Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

63 resultaten

Motie Koopmans/Roefs over verbreding van de N33 (Dossier 31700-A)
Motie Koopmans/Roefs over verbreding van de N33 Motie begroting financiën verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 48MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSVoorgesteld in het Notaoverleg van 15 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat rond Delfzijl grootscheepse ruimtelijk-economische investeringen worden gerealiseerd;van mening, dat deze ontwikkeling een goede ontsluiting noodzakelijk maakt;verzoekt de regering te onderzoeken hoe, samen met de regio, de tweede fase van de verbreding van de N33 opgenomen kan worden in het MIRT en met een concrete planning van de bijbehorende tijdspanne, kosten en cofinanciering te komen,en gaat over tot de orde van de dag.KoopmansRoefs ...

Motie Roefs c.s. over uitwerken van de gebiedsagenda's in samenwerking met de regio's (Dossier 31700-A)
Motie Roefs c.s. over uitwerken van de gebiedsagenda's in samenwerking met de regio's Motie begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 101MOTIE VAN HET LID ROEFS C.S.Voorgesteld 30 juni 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het werken met gebiedsagenda’s moet leiden tot een betere afstemming tussen infrastructurele (ov en wegen) en ruimtelijke investeringen;overwegende, dat het verlengde MIRT een horizon heeft tot 2028;overwegende, dat ook gebiedsgerichte investeringen een lange doorlooptijd hebben;overwegende, dat na 2020 1 mld. per jaar aan investeringsgelden beschikbaar komt met het oog op de klimaatveiligheid;overwegende, dat de gebiedsagenda’s kunnen rekenen op groot draagvlak in de landsdelen;verzoekt het kabinet:– de uitwerking van de gebiedsagenda’s in samenwerking met de regio’s voortvarend op te pakken;– de Kamer hierover voor het eerstvolgende MIRT-overleg met de Kamer te informeren;– daarbij uit te gaan van een integrale tijdshorizon, te weten 2028;– nieuwe projecten in principe enkel te honoreren indien deze zijn ingebed in de gebiedsagenda’s;– in overleg met de landsdelen afspraken te maken over een gezamenlijke investeringsstrategie,en gaat over tot de orde van de dag.RoefsKoopmansCramer ...

Reactie op verzoek van de commissie om informatie over problemen met wegdekken (Dossier 31700-A)
Reactie op verzoek van de commissie om informatie over problemen met wegdekken Brief regering begroting financiën verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 87BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 maart 2009Op 5 maart 2009 ontving ik de brief van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat met het verzoek (31 700-A-80/2009D10235) u te informeren over hoe en op welke termijn de recent (onder andere door de vorst) ontstane problemen met de staat van het wegdek van diverse hoofdwegen, inclusief die met het wegdek op de Hollandse Brug, worden opgelost en over de gevolgen die dat heeft voor de weggebruikers (hinder en overlast). ...

Beantwoording van vragen, gesteld in verschillende AO's, inzake verkeersveiligheid, wegen, spoor en binnenvaart (Dossier 31700-A)
Beantwoording van vragen, gesteld in verschillende AO's, inzake verkeersveiligheid, wegen, spoor en binnenvaart Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 77BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 december 2008Hierbij voldoe ik aan de volgende toezeggingen die ik gedaan heb tijdens het AO:• strategie verkeersveiligheid van 25 juni jl. ...

Uitstel beantwoording over “de startnotitie Ring Utrecht, de Rijnlandroute, de doortrekking van de A15 en het project A4 Midden Delfland” (Dossier 31700-A)
Uitstel beantwoording over “de startnotitie Ring Utrecht, de Rijnlandroute, de doortrekking van de A15 en het project A4 Midden Delfland” Brief regering begroting financiën verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 95BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2009De commissie voor Verkeer en Waterstaat verzoekt mij om antwoord te geven op de vragen die zij heeft gesteld over «de startnotitie Ring Utrecht, de Rijnlandroute, de doortrekking van de A15 en het project A4 Midden Delfland» (31 700-A-85/2009D16658).Ik hecht waarde aan een zo volledig mogelijke beantwoording.Gezien het feit dat het een groot aantal kamervragen betreft, en voor een goede beantwoording veel detailinformatie noodzakelijk is, verzoek ik u om uitstel voor de beantwoording van deze vragen met maximaal 1 maand.De minister van Verkeer en Waterstaat,C. ...

Stand van zaken Overeenkomst W 4 (een verlengde verdiepte aanleg van de A4 tussen Leiden en Leiderdorp als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling) (Dossier 31700-A)
Stand van zaken Overeenkomst W 4 (een verlengde verdiepte aanleg van de A4 tussen Leiden en Leiderdorp als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling) Brief regering begroting financiën verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 90BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 april 2009In het MIRT – notaoverleg van 15 december 2008 (Kamerstuk 31 700 A, nr. ...

Motie Cramer/Atsma over de brug in de A6 tussen Joure en Emmeloord (Dossier 31700-A)
Motie Cramer/Atsma over de brug in de A6 tussen Joure en Emmeloord Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 51MOTIE VAN DE LEDEN CRAMER EN ATSMAVoorgesteld in het Notaoverleg van 15 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de bestaande brug in de A6 tussen Joure en Emmeloord aan vervanging toe is en door het drukke verkeer op zowel water als weg een knelpunt in de doorstroming vormt;overwegende, dat de regio het plan steunt om de brug door een aquaduct te vervangen waardoor mede de doorstroming op de A6 verbeterd wordt;overwegende, dat de aanleg van een aquaduct tot een forse daling van de onderhoudskosten voor het Rijk leidt ten opzichte van een brug;verzoekt de regering te bezien hoe bij de vervanging van de brug in de A6 tussen Joure en Emmeloord, met cofinanciering door de regio, een aquaduct aangelegd kan worden in plaats van vervanging door een nieuwe brug,verzoekt de regering daarbij de hieruit volgende daling van de onderhoudskosten voor het Rijk in de rijksbijdrage aan de meerkosten van een aquaduct ten opzichte van de kosten van vervanging door een nieuwe brug te verdisconteren,en gaat over tot de orde van de dag.CramerAtsma ...

Motie spoor Breda-Utrecht (Dossier 31700-A)
Motie spoor Breda-Utrecht Brief regering begroting financiën spoor verkeer 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 73BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2008In ons overleg over het MIRT op maandag 15 december spraken wij onder andere over de audit die ik heb laten uitvoeren op de private initiatieven voor een eventuele spoorlijn Breda–Utrecht. ...

Amendement van de leden Koopmans en Cramer ter vervanging van nr. 21 om een extra impuls te geven voor de aanpak van de N35 tussen Wierden en Nijverdal (Dossier 31700-A)
Amendement van de leden Koopmans en Cramer ter vervanging van nr. 21 om een extra impuls te geven voor de aanpak van de N35 tussen Wierden en Nijverdal Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 70AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN CRAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211Ontvangen 17 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).IIIn artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingMet deze 5 miljoen euro willen wij een extra impuls geven voor de aanpak van de N35 tussen Wierden en Nijverdal. ...

Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake de A32 (Dossier 31700-A)
Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake de A32 Brief regering begroting financiën verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 3BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 september 2008Op 5 september 2008 ontving ik vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de «A32: verslechtering wegdek en planning afsluiting/reparatie».Helaas is het niet mogelijk de vragen binnen de gestelde termijn van drie weken te beantwoorden. ...

Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet derde kwartaal 2008 (Dossier 31700-A)
Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet derde kwartaal 2008 Brief regering begroting financiën verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 november 2008Hierbij stuur ik u de rapportage Groot Onderhoud over het derde kwartaal van 2008. ...

Beantwoording vragen naar aanleiding van het algemeen overleg MIRT (Dossier 31700-A)
Beantwoording vragen naar aanleiding van het algemeen overleg MIRT Brief regering begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 74BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 december 2008In het hierboven genoemde algemeen overleg heb ik toegezegd een aantal gestelde vragen schriftelijk af te doen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-A)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave Blz.A. ...

Voorstel van wet (Dossier 31700-A)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 31700-A)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 12VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 november 2008De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,JagerDe griffier van de commissieSneep1Is het mogelijk dat er budget verschuift van het Infrastructuurfonds naar de begroting van de Nota Ruimte, als blijkt dat dit effectief is vanuit de bereikbaarheidsdoelen van de Nota Mobiliteit, bijvoorbeeld om meer te bouwen bij knooppunten van het openbaar vervoer? ...

Mededeling over afspraken met de regio over de A2 passage Maastricht (Dossier 31700-A)
Mededeling over afspraken met de regio over de A2 passage Maastricht Advies Afdeling advisering Raad van State begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 4MEDEDELING1 oktober 2008Bij de Tweede Kamer is ontvangen een brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 1 oktober 2008 over afspraken met de regio over de A2 passage Maastricht.Deze brief is ter vertrouwelijke inzage, alleen voor de leden, gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. ...

Aanbieding BOR-notitie Quick scan besluitvormingstraject tunnelveiligheidseisen A73 aan Voorzitter Tweede Kamer (Dossier 31700-A)
Aanbieding BOR-notitie Quick scan besluitvormingstraject tunnelveiligheidseisen A73 aan Voorzitter Tweede Kamer Brief commissie begroting financiën 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 86BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 maart 2009In opdracht van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (BOR), een quick scan uitgevoerd naar het besluitvormingstraject tunnelveiligheidseisen A73.In haar procedurevergadering van 18 maart 2009 heeft de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat besloten de notitie waarin de bevindingen van het BOR zijn neergelegd, tot haar notitie te maken en de notitie openbaar te maken.Hierbij bied ik u een exemplaar van deze notitie aan.De Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,JagerQuick scan besluitvormingstraject tunnelveiligheidseisen A73Den Haag, 12 maart 20091. ...

Motie Cramer c.s. over de verbinding Den Haag-Eindhoven via de HSL-Zuid (Dossier 31700-A)
Motie Cramer c.s. over de verbinding Den Haag-Eindhoven via de HSL-Zuid Motie begroting financiën spoor verkeer 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 54MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.Voorgesteld in het Notaoverleg van 15 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de spoorsector in Ruimte op de Rails voor de variant 6/6 voorstelt om 4 snelle treinen per uur te laten rijden tussen Den Haag en Eindhoven via de HSL-Zuid;overwegende, dat HSA exclusieve rechten heeft op de HSL-Zuid en NS op het kernnet;constaterende, dat er voor het grensoverschrijdend spoorvervoer op een aantal lijnen wordt gewerkt met onderlinge exploitatieovereenkomsten;overwegende, dat Noord-Brabant plannen uitwerkt voor een snellere verbinding van Eindhoven met Duitsland (HST Cross border connect);verzoekt de regering in de planstudie Den Haag–Rotterdam snelle introductie van de verbinding Den Haag–Eindhoven via de HSL-Zuid te onderzoeken, bijvoorbeeld via een exploitatieovereenkomst tussen HSA en NS, en hierbij de plannen voor HST Cross border connect te betrekken,en gaat over tot de orde van de dag.CramerKoopmansRoefs ...

Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2009 (Dossier 31700-A)
Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2009 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 121BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juli 2009Hierbij treft u de rapportage Groot Onderhoud aan over het eerste kwartaal van 2009. ...

Motie Van Heugten c.s. over het Hart van Dieren (Dossier 31700-A)
Motie Van Heugten c.s. over het Hart van Dieren Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 31 700 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009nr. 42MOTIE VAN HET LID VAN HEUGTEN C.S.Voorgesteld in het Notaoverleg van 15 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er al jarenlang over de problemen in Dieren wordt gesproken, gerekend, getekend en onderhandeld en dat de Kamer al vanaf 2002 geld voor een rijksbijdrage voor een oplossing ter beschikking heeft gesteld;draagt de regering op om de 53,3 mln. die gereserveerd is voor het Hart van Dieren niet opnieuw ter discussie te stellen en geen nieuwe planvorming te starten, maar over te gaan om de rijksbijdrage in het thans voorliggende plan in te zetten,en gaat over tot de orde van de dag.Van HeugtenDe KromRoemerVan der StaaijRoefsCramerVan der HamVendrikAgema ...