verzilting tegelijkertijd een oplossing vraagt voor de zoetwatervoorziening van de landbouw en industrie in de Zuidwestelijke Delta en er een breed bestuurlijk draagvlak ontstaat voor die aanpak;overwegende, dat het herstellen van de overgang tussen zoet en zout water in het Krammer-Volkerak Zoommeer positieve effecten heeft op zowel ecologie als economie;verzoekt de regering voortvarend aan de slag te gaan met de verdere uitwerking van de plannen om de overgang tussen zoet en zout water te herstellen in de Zuidwestelijke Delta, te beginnen in het Krammer-Volkerak Zoommeer;verzoekt de regering aanvullend daarop in het voorjaar van 2009 een voorstel gereed te hebben voor het Krammer-Volkerak Zoommeer, met daarin besloten een oplossing voor de zoetwatervoorziening en de financiering daarvan;verzoekt de regering in het najaar van 2009 de besluitvorming over deze maatregelen af te ronden, zodat er uiterlijk in 2010 gestart kan worden met de uitvoering van de plannen,en gaat over tot de orde van de dag.KoppejanBoelhouwerCramerVan der StaaijVendrik ...

Motie Koopmans/Samsom over verlenging van de MIRT-periode (Dossier 31700-XII)
Motie Koopmans/Samsom over verlenging van de MIRT-periode Motie begroting financiën ruimte en infrastructuur verkeer waterkeringen en waterbeheer weg 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 21MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SAMSOMVoorgesteld 3 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de Mobiliteitsaanpak tien concepten voor een robuust mobiliteitssysteem in 2028 zijn uitgewerkt, die moeten bijdragen aan een duurzame plaats van Nederland in de economische top van Europa;overwegende, dat daarvoor al in deze kabinetsperiode zicht op financiering noodzakelijk is, waardoor, gekoppeld aan de adviezen van de commissie-Ruding, mogelijkheden voor voorfinanciering onstaan;overwegende, dat de balans tussen wonen, werken en groen en open land groeiende ruimtelijke investeringen vereist;overwegende, dat klimaatverandering nieuwe grote investeringen in onze waterkering en -berging, zoals vermeld in de aanbevelingen van de commissie-Veerman, vereist;verzoekt de regering dit te onderzoeken en in het voorjaar van 2009 met voorstellen te komen tot een verlenging van de MIRT-periode van 2020 tot en met 2028, en hierbij zowel de budgetten van het Infrastructuurfonds als de ruimte van het FES te gebruiken;verzoekt de regering om te bezien hoe die ruimte die hierdoor ontstaat, aangewend kan worden voor de ambities uit de Mobiliteitsaanpak en de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie-Veerman,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansSamsom ...

Jaarverslag 2008 en Jaarplan 2009 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Dossier 31700-XII)
Jaarverslag 2008 en Jaarplan 2009 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat Brief regering begroting financiën 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 76BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juli 2009Bijgaand ontvangt u het Jaarverslag 2008 en het Jaarplan 2009 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat1. ...

Reactie op verzoek van de commissie voor Verkeer en Waterstaat om de schriftelijke vragen van Roemer en Van Velzen over uitzettingen met behulp van chartermaatschappijen te beantwoorden voor 4 september voor 12.00 uur. (Dossier 31700-XII)
Reactie op verzoek van de commissie voor Verkeer en Waterstaat om de schriftelijke vragen van Roemer en Van Velzen over uitzettingen met behulp van chartermaatschappijen te beantwoorden voor 4 september voor 12.00 uur. ...

Wijziging Tarievenbesluit en Besluit ongeregeld luchtvervoer (Dossier 31700-XII)
Wijziging Tarievenbesluit en Besluit ongeregeld luchtvervoer Brief regering begroting financiën luchtvaart verkeer 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 56BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 februari 2009Bijgaand treft u aan het Besluit tot wijziging van Tarievenbesluit (artikel I) en het Besluit ongeregeld luchtvervoer (artikel II) zoals dat eerdaags in het Staatsblad zal verschijnen.1 Conform artikel 76, vierde lid, van de Luchtvaartwet treedt een wijziging van genoemde besluiten niet eerder in werking dan twee maanden na datum van de uitgifte van het Staatsblad waarin deze wordt geplaatst. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het gewijzigde tarievenbesluit en het besluit ongeregeld luchtvervoer (Dossier 31700-XII)
Lijst van vragen en antwoorden over het gewijzigde tarievenbesluit en het besluit ongeregeld luchtvervoer Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën luchtvaart verkeer 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 64LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 6 mei 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, heeft een aantal vragen (31 700-XII-56/2009D14371) voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de brief van 24 februari 2009 houdende de Wijziging van het Tarievenbesluit en Besluit ongeregeld luchtvervoer (Kamerstuk 31 700 XII, nr. 56).De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 28 april 2009. ...

Uitst beantw vr cie over maatregelen tegen fraude met de digitale tachograaf (Dossier 31700-XII)
Uitst beantw vr cie over maatregelen tegen fraude met de digitale tachograaf Brief regering begroting economie financiën transport verkeer weg 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2008Bij brief van 22 oktober 2008 ontving ik kamervragen van de Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat over maatregelen tegen fraude met de digitale tachograaf.Omdat de beantwoording van deze vragen meer tijd kost dan verwacht, is het niet mogelijk de vragen binnen de gestelde korte termijn van 3 november te beantwoorden.De minister van Verkeer en Waterstaat,C. ...

Uitstelbrief kabinetsbesluit inventarisatie maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de economische crisis (Dossier 31700-XII)
Uitstelbrief kabinetsbesluit inventarisatie maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de economische crisis Brief regering begroting financiën 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 58BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 maart 2009Tijdens het debat over de vaststelling van de begrotingsstaat van Hoofdstuk XII is de motie van het lid Cramer c.s. (31 700 XII, nr. 36) ingediend. ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-XII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 43NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 8 december 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 hoofdstuk XII, nr. 1) worden de begrotingsstaten als volgt gewijzigd (EUR 1 000). ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-XII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 31700-XII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 7VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 november 2008De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,JagerDe griffier van de commissieSneep1Hoe ontwikkelen de kosten voor de motorrijtuigenbelasting per categorie zich de afgelopen 10 jaar? ...

Voorstel van wet (Dossier 31700-XII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...