Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, geen overheidsgeld te steken in de ontwikkeling van lesmateriaal van partijen met duidelijk commerciële belangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 161 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanjager aanpak lerarentekort heeft geoordeeld dat de aanpak te beperkt, te versnipperd en te weinig fact-based is, en de beroepsgroep tevens te weinig wordt betrokken; van mening dat de coronacrisis de urgentie van het oplossen van het lerarentekort verder blootlegt; verzoekt de regering, nog voor 12 februari een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort naar de Kamer te zenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelors diploma halen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelors diploma halen Motie begroting financiën Nr. 200 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over de financiering van de plannen tegen achterstanden (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over de financiering van de plannen tegen achterstanden Motie begroting financiën Nr. 160 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet bij monde van de premier heeft aangeven dat, naast het nu al aanpakken van achterstanden, ook wordt gewerkt aan een plan om deze achterstanden structureel aan te pakken; constaterende dat de premier gesteld heeft dat hiervoor geld wordt vrijgemaakt en dat hij stelt «geld mag hier geen rol spelen»; verzoekt de regering, bij de presentatie van de plannen in februari reeds een schets te geven van de (structurele) financiering van de plannen en de Kamer hiervan op de hoogte te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over aanscherping van het sponsorconvenant om kindermarketing te weren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Raan over aanscherping van het sponsorconvenant om kindermarketing te weren Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het sponsorconvenant in de huidige vorm niet afdoende is om kindermarketing in het onderwijs te weren; verzoekt de regering, om mee te helpen het sponsorconvenant aan te scherpen met als doel kindermarketing buiten de deur te houden en actief toe te zien op de naleving, niet alleen bij scholen maar ook bij de aanbieders van de lespakketten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over recht doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over recht doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt Motie begroting financiën Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat gelijke onderwijskansen staan of vallen met de beschikbaarheid van een goede docent; verzoekt de regering, om bij de verdeling van de gelden die elke school vanaf komend schooljaar geld krijgt om leerlingen gericht te helpen, specifiek scholen met veel achterstanden, tevens recht te doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt; verzoekt de regering, tevens de Kamer zo snel mogelijk te informeren over hoe dit nader uitgewerkt en gemonitord wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Van Raan over aangepaste examens in het vso (t.v.v. 35570-VIII-168) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Van Raan over aangepaste examens in het vso (t.v.v. 35570-VIII-168) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 179 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN VAN RAAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 168 Voorgesteld 2 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet alle vso-scholen momenteel fysiek onderwijs (kunnen) bieden; overwegende dat de achterstanden in het voortgezet speciaal onderwijs tot grote zorgen leiden bij leraren en leerlingen; verzoekt de regering, in overeenstemming met de vakbonden, LBVSO en andere belanghebbenden te komen tot aangepaste examens, waarbij onder andere wordt gekeken naar het bieden van extra herkansingen en het toepassen van maatwerk per leerling bij het al dan niet afleggen van mondelinge examens en presentaties, en hier voor het verkiezingsreces de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over kinderen beschermen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Raan over kinderen beschermen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de huidige tactiek van de Minister om kindermarketing in het onderwijs te weren niet voldoende werkt; verzoekt de regering, een nog actievere houding aan te nemen bij het beschermen van kinderen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie in het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over uitspreken dat er structurele investeringen nodig zijn (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over uitspreken dat er structurele investeringen nodig zijn Motie begroting financiën Nr. 199 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de investeringen onder de vlag van het Nationaal Programma Onderwijs overwegend van incidentele aard zijn; constaterende dat er structurele investeringen nodig zijn om het lerarentekort op te lossen, salarissen te verhogen en de werkdruk in het onderwijs blijvend te verbeteren; constaterende dat er binnenkort zal worden onderhandeld over een nieuw regeerakkoord; spreekt uit dat er structurele investeringen nodig zijn om het lerarentekort op te lossen, salarissen te verhogen en de werkdruk in het onderwijs blijvend te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling Motie begroting financiën Nr. 187 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona Motie begroting financiën Nr. 158 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van de leden Bruins en Van Raan over een plan om studenten te begeleiden naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bruins en Van Raan over een plan om studenten te begeleiden naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 197 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onderwijssector in Nederland kampt met personeelstekorten; overwegende dat er op de korte termijn voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs na corona meer onderwijspersoneel nodig gaat zijn; overwegende dat veel studenten nu moeilijk aan een bijbaan komen en veel tijd alleen doorbrengen, terwijl er op de scholen die open zijn of gaan juist handen tekort gaan zijn; overwegende dat het inzetten van studenten – ook buiten de lerarenopleidingen en pabo's om – de mogelijkheid biedt voor studenten om in aanraking te komen met het werk als onderwijzer en dit op de lange termijn kan leiden tot meer leraren; verzoekt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om met Studenten helpen Scholieren, VSNU, VH, de universitaire lerarenopleidingen en de pabo's tot een plan te komen om studenten die naast hun studie in het onderwijs willen werken te bereiken en te begeleiden, ondersteunen en/of helpen naar een (bij)baan in het basis- en voortgezet onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Raan over middelen voor de Sociaal Creatieve Raad (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van Raan over middelen voor de Sociaal Creatieve Raad Amendement begroting financiën Nr. 100 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 23 november 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het dichten van de loonkloof (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het dichten van de loonkloof Motie begroting financiën Nr. 164 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over onderzoeken hoe de dekking van het financieringsgat van onderzoekers gedicht kan worden (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over onderzoeken hoe de dekking van het financieringsgat van onderzoekers gedicht kan worden Motie begroting financiën Nr. 195 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok Motie begroting financiën Nr. 159 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (t.v.v. 35570-VIII-159) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (t.v.v. 35570-VIII-159) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...