Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

9036 resultaten

Amendement van het lid Omtzigt over het onder het lage tarief behouden van paarden voor de landbouw (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt over het onder het lage tarief behouden van paarden voor de landbouw Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I Tabel I van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie Omtzigt/Nepperus over het btw-tarief op paarden (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Motie; Motie Omtzigt/Nepperus over het btw-tarief op paarden Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN NEPPERUS Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Nederland een verhoging van het btw-tarief op paarden eerder doorvoert dan Duitsland, Frankrijk en Ierland; constaterende, dat de Nederlandse paardensector daardoor te maken krijgt met een concurrentienadeel van ongeveer 12% ten opzichte van deze landen; van mening, dat daardoor eerlijke handel onmogelijk wordt gemaakt; verzoekt de regering om in overleg met de Europese Commissie en Duitsland, Frankrijk en Ierland tot een datum te komen waarop alle genoemde lidstaten de wetswijziging met betrekking tot het btw-tarief op paarden in werking moet treden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Brief minister met reactie op een aantal vragen die zijn gesteld tijdens eerste termijn plenaire behandeling op 27 oktober 2009 van deze wetsvoorstellen Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel ondernemen werk nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen die in de eerste termijn van de plenaire behandeling op 27 oktober jl. van de zijde van Uw Kamer gesteld zijn over bovenvermelde wetsvoorstellen.Gelet op de hoeveelheid en complexiteit van de vragen leek het mij raadzaam om, vooruitlopend op de verdere behandeling van de wetsvoorstellen volgende week, Uw Kamer alvast een schriftelijke reactie op een aantal van deze vragen te doen toekomen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cörüz c.s. ter vervanging van nr. 27 over een evaluatie van de regio Oost-Nederland binnen 3 jaar ipv 5 jaar (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Cörüz c.s. ter vervanging van nr. 27 over een evaluatie van de regio Oost-Nederland binnen 3 jaar ipv 5 jaar Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ÇÖRÜZ C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Çörüz ter vervanging van nr. 45 over het aanmerken van docenten aan het LSOP als executieven (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Çörüz ter vervanging van nr. 45 over het aanmerken van docenten aan het LSOP als executieven Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 56 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ÇÖRÜZ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. ter vervanging van nr. 18 over bovenlokale afstemming (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. ter vervanging van nr. 18 over bovenlokale afstemming Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HENNIS-PLASSCHAERT C.S. ...

Amendement van het lid Coruz over het aanmerken van docenten aan het LSOP als executieven (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Coruz over het aanmerken van docenten aan het LSOP als executieven Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID ÇÖRÜZ Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2a Ambtenaren die zijn aangesteld bij het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, Politie onderwijs- en kenniscentrum dan wel gedetacheerd zijn bij het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, Politie onderwijs- en kenniscentrum zijn ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 2, onder a. ...

Amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. over de bevoegdheid van regionale politie buiten hun regio (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. over de bevoegdheid van regionale politie buiten hun regio Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID HENNIS-PLASSCHAERT C.S. ...

Motie Çörüz c.s. over de werkgelegenheidseffecten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Motie; Motie Çörüz c.s. over de werkgelegenheidseffecten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 44 MOTIE VAN HET LID ÇÖRÜZ C.S. ...

Amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. over bovenlokale afstemming (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. over bovenlokale afstemming Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID HENNIS-PLASSCHAERT C.S. ...

Amendement van het lid Çörüz c.s. over een evaluatie van de regio Oost-Nederland binnen 3 jaar ipv 5 jaar (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Çörüz c.s. over een evaluatie van de regio Oost-Nederland binnen 3 jaar ipv 5 jaar Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÇÖRÜZ C.S. ...

Nota van wijziging (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2011 Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

officiële publicatie (Dossier 30874)
Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie; Motie Kamerstuk ...

officiële publicatie (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Brief minister ver de wijze van utvoering van de motie Gerkens over een etiketteringsplicht voor bont (Kamerstuk 30826, nr. 19) Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu nr. 27BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij op 8 oktober 2009 verzocht om uw Kamer te informeren over de uitvoering van de motie Gerkens over een etiketteringsplicht voor bont (Kamerstukken II, 2008/09, 30 826, nr. 19).Mede namens de bewindslieden van Economische Zaken bericht ik u hierbij over de wijze waarop het kabinet uitvoering zal geven aan de motie.Het betreft een verstrekkende motie, waarin de regering wordt verzocht een etiketteringsplicht voor bont in te voeren. ...

officiële publicatie (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Brief minister inzake uitstel van informatie over de uitvoering van de motie Gerkens over een etiketteringsplicht voor bont (kamerstuk 30826, nr. 19) Kamerstuk nr. 26BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 september 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij op 11 september 2009 verzocht om uw Kamer uiterlijk 22 september te informeren over de uitvoering van de motie Gerkens over een etiketteringsplicht voor bont (Kamerstukken II, 2008/09, 30 826, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 30826)
Voorstel van het lid van Velzen houdende een verbod op de pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu nr. 24AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANSOntvangen 30 juni 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 1 vervalt in onderdeel a de zinsnede «, bestaande uit één of meer compartimenten en voorzien van één of meer verrijkingsobjecten, met daaraan gekoppelde nestboxen, en die ten minste voldoet aan de eisen gesteld in de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003, zoals deze luidde op 17 januari 2008».ToelichtingDit amendement regelt dat de verordening geen wettelijke basis krijgt, met als doel dat de nertsenhouders niet hoeven te voldoen aan de welzijnsnormen gedurende de afbouwtermijn van 10 jaar.Koopmans ...

Verslag schriftelijk overleg inzake de handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag schriftelijk overleg inzake de handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 37 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 september 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de brief van 6 december 2010 inzake toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (Kamerstuk 30 696, nr. 35). ...

Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2011 Bij brief van 24 juni jl. (2011Z13091/2011D34182) is mij namens de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht de op 21 januari van dit jaar door de commissie gestelde vragen bij de Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (30696-35/2011D02900) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. ...

Toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk ...

officiële publicatie (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Stand van zaken nieuwe regels inzake het ruimen van graven Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 november 2010Bij brief van 15 oktober jl. (2010Z14818/2010D40254) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd naar de stand van zaken rondom de herziening van de model-beheersverordening begraafplaatsen en de onderliggende handreiking. ...