Zoeken


Partij
CDA 17093
VVD 2953
PvdA 2318
CU 2036
D66 1930
Meer...
SGP 1111
GL 973
PVV 430
SP 416
PvdD 171
50PLUS 102
BBB 101
DENK 83
Volt 45
NSC 32
FVD 27
GPV 27
EénNL 22
Fractie Den Haan 20
GroenLinks-PvdA 20
Datum
Van:
Tot:

Partij
CDA 17093
VVD 2953
PvdA 2318
CU 2036
D66 1930
Meer...
SGP 1111
GL 973
PVV 430
SP 416
PvdD 171
50PLUS 102
BBB 101
DENK 83
Volt 45
NSC 32
FVD 27
GPV 27
EénNL 22
Fractie Den Haan 20
GroenLinks-PvdA 20
Datum
Van:
Tot:

17093 resultaten

Nigeria
Vragen van de leden Ormel en Ferrier (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Nigeria (ingezonden 2 mei 2011). ...

De positie van vrouwen in de Arabische regio
Vragen van de leden Ferrier en Ormel (beiden CDA) aan de staatsecretaris en de minister van Buitenlandse Zaken over de positie van vrouwen in de Arabische regio. ...

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (herdruk) (Dossier 34000-IV)
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk (herdruk) Voorlichting Afdeling advisering Raad van State ...

Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over de koopkracht van gezinnen met kinderen (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over de koopkracht van gezinnen met kinderen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN OMTZIGT Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gezinnen met kinderen de afgelopen jaren meer in koopkracht moesten inboeten dan mensen zonder kinderen; overwegende dat het onwenselijk is als kinderen opgroeien in armoede én dat het onwenselijk is als modale gezinnen met kinderen niet goed rond meer kunnen komen, omdat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is; verzoekt de regering, bij de herziening van het belastingstelsel er zorg voor te dragen dat gezinnen er niet minder op vooruitgaan dan andere groepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over een lagere belastingdruk voor de middeninkomens (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over een lagere belastingdruk voor de middeninkomens Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN OMTZIGT Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige belastingstelsel arbeid te veel belast, met een lagere werkgelegenheid tot gevolg; overwegende dat in het huidige belastingstelsel de marginale druk voor inkomens rond € 20.000 al 44,32% is en voor inkomens rond € 50.000 zelfs 48,32%; verzoekt de regering, bij de herziening van het belastingstelsel er zorg voor te dragen dat de middeninkomens een lagere belastingdruk krijgen zodat werken meer loont en de werkgelegenheid zal stijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 34 000-VI, nr. 89) over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen (Dossier 34000-VI)
Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 34 000-VI, nr. 89) over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam over financiering van de interventie "Alleen jij bepaalt wie je bent" (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam over financiering van de interventie "Alleen jij bepaalt wie je bent" Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID OSKAM Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de interventie «Alleen jij bepaalt wie je bent» vanaf 2012 in ontwikkeling is als onderdeel van de geïntensiveerde aanpak van high-impact crimes; overwegende dat deze interventie jongeren uit een kansarme omgeving de kans geeft om teamsporten te beoefenen; overwegende dat hiermee geprobeerd wordt om jongeren te weerhouden van het criminele pad; overwegende dat momenteel onzeker is of deze interventie in elf grote steden in de toekomst gewaarborgd blijft; verzoekt de regering, te voorzien in structurele financiering van de interventie «Alleen jij bepaalt wie je bent», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Oskam over financiering voor Mentorschap Nederland (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam over financiering voor Mentorschap Nederland Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID OSKAM Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor de bescherming van mensen die niet zelf hun belangen kunnen waarnemen, de inzet van vrijwilligers aangesloten bij Mentorschap Nederland van grote waarde is; overwegende dat Mentorschap Nederland een van de partners is voor de rechtspraak bij het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) en bijdraagt aan de gewenste efficiëntie en beperking van de werkdruk van de rechtspraak; overwegende dat deze organisatie voor de komende twee jaar nog gelden tekortkomt om haar basistaken voort te zetten; verzoekt de regering, te voorzien in de financiering voor Mentorschap Nederland voor de komende twee jaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dijkhoff en Oskam over strafbaar stellen van vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie gecontroleerd grondgebied (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Dijkhoff en Oskam over strafbaar stellen van vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie gecontroleerd grondgebied Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN OSKAM Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederlanders naar Syrië afreizen om als lid van een terroristische organisatie deel te nemen aan gewapende strijd en bij terugkeer een bedreiging vormen voor de Nederlandse veiligheid; overwegende dat dit onwenselijk is; constaterende dat de regering uitreis met jihadistische intenties met gebruik van een Nederlandse identiteitskaart onmogelijk wil maken en daartoe een wetsvoorstel in voorbereiding heeft dat voorziet in het opleggen van een uitreisverbod; constaterende dat andere landen ook wetten hebben dan wel maken die het maken van een jihadreis verbieden; overwegende dat het in het belang van de veiligheid van Nederland is om elke teruggekeerde jihadreiziger aan te houden, te verhoren en te vervolgen; overwegende dat de rechtsstaat erbij gebaat is, hiertoe in een solide juridische basis te voorzien; verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is om het vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie gecontroleerd grondgebied strafbaar te stellen, behoudens uitzonderingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld journalisten, en deze mogelijkheid te betrekken bij het wetsvoorstel aangaande het uitreisverbod, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over tot nul reduceren van de taakstelling op de reclassering (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over tot nul reduceren van de taakstelling op de reclassering Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van de leden Oskam en Tellegen over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Oskam en Tellegen over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN TELLEGEN Voorgesteld 11 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat RAND onderzoek heeft gedaan naar de buitenlandse financiering van islamitische instellingen; overwegende dat slechts één islamitische instelling tijdens het onderzoek bereid was haar financieel jaarverslag met RAND te delen; overwegende dat per 1 januari 2016 alle islamitische instellingen hun financiële jaargegevens online moeten publiceren en dit tot op heden niet dan wel nauwelijks het geval is; overwegende dat als instellingen dit niet doen hun anbi-status wordt ingetrokken; verzoekt de regering, met het Contactorgaan Moslims en Overheid in gesprek te gaan teneinde te bevorderen dat islamitische instellingen zo spoedig mogelijk werk gaan maken van transparantie omtrent hun financiering; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten (Dossier 34000-VII)
Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 32 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2015 , over CAO-onderhandelingen rijksoverheid (Dossier 34000-VII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2015 , over CAO-onderhandelingen rijksoverheid Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet in beginsel positief staat ten opzichte van de doe-democratie; overwegende dat de praktijk vaak weerbarstiger is en overheden burgers soms belemmeren wanneer zij eigen initiatieven ondernemen; verzoekt de regering, te inventariseren welke belemmeringen voor burgerinitiatieven er op rijksniveau zijn en hoe deze kunnen worden weggenomen en welke zeggenschap op rijksniveau aan burgers kan worden overgedragen, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren bij de Voorjaarsnota 2015, en gaat over tot de orde van de dag. ...