Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 31700-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA. ...

Voorstel van wet (Dossier 31700-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-V)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 66NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 2 december 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (kamerstuk, 31 700 V) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000)Art.Omschrijving Stand van ontwerpbegroting voor Nota van wijziging Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging  verplichtingenuitgaven ontvangsten verplichtingen uitgavenontvangsten  TOTAAL 9 929 534836 375 9 928 454836 375         Niet-beleidsartikelen 800 96951 647 799 88951 64711 Algemeen 713 526744 853 51 647 712 446 743 773 51 647De (Sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.TOELICHTINGAlgemeenDe ontwerpbegroting van 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Memorie van Toelichting daarop dienen op een aantal punten gewijzigd te worden. ...

Motie Voordewind c.s. over monitoren van de behandeling van oppositieleden (Dossier 31700-V)
Motie Voordewind c.s. over monitoren van de behandeling van oppositieleden Motie begroting financiën internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 116MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.Voorgesteld 2 juli 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het geweld tegen de demonstranten in Iran aanhoudt;verzoekt de regering de behandeling van oppositieleden te monitoren en roept de regering op, indien daartoe wordt verzocht, in nood verkerende oppositieleiders onderdak te verlenen in de ambassade, zoals ook is gebeurd in Zimbabwe,en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindHaverkampVan Dam ...

Programma viering New York 400 (Dossier 31700-V)
Programma viering New York 400 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 79BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 januari 2009Graag bieden wij u hierbij het programma aan van de viering van New York 400, zoals eerder is toegezegd in de Kamerbrief van 30 oktober 2008 (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa (Dossier 31700-V)
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa Verslag van een schriftelijk overleg begroting defensie financiën internationaal 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 90BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 24 maart 2009 met kenmerk 09-DEF-B-033 inzake de te verwachten termijn waarop het Verdrag inzake Clustermunitie aan het Parlement ter goedkeuring kan worden aangeboden.Na ondertekening van het Verdrag inzake Clustermunitie op 3 december 2008 in Oslo, is de procedure voor ratificatie in gang gezet. ...

Bestrijding kindersekstoerisme in Zuidoost-Azië (Dossier 31700-V)
Bestrijding kindersekstoerisme in Zuidoost-Azië Brief regering begroting economie financiën internationaal internationale samenwerking ontwikkelingssamenwerking recht strafrecht toerisme 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 19BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 november 2008Op 3 oktober 2007 heeft de minister van Justitie uw Kamer een kabinetsreactie doen toekomen op het rapport «Wat we niet zien, dat is er niet» van Terre des Hommes over kindersekstoerisme in Cambodja (Kamerstuk 31 200 VI, nr.7H). ...

Motie Haverkamp c.s. over een officiële "Go America 2009" (Dossier 31700-V)
Motie Haverkamp c.s. over een officiële "Go America 2009" Motie begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 33MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in 2009 wordt stilgestaan bij het feit dat het 400 jaar geleden is dat Nederlanders zich vestigden in Nieuw Amsterdam, het huidige New York;constaterende, dat er op dit moment allerlei activiteiten zoals «Go Dutch» georganiseerd worden ter herdenking van deze bijzondere gebeurtenis en 400 jaar bilaterale betrekkingen waarbij echter het zwaartepunt in New York zal liggen;constaterende, dat de nadruk van deze viering zal liggen op de gedeelde identiteit en geschiedenis tussen beide landen en de gedeelde waarden van openheid, internationale oriëntatie, creativiteit, diversiteit en tolerantie;van mening, dat deze bijzondere gebeurtenis mede vanwege de goede transatlantische betrekkingen, zoals ook duidelijk werd tijdens de recente presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, ook in Nederland niet ongemerkt voorbij mag gaan;verzoekt de regering in aansluiting op andere initiatieven in Nederland een officiele «Go America 2009» te organiseren in de periode van 10–13 september 2009,en gaat over tot de orde van de dag.HaverkampVan DamVoordewindVan Baalen ...

Motie Ferrier c.s. over de beleidsvoornemens ten aanzien van de begrotingssteun aan Rwanda (Dossier 31700-V)
Motie Ferrier c.s. over de beleidsvoornemens ten aanzien van de begrotingssteun aan Rwanda Motie begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 35MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er onduidelijkheid bestaat over de exacte rol die Rwanda speelt bij het conflict in Oost-Congo;overwegende, dat begrotingssteun ter discussie komt te staan indien sprake blijkt van een duidelijke betrokkenheid van Rwanda bij het conflict in Congo;overwegende, dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking een bezoek gaat brengen aan Rwanda waar alle aspecten en voorwaarden voor de samenwerking met Rwanda aan de orde worden gesteld;overwegende, dat door dit bezoek duidelijkheid moet komen over de rol van Rwanda bij het conflict in Oost-Congo, op basis van gedegen en gefundeerde informatie;verzoekt de regering de Kamer direct na dit bezoek, doch uiterlijk vóór 15 december 2008, over de uitkomsten van zijn bevindingen te informeren, evenals over de beleidsvoornemens ten aanzien van begrotingssteun aan Rwanda,en gaat over tot de orde van de dag.FerrierGill’ardVoordewind ...

AIV/CAVV-advies ‘Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties’ (Dossier 31700-V)
AIV/CAVV-advies ‘Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties’ Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 103BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juni 2009Graag bieden wij u hierbij, het AIV/CAVV-advies «Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties» aan1.Dit advies is eveneens aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Motie Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de "stand van zaken"-brief (Dossier 31700-V)
Motie Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de "stand van zaken"-brief Motie begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 53MOTIE VAN HET LID DIKS C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat VN Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid, beoogt dat vrouwenrechten beter geïntegreerd worden in beleid;constaterende dat de overheid zich hiervoor wil inspannen;verzoekt de regering om, wanneer hier aanleiding toe is, in elke «stand van zaken»-brief over een land een vrouwenparagraaf toe te voegen waarin de situatie van vrouwen op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs en rechten wordt besproken,en gaat over tot de orde van de dag.DiksPechtoldHaverkampVoordewindBoekestijnGill’ard ...

Gew motie Voordewind c.s. over een strategie ter bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs (t.v.v. 31 700 V, nr. 51) (Dossier 31700-V)
Gew motie Voordewind c.s. over een strategie ter bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs (t.v.v. 31 700 V, nr. 51) Motie (gewijzigd/nader) arbeidsomstandigheden begroting financiën internationaal jongeren ontwikkelingssamenwerking werk zorg en gezondheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 60GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Uitvoering Stabiliteitsfonds 2008 (Dossier 31700-V)
Uitvoering Stabiliteitsfonds 2008 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 91BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 april 2009Middels deze brief informeren wij u over de uitvoering van het Stabiliteitsfonds in het jaar 2008. ...

Gewijzigd amendement van de leden Ferrier en Gill'ard ter vervanging van nr. 24 over financiële ondersteuning ex-asielzoekers (Dossier 31700-V)
Gewijzigd amendement van de leden Ferrier en Gill'ard ter vervanging van nr. 24 over financiële ondersteuning ex-asielzoekers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën immigratie migratie en integratie 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 70GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN FERRIER EN GILL’ARD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24Ontvangen 15 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4 000 (x € 1000).IIIn artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4 000 (x € 1000).ToelichtingDit amendement beoogt financiële ondersteuning te bieden aan de terugkeer van in Nederland aanwezige ex-asielzoekers naar hun land van herkomst. ...

Motie Van Baalen c.s. over de erkenning van het lot van troostmeisjes door Japan (Dossier 31700-V)
Motie Van Baalen c.s. over de erkenning van het lot van troostmeisjes door Japan Motie begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 36MOTIE VAN HET LID VAN BAALEN C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,verwijzende naar de brief aan de Kamer van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 november 2008 met betrekking tot diens recente bezoek aan Japan;van mening, dat erkenning van het lot van de troostmeisjes een onderdeel van de betrekkingen tussen Nederland en Japan dient te blijven;verzoekt de regering overeenkomstig het gestelde in de bovengenoemde brief, de erkenning van het lot van de troostmeisjes en het aandringen op een aanvullend gebaar van Japan in de richting van hen, ook bij voorkomende bezoeken onder de aandacht van de Japanse regering te brengen,en gaat over tot de orde van de dag.Van BaalenHaverkampVan der StaaijVoordewindVan BommelPechtoldVan DamDe RoonDiks ...

Mensenrechteneducatie in Nederland (Dossier 31700-V)
Mensenrechteneducatie in Nederland Brief regering basisonderwijs begroting financiën internationaal internationale samenwerking onderwijs en wetenschap recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 72BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 december 2008Woensdag 10 december a.s. zal het 60-jarig bestaan van Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens gevierd worden. ...

De situatie in Sri Lanka (Dossier 31700-V)
De situatie in Sri Lanka Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 87BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 maart 2009Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 6 maart 2009 met kenmerk 2009Z04032/2009D10641 inzake Sri Lanka, waarin u verzocht de Kamer schriftelijk te informeren over de situatie in Sri Lanka, de mogelijke rol van Nederland en de inzet van de regering bij de verlichting van de humanitaire noodsituatie.Situatie in Sri LankaHet Sri Lankaanse regeringsleger heeft de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ingesloten in een gebied ter grootte van 40 vierkante kilometer. ...

Motie Voordewind c.s. over een interdepartementale strategie ter bestrijding van kinderarbeid (Dossier 31700-V)
Motie Voordewind c.s. over een interdepartementale strategie ter bestrijding van kinderarbeid Motie arbeidsomstandigheden begroting financiën internationaal jongeren ontwikkelingssamenwerking werk zorg en gezondheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 51MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet prioriteit geeft aan het bestrijden van kinderarbeid, maar dat een samenhangend beleid van de verschillende ministeries nog ontbreekt;constaterende, dat in de huidige Nederlandse bijdrage aan het basisonderwijs een duidelijke strategie ontbreekt om werkende kinderen in het formele onderwijs te integreren;verzoekt de regering een samenhangende interdepartementale strategie te ontwikkelen voor bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs;verzoekt de regering voorts programma’s op het gebied van basisonderwijs te evalueren op hun bijdrage aan bestrijding van alle kinderarbeid die toegang tot het reguliere onderwijs belemmert;verzoekt de regering tevens een strategie te ontwikkelen die erop is gericht om alle werkende kinderen te integreren in een vorm van voltijdsonderwijs, of brugonderwijs dat daar naar toe leidt, tot zij ten minste de minimumleeftijd voor werk hebben bereikt,en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindFerrierIrrgangVan der StaaijGill’ardVendrik ...

Kabinetsreactie visitatierapport Mensenrechtencommissaris Raad van Europa (Dossier 31700-V)
Kabinetsreactie visitatierapport Mensenrechtencommissaris Raad van Europa Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 95BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, VOOR JEUGD EN GEZIN EN VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 april 2009Hierbij wordt u aangeboden de reactie van het kabinet op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Thomas Hammarberg, over (bescherming van) mensenrechten in Nederland, naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland van 21–25 september 2008 (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Motie Haverkamp c.s. over een platform economische wederopbouw na conflict (Dossier 31700-V)
Motie Haverkamp c.s. over een platform economische wederopbouw na conflict Motie begroting defensie financiën internationaal 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 34MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Nederlandse inspanningen in Afghanistan volgens de 3D-benadering van geïntegreerd buitenlands beleid diplomatie, defensie en ontwikkelingssamenwerking worden ingezet;constaterende, dat in de huidige operatie in Afghanistan voor het eerst de beleidsterreinen van buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, defensie en economische zaken, het bedrijfsleven en ngo’s elkaar overlappen en dat er intensief moet worden samengewerkt;constaterende, dat de door het bedrijfsleven opgerichte Werkgroep Economische Wederopbouw Afghanistan (WEWA) een complementaire bijdrage wil leveren aan de inspanningen van de Nederlandse overheid en hiertoe concrete ervaringen opdoet;overwegende, dat de ervaringen die nu worden opgedaan niet verloren moeten gaan, maar benut moeten worden voor vruchtbare, geïntegreerde samenwerking in situaties van wederopbouw na conflict, waarbij werkbare afspraken gemaakt kunnen worden;verzoekt de regering een platform Economische Wederopbouw na conflict op te richten, waarin alle departementen ter zake, ngo’s en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, zodat werkwijzen en instrumenten op elkaar worden afgestemd,en gaat over tot de orde van de dag.HaverkampVan DamVoordewindVan Baalen ...