Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Motie van het lid Beertema over het oormerken van personeelslasten in de lumpsum (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over het oormerken van personeelslasten in de lumpsum Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de keuzes die onderwijsbestuurders hebben gemaakt op basis van de hun gegunde vrijheid van besteding die de lumpsumbekostiging met zich meebrengt, een daling van de onderwijskwaliteit teweeg hebben gebracht; van mening dat de tanende kwaliteit van het onderwijs zich vooral manifesteert in de teruglopende rekenvaardigheid en taalbeheersing van de laatste generaties leerlingen; constaterende dat de lumpsumsystematiek de Minister en de Tweede Kamer op zo'n grote afstand heeft gezet dat er in onvoldoende mate nog politiek effectief is in te grijpen in het onderwijs; verzoekt de regering, om op basis van vast te stellen ratio's leraar/leerling de personeelslasten in de lumpsum te oormerken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema over het opheffen van de functie van diversity officer in het hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over het opheffen van de functie van diversity officer in het hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in onze instellingen van hoger onderwijs geen sprake is van structureel, geïnstitutionaliseerd, systematisch racisme of van structurele, geïnstitutionaliseerde, systematische discriminatie van gender, lhbti of van welke groep dan ook; van mening dat het aanstellen van zogenaamde «diversity officers» daarom niet proportioneel is; overwegende dat het werk van deze diversity officers onrust, ongemak, irritatie en frustratie met zich meebrengt voor de werknemers; verzoekt de regering, instellingen van hoger onderwijs dringend te adviseren de functie van diversity officer op te heffen en hen elders in de instellingen te werk te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen Motie begroting financiën Nr. 234 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Beertema over het keuzemenu beperken tot de categorieën A en B (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over het keuzemenu beperken tot de categorieën A en B Motie begroting financiën Nr. 229 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de geboden interventies in het huidige keuzemenu in de categorieën C tot en met F afleiden van de kern van het Nationaal Programma Onderwijs, te weten het wegwerken van leerachterstanden die kennis en vaardigheden betreffen; van mening dat de geboden interventies, zoals woedebeheersing, meditatie en mindfulness in C tot en met F of behoren tot het standaardinstrumentarium, of niet (voldoende) «evidencebased» zijn; van mening dat klassenverkleining niet direct behoort tot de interventies die het specifieke probleem van de ontstane leerachterstanden moeten bestrijden en een eigen politiek traject behoeft; verzoekt de regering, om het keuzemenu te beperken tot de categorieën A en B, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema over het onmiddellijk staken van de herziening van het curriculum voor p.o. en onderbouw vo (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over het onmiddellijk staken van de herziening van het curriculum voor p.o. en onderbouw vo Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat alle partijen die niet in eerste instantie gekozen hebben voor het stopzetten van de voorloper van Curriculum.nu, Onderwijs2032, zich daarmee gecommitteerd hebben aan deze onderwijsvernieuwing; van mening dat deze partijen een tweede kans verdienen om de herziening van het landelijke curriculum een halt toe te roepen; overwegende dat het afwijzen van deze motie tot gevolg zal hebben dat deze onderwijsvernieuwing haar beslag zal krijgen, zij het met hier en daar een wijziging die niet of nauwelijks effect zal hebben op de onderliggende stelselwijziging; verzoekt de regering, de herziening van het curriculum voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs onder leiding van Curriculum.nu met onmiddellijke ingang te staken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo de aankomende twee jaar twee herkansingen bieden (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo de aankomende twee jaar twee herkansingen bieden Motie begroting financiën Nr. 188 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling Motie begroting financiën Nr. 187 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona Motie begroting financiën Nr. 158 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van het lid Beertema over onderwijsinterventies waarvan effectiviteit niet bewezen is uitsluiten van financiële toerusting (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over onderwijsinterventies waarvan effectiviteit niet bewezen is uitsluiten van financiële toerusting Motie begroting financiën Nr. 186 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de door de coronamaatregelen veroorzaakte onderwijscrisis in de eerste plaats een crisis is die gekenmerkt wordt door achterstanden in kennis en kunde; van mening dat het in de gegeven situatie van achterstanden in kennis en kunde van belang is dat het Nationaal Programma zich richt op herstel daarvan door bewezen effectieve didactieken; verzoekt de regering, om onderwijsinterventies waarvan de effectiviteit niet bewezen is of niet zeer aannemelijk is, uit te sluiten van financiële toerusting in het kader van het Nationaal Programma, en gaat over tot de orde van de dag. ...