Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

65 resultaten

Ontmoeting met de Dalai Lama (Dossier 31700-V)
Ontmoeting met de Dalai Lama Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 105BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 juni 2009Graag informeer ik uw Kamer over mijn ontmoeting met de Dalai Lama op 5 juni jl. ...

AIV-advies “Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects (Dossier 31700-V)
AIV-advies “Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 67BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 december 2008Graag bied ik u hierbij het AIV-advies «Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects» aan1.Ik zend dit advies eveneens aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Ontbieden van de Iraanse Tijdelijk Zaakgelastigde op 22 juni m.b.t. de actuele situatie in Iran (Dossier 31700-V)
Ontbieden van de Iraanse Tijdelijk Zaakgelastigde op 22 juni m.b.t. de actuele situatie in Iran Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 106BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 juni 2009Hierbij informeer ik u dat op 22 juni op mijn verzoek de Iraanse Tijdelijk Zaakgelastigde wederom is ontboden, ditmaal op hoogambtelijk niveau. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA. ...

Voorstel van wet (Dossier 31700-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-V)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 66NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 2 december 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (kamerstuk, 31 700 V) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000)Art.Omschrijving Stand van ontwerpbegroting voor Nota van wijziging Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging  verplichtingenuitgaven ontvangsten verplichtingen uitgavenontvangsten  TOTAAL 9 929 534836 375 9 928 454836 375         Niet-beleidsartikelen 800 96951 647 799 88951 64711 Algemeen 713 526744 853 51 647 712 446 743 773 51 647De (Sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.TOELICHTINGAlgemeenDe ontwerpbegroting van 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Memorie van Toelichting daarop dienen op een aantal punten gewijzigd te worden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 14VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 november 2008De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,OrmelDe adjunct-griffier van de commissie,Van Toor1Kunt u een reactie op hoofdlijnen geven op het recente advies van de Teldersstichting «Rechtstaat in ontwikkelingslanden»? ...

Motie Voordewind c.s. over monitoren van de behandeling van oppositieleden (Dossier 31700-V)
Motie Voordewind c.s. over monitoren van de behandeling van oppositieleden Motie begroting financiën internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 116MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.Voorgesteld 2 juli 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het geweld tegen de demonstranten in Iran aanhoudt;verzoekt de regering de behandeling van oppositieleden te monitoren en roept de regering op, indien daartoe wordt verzocht, in nood verkerende oppositieleiders onderdak te verlenen in de ambassade, zoals ook is gebeurd in Zimbabwe,en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindHaverkampVan Dam ...

Programma viering New York 400 (Dossier 31700-V)
Programma viering New York 400 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 79BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 januari 2009Graag bieden wij u hierbij het programma aan van de viering van New York 400, zoals eerder is toegezegd in de Kamerbrief van 30 oktober 2008 (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Verslag van bezoek aan Japan en Zuid-Korea (Dossier 31700-V)
Verslag van bezoek aan Japan en Zuid-Korea Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 59BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2008Aansluitend aan mijn bezoek aan China heb ik van 26 t/m 29 oktober een bezoek gebracht aan Japan en Zuid-Korea. ...

Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Baha’i Gemeenschap Nederland van 9 maart 2009 (Dossier 31700-V)
Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Baha’i Gemeenschap Nederland van 9 maart 2009 Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 93BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 24 maart 2009 met kenmerk 2009Z04702/ 2009D14 108 inzake de brief van de Baha’i Gemeenschap Nederland van 9 maart jl. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa (Dossier 31700-V)
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa Verslag van een schriftelijk overleg begroting defensie financiën internationaal 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 90BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 24 maart 2009 met kenmerk 09-DEF-B-033 inzake de te verwachten termijn waarop het Verdrag inzake Clustermunitie aan het Parlement ter goedkeuring kan worden aangeboden.Na ondertekening van het Verdrag inzake Clustermunitie op 3 december 2008 in Oslo, is de procedure voor ratificatie in gang gezet. ...

Kopie van besluit Nucleair Suppliers Group (NSG) inzake civiele nucleaire samenwerking met India (Dossier 31700-V)
Kopie van besluit Nucleair Suppliers Group (NSG) inzake civiele nucleaire samenwerking met India Brief regering begroting defensie energie financiën internationaal internationale samenwerking natuur en milieu 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2008Met verwijzing naar mijn brief van 9 september jl. ...

Bestrijding kindersekstoerisme in Zuidoost-Azië (Dossier 31700-V)
Bestrijding kindersekstoerisme in Zuidoost-Azië Brief regering begroting economie financiën internationaal internationale samenwerking ontwikkelingssamenwerking recht strafrecht toerisme 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 19BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 november 2008Op 3 oktober 2007 heeft de minister van Justitie uw Kamer een kabinetsreactie doen toekomen op het rapport «Wat we niet zien, dat is er niet» van Terre des Hommes over kindersekstoerisme in Cambodja (Kamerstuk 31 200 VI, nr.7H). ...

Lijst van vragen en antwoorden over de rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (Dossier 31700-V)
Lijst van vragen en antwoorden over de rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 127LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 augustus 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, heeft een aantal vragen aan de regering gesteld over de rapportage van de stand van zaken parlementaire goedkeuring van verdragen (kamerstuk 31 700 V, nr. 83).De regering heeft de vragen beantwoord bij brief van 22 juli 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het verslag van het bezoek van de minister voor ontwikkelingssamenwerking aan Mali (Dossier 31700-V)
Lijst van vragen en antwoorden over het verslag van het bezoek van de minister voor ontwikkelingssamenwerking aan Mali Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 98LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 mei 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de brief van 26 maart 2009 inzake verslag van het bezoek van de minister aan Mali van 1 tot en met 3 maart jl. 2009 (Kamerstuk 31 700 V, nr. 88).De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft deze vragen beantwoord bij brief van 6 mei 2009. ...

Reactie inzake de ontmoeting met de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, de heer Akhoundzadeh, tijdens de Internationale Afghanistan Conferentie van 31 maart 2009 (Dossier 31700-V)
Reactie inzake de ontmoeting met de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, de heer Akhoundzadeh, tijdens de Internationale Afghanistan Conferentie van 31 maart 2009 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 92BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 7 april 2009 met kenmerk 2009Z06251 inzake mijn ontmoeting met de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, de heer Akhoundzadeh, tijdens de Internationale Afghanistan Conferentie van 31 maart 2009.Tijdens genoemde Conferentie van 31 maart jl. heb ik een korte begroetingsontmoeting gehad met de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Akhoundzadeh. ...

Motie Haverkamp c.s. over een officiële "Go America 2009" (Dossier 31700-V)
Motie Haverkamp c.s. over een officiële "Go America 2009" Motie begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 33MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in 2009 wordt stilgestaan bij het feit dat het 400 jaar geleden is dat Nederlanders zich vestigden in Nieuw Amsterdam, het huidige New York;constaterende, dat er op dit moment allerlei activiteiten zoals «Go Dutch» georganiseerd worden ter herdenking van deze bijzondere gebeurtenis en 400 jaar bilaterale betrekkingen waarbij echter het zwaartepunt in New York zal liggen;constaterende, dat de nadruk van deze viering zal liggen op de gedeelde identiteit en geschiedenis tussen beide landen en de gedeelde waarden van openheid, internationale oriëntatie, creativiteit, diversiteit en tolerantie;van mening, dat deze bijzondere gebeurtenis mede vanwege de goede transatlantische betrekkingen, zoals ook duidelijk werd tijdens de recente presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, ook in Nederland niet ongemerkt voorbij mag gaan;verzoekt de regering in aansluiting op andere initiatieven in Nederland een officiele «Go America 2009» te organiseren in de periode van 10–13 september 2009,en gaat over tot de orde van de dag.HaverkampVan DamVoordewindVan Baalen ...

AIV-advies “Klimaat, energie en armoedebestrijding” (Dossier 31700-V)
AIV-advies “Klimaat, energie en armoedebestrijding” Brief regering begroting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid sociale zekerheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 74BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2008Graag bied ik u hierbij het AIV-advies «Klimaat, energie en armoedebestrijding» aan1.Ik zend dit advies eveneens aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,A. ...

Geannoteerde agenda van de OVSE Ministeriële Raad (Helsinki, 4 en 5 december 2008) (Dossier 31700-V)
Geannoteerde agenda van de OVSE Ministeriële Raad (Helsinki, 4 en 5 december 2008) Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 63BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 november 2008Graag bied ik u hierbij de geannoteerde agenda aan van de OVSE Ministeriële Raad op 4 en 5 december aanstaande in Helsinki.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...