Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Motie Ferrier c.s. over de beleidsvoornemens ten aanzien van de begrotingssteun aan Rwanda (Dossier 31700-V)
Motie Ferrier c.s. over de beleidsvoornemens ten aanzien van de begrotingssteun aan Rwanda Motie begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 35MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er onduidelijkheid bestaat over de exacte rol die Rwanda speelt bij het conflict in Oost-Congo;overwegende, dat begrotingssteun ter discussie komt te staan indien sprake blijkt van een duidelijke betrokkenheid van Rwanda bij het conflict in Congo;overwegende, dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking een bezoek gaat brengen aan Rwanda waar alle aspecten en voorwaarden voor de samenwerking met Rwanda aan de orde worden gesteld;overwegende, dat door dit bezoek duidelijkheid moet komen over de rol van Rwanda bij het conflict in Oost-Congo, op basis van gedegen en gefundeerde informatie;verzoekt de regering de Kamer direct na dit bezoek, doch uiterlijk vóór 15 december 2008, over de uitkomsten van zijn bevindingen te informeren, evenals over de beleidsvoornemens ten aanzien van begrotingssteun aan Rwanda,en gaat over tot de orde van de dag.FerrierGill’ardVoordewind ...

Motie Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de "stand van zaken"-brief (Dossier 31700-V)
Motie Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de "stand van zaken"-brief Motie begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 53MOTIE VAN HET LID DIKS C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat VN Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid, beoogt dat vrouwenrechten beter geïntegreerd worden in beleid;constaterende dat de overheid zich hiervoor wil inspannen;verzoekt de regering om, wanneer hier aanleiding toe is, in elke «stand van zaken»-brief over een land een vrouwenparagraaf toe te voegen waarin de situatie van vrouwen op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs en rechten wordt besproken,en gaat over tot de orde van de dag.DiksPechtoldHaverkampVoordewindBoekestijnGill’ard ...

Gew motie Voordewind c.s. over een strategie ter bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs (t.v.v. 31 700 V, nr. 51) (Dossier 31700-V)
Gew motie Voordewind c.s. over een strategie ter bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs (t.v.v. 31 700 V, nr. 51) Motie (gewijzigd/nader) arbeidsomstandigheden begroting financiën internationaal jongeren ontwikkelingssamenwerking werk zorg en gezondheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 60GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Ferrier en Gill'ard ter vervanging van nr. 24 over financiële ondersteuning ex-asielzoekers (Dossier 31700-V)
Gewijzigd amendement van de leden Ferrier en Gill'ard ter vervanging van nr. 24 over financiële ondersteuning ex-asielzoekers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën immigratie migratie en integratie 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 70GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN FERRIER EN GILL’ARD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24Ontvangen 15 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4 000 (x € 1000).IIIn artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4 000 (x € 1000).ToelichtingDit amendement beoogt financiële ondersteuning te bieden aan de terugkeer van in Nederland aanwezige ex-asielzoekers naar hun land van herkomst. ...

Motie Voordewind c.s. over een interdepartementale strategie ter bestrijding van kinderarbeid (Dossier 31700-V)
Motie Voordewind c.s. over een interdepartementale strategie ter bestrijding van kinderarbeid Motie arbeidsomstandigheden begroting financiën internationaal jongeren ontwikkelingssamenwerking werk zorg en gezondheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 51MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet prioriteit geeft aan het bestrijden van kinderarbeid, maar dat een samenhangend beleid van de verschillende ministeries nog ontbreekt;constaterende, dat in de huidige Nederlandse bijdrage aan het basisonderwijs een duidelijke strategie ontbreekt om werkende kinderen in het formele onderwijs te integreren;verzoekt de regering een samenhangende interdepartementale strategie te ontwikkelen voor bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs;verzoekt de regering voorts programma’s op het gebied van basisonderwijs te evalueren op hun bijdrage aan bestrijding van alle kinderarbeid die toegang tot het reguliere onderwijs belemmert;verzoekt de regering tevens een strategie te ontwikkelen die erop is gericht om alle werkende kinderen te integreren in een vorm van voltijdsonderwijs, of brugonderwijs dat daar naar toe leidt, tot zij ten minste de minimumleeftijd voor werk hebben bereikt,en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindFerrierIrrgangVan der StaaijGill’ardVendrik ...