Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld ter vervanging van nr. 32 over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld ter vervanging van nr. 32 over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 134 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het studiejaar 2020–2021 fors verstoord zal zijn door de maatregelen tegen het coronavirus; overwegende dat de kans groot is dat veel studenten buiten hun schuld studievertraging gaan oplopen, bijvoorbeeld door de onmogelijkheid een stage, praktisch vak of praktijkonderzoek te doen; overwegende dat in het voorjaar de Kamer, mede middels de motie-Jetten/Pieter Heerma (25 295, nr. 306), zich heeft uitgesproken voor ondersteuning van studenten die door de coronacrisis studievertraging oplopen; van mening dat de coronacrisis ook dit jaar niet een reden mag zijn dat studenten buiten eigen schuld in problemen komen; verzoekt de regering, naast maximale inzet om studievertraging te voorkomen, de Kamer te informeren over onvermijdelijke vertraging en waar nodig studenten te ondersteunen die hierdoor in de problemen komen en specifiek te bezien of de ov-jaarkaart opnieuw verlengd moet worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN PATERNOTTE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er vooropleidingseisen gelden waardoor studenten die geen aansluitende opleiding hebben worden geweerd van bijvoorbeeld techniekopleidingen; overwegende dat dit dwingende voorschriften zijn, waardoor het voor de instelling niet mogelijk is om maatwerk toe te passen; verzoekt de regering, om ervoor te zorgen dat de instellingen maatwerk toe kunnen passen in de toelating en indien nodig desbetreffende wet- en regelgeving daarvoor aan te passen; verzoekt de regering tevens, om de Kamer voor de beantwoording over het wetsvoorstel Variawet hoger onderwijs hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het peilen van interesse bij instellingen voor de doorstroomnorm (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het peilen van interesse bij instellingen voor de doorstroomnorm Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN PATERNOTTE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in sommige gevallen studenten na een negatief BSA voor eenzelfde studie aan een andere instelling kiezen; overwegende dat de doorstroomnorm kan helpen door studenten die onvoldoende studievoortgang bereikt hebben met goede begeleiding en duidelijke afspraken voor het tweede jaar, extra tijd te geven om te kijken of ze toch op de goede plek zitten; verzoekt de regering, om de interesse onder instellingen te peilen om hieraan mee te doen, te inventariseren wat hiervoor nodig is, en de Kamer voor 1 juli 2021 hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra voor de Taalunie (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra voor de Taalunie Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Vlaanderen in Europees perspectief extreem weinig investeren in de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied en deze investering steeds minder wordt; verzoekt de regering, om binnen artikel 8 van de begroting OCW ervoor te zorgen dat in de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld voor de Taalunie, waarbij deze middelen expliciet besteed moeten worden aan internationale neerlandistiek; verzoekt de Minister tevens, om met haar Vlaamse collega af te spreken dat ook Vlaanderen zijn bijdrage levert, en de Kamer voor het kerstreces hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 30 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 30 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 138 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30 Ontvangen 2 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over het intensiveren van intiatieven als Studie Actief Certificaten (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over het intensiveren van intiatieven als Studie Actief Certificaten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door de coronacrisis studenten naast hun studie extracurriculaire activiteiten zijn gaan ontplooien, zoals medische studenten die zijn gaan helpen in teststraten; constaterende dat op dit moment verschillende universiteiten en hogescholen ervaringen hebben met Studie Actief Certificaten (SAC), waarbij studenten bij hun bachelor of master dit certificaat ontvangen als blijk van hun extra inzet tijdens de studie; verzoekt de regering, om samen met onderwijsinstellingen, zowel universiteiten en hogescholen als mbo-instellingen, en studenten- en studieverenigingen een strategie te ontwikkelen om het gebruik van initiatieven als Studie Actief Certificaten te intensiveren en de bekendheid bij werkgevers hierover te vergroten; verzoekt de regering tevens, om de beste praktijken voor erkenning van extracurriculaire activiteiten, als Studie Actief Certificaten, binnen overleggen met de VSNU, de VH en de MBO Raad te delen en te inventariseren, en over de voortgang hiervan de Kamer periodiek te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-59) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-59) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 59 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Vlaanderen binnen de IVN samenwerken om de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied te promoten. ...

Motie van de leden Van der Molen en Westerveld over inventariseren wat financieel nodig is om de vijf opleidingen Nederlands te handhaven (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Westerveld over inventariseren wat financieel nodig is om de vijf opleidingen Nederlands te handhaven Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de opleidingen Nederlands vanwege de enorme terugloop in studentenaantallen in de problemen dreigen te komen; verzoekt de regering, om in lijn met het KNAW-advies, te inventariseren wat er financieel nodig is om de vijf opleidingen te handhaven en te versterken en deze middelen voor de komende jaren te regelen, zodat er voldoende tijd is om maatregelen te nemen om de instroom te laten stijgen; verzoekt de regering, om de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona Motie begroting financiën Nr. 158 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 138 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 138 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 142 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 138 Ontvangen 7 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Nader gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-145) (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-145) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 146 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 59 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Vlaanderen binnen de Taalunie samenwerken om de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied te promoten. ...

Motie van de leden Van der Molen en Van Meenen over een extra herkansingsmogelijkheid (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Van Meenen over een extra herkansingsmogelijkheid Motie begroting financiën Nr. 172 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er voor de voorjaarsvakantie een herijkingsmoment komt over het besluit ten aanzien van de eindexamens van december jongstleden; tevens overwegende dat de situatie voor de leerlingen is veranderd nu de sluiting van de scholen langer duurt; verzoekt de Minister, bij het herijkingsmoment tevens duidelijk aan te geven waarom hij al dan niet heeft besloten een extra herkansingsmogelijkheid mogelijk te maken bovenop de aanvullende waartoe de Minister al had besloten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WESTERVELD Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.500 (x € 1.000). ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 142 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 142 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 143 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1421 Ontvangen 8 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van der Molen en Wiersma over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van der Molen en Wiersma over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 8 Internationaal beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000). ...