Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

46 resultaten

Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van de leden Wassenberg en Kwint over ondersteuning bij het zo veel mogelijk fysiek organiseren van onderwijs en tentamens (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wassenberg en Kwint over ondersteuning bij het zo veel mogelijk fysiek organiseren van onderwijs en tentamens Motie begroting financiën Nr. 268 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de motie-Futselaar (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 115) die het kabinet verzocht om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU om online proctoring af te schalen en erop toe te zien dat online proctoring echt alleen gebruikt kan worden als er geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens; constaterende dat het nog steeds onduidelijk is of hoger onderwijs na de zomer weer volledig fysiek kan worden aangeboden; verzoekt de regering, in kaart te brengen welke ondersteuning de onderwijsinstellingen nodig hebben om, in het geval de anderhalvemetermaatregel na de zomer niet zou worden losgelaten, onderwijs en tentamens toch zo veel mogelijk fysiek te organiseren en zo min mogelijk gebruik te maken van online proctoring, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 249 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s.over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s.over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd Amendement begroting financiën Nr. 98 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur Motie begroting financiën Nr. 225 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus Motie begroting financiën Nr. 201 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van het lid Kwint over een aangepaste coronaroutekaart voor het onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint over een aangepaste coronaroutekaart voor het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet in de zogenoemde coronaroutekaart geen enkel scenario heeft opgenomen waarin de scholen in het funderend onderwijs weer gesloten moeten worden; overwegende dat het weliswaar onwenselijk, maar in een hevige pandemie die nog verre van onder controle is, zeker niet ondenkbaar is dat er een moment komt waarop dit nodig is; van mening dat ouders, leerlingen en leraren recht hebben op voorspelbaarheid en duidelijkheid; verzoekt de regering, in een aangepaste versie van de coronakaart of anderszins inzicht te verschaffen in onder welke omstandigheden het sluiten van de scholen of andere onderwijsmaatregelen overwogen zullen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is Motie begroting financiën Nr. 262 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Kwint over verplichte aansluiting van alle mediabedrijven bij de Geschillencommissie Auteursrechten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint over verplichte aansluiting van alle mediabedrijven bij de Geschillencommissie Auteursrechten Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er sinds enkele jaren een Geschillencommissie Auteursrechten bestaat die laagdrempelig geschillen kan oplossen; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat op korte termijn alle mediabedrijven zich verplicht aansluiten bij deze geschillencommissie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Beckerman over een pas op de plaats maken met de verkoop van de Seyss-Inquartbunker (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kwint en Beckerman over een pas op de plaats maken met de verkoop van de Seyss-Inquartbunker Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN BECKERMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uniek (dader)erfgoed en archeologie uit de Tweede Wereldoorlog belangrijk zijn voor ons collectieve geheugen; constaterende dat het Rijksvastgoedbedrijf de unieke Seyss-Inquartbunker wil verkopen; voorts constaterende dat de RCE stelt dat het mogelijk is dat dit vastgoed in de toekomst gebruikt gaat worden voor functies die minder passend zijn; verzoekt de regering, opnieuw een pas op de plaats te maken met de verkoop en linksom of rechtsom te garanderen dat de Seyss-Inquartbunker blijvend een functie krijgt die bijdraagt aan het verdiepen, vergroten en verankeren van de kennis van deze zwarte bladzijde van onze geschiedenis, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 33 over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 33 over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 Amendement begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint over meer geld toekennen via de achterstandsindicatoren (t.v.v. 35570-VIII-228) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint over meer geld toekennen via de achterstandsindicatoren (t.v.v. 35570-VIII-228) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 259 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 228 Voorgesteld 29 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de opgelopen onderwijsachterstanden door de coronacrisis fors uiteenlopen tussen leerlingen; verzoekt de regering, om in de uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs in het tweede jaar fors meer geld toe te kennen aan scholen via de zogenaamde achterstandsindicatoren, en minder generiek per leerling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint over een plan voor betere begeleiding van stagiaires en meer stageplekken in de zorg (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint over een plan voor betere begeleiding van stagiaires en meer stageplekken in de zorg Motie begroting financiën Nr. 264 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog steeds een enorm stagetekort is in de zorg en dat dit tekort alleen maar groter dreigt te worden; overwegende dat het niet zozeer gaat om stageplekken, maar dat zorgverleners weinig mogelijkheid hebben om stagiaires op een goede manier te begeleiden; verzoekt het kabinet, om met een plan te komen tot betere begeleiding van stagiaires en meer stageplekken, en dit in overleg te doen met instellingen, SBB en de beroepsgroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over het funderend onderwijs ondersteunen met extra handen in en om de klas (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over het funderend onderwijs ondersteunen met extra handen in en om de klas Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen Motie begroting financiën Nr. 234 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 19 over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs die de entree-opleiding volgen (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 19 over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs die de entree-opleiding volgen Amendement begroting financiën Nr. 139 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...