Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Amendement van het lid Futselaar over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Futselaar over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR Ontvangen 5 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Futselaar over het bij universiteiten schrappen van het bindend studieadvies voor het collegejaar (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar over het bij universiteiten schrappen van het bindend studieadvies voor het collegejaar Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat hogescholen hebben besloten dat het bindend studieadvies voor collegejaar 2020/2021 wordt geschrapt en dat universiteiten het bindend studieadvies zullen handhaven; overwegende dat vanwege de coronacrisis studenten mogelijk studievertraging oplopen en het niet eerlijk is dat studenten aan universiteiten in deze moeilijke omstandigheden wel een bindend studieadvies krijgen en studenten aan hogescholen niet; verzoekt de Minister, een zwaar beroep te doen op de universiteiten om het bindend studieadvies te schrappen voor collegejaar 2020/2021, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus Motie begroting financiën Nr. 201 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelors diploma halen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelors diploma halen Motie begroting financiën Nr. 200 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. over werkdrukmiddelen voor HBO en WO. (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. over werkdrukmiddelen voor HBO en WO. Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Futselaar over online proctoring afschalen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar over online proctoring afschalen Motie begroting financiën Nr. 115 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een aantal hogescholen en universiteiten gebruikmaakt van online proctoring-software bij het afnemen van tentamens en dat dit in sommige gevallen ernstig mis is gegaan, met verloren tentamens en ingetrokken diploma's als gevolg; overwegende dat online proctoring de privacy van studenten schendt en hogescholen en universiteiten dit middel enkel moeten kunnen inzetten als er echt geen andere alternatieve toetsingsvorm gevonden kan worden; verzoekt het kabinet, om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU om online proctoring af te schalen en erop toe te zien dat online proctoring echt alleen gebruikt kan worden als er geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 13 over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 13 over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis Amendement begroting financiën Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 12 over middelen voor tegemoetkoming collegegeld studenten hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 12 over middelen voor tegemoetkoming collegegeld studenten hoger onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 11 Studiefinanciering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 510.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over standaard toekennen van verlenging van de termijn als studenten niet binnen 10 jaar kunnen afstuderen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over standaard toekennen van verlenging van de termijn als studenten niet binnen 10 jaar kunnen afstuderen Motie begroting financiën Nr. 189 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Futselaar en Van den Hul over compensatie van de generatie studenten die uitgesloten is van de voordelen van een vorm van beurs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Futselaar en Van den Hul over compensatie van de generatie studenten die uitgesloten is van de voordelen van een vorm van beurs Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de politieke verhoudingen omtrent het leenstelsel zijn verschoven; van mening dat het fundamenteel oneerlijk zou zijn indien een specifieke generatie studenten als enige is uitgesloten van de voordelen van een vorm van beurs; verzoekt de regering, te onderzoeken wat de technische en financiële mogelijkheden zijn voor compensatie, hiervoor een aantal scenario's te ontwikkelen en deze uiterlijk in april 2021 naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar over een voorstel voor beter benutten van de opbrengsten van het studentenreisproduct (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een voorstel voor beter benutten van de opbrengsten van het studentenreisproduct Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er bij de invoering van het leenstel werd uitgegaan van 200 miljoen extra voor onderwijsinstellingen, bekostigd uit opbrengsten van Beter Benutten in het kader van het studentenreisproduct, vanaf 2025; constaterende dat het ondanks herhaalde vragen uit de Kamer tot nu toe niet is gelukt met een voorstel te komen om hier invulling aan te geven, anders dan de verzuchting dat het ingewikkeld is; constaterende dat de Minister meerdere keren in haar ambtstermijn heeft aangegeven hoe onverantwoordelijk zij het vond dat voorgangers haar achterlieten met niet-gevulde begrotingsgaten; verzoekt de regering, nog voor de verkiezingen van 2021 te komen met een voorstel dat noch ten koste gaat van de financiële positie van studenten of van hun reisproduct, noch afdoet aan de toegezegde middelen vanaf 2025, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over onderzoeken hoe de dekking van het financieringsgat van onderzoekers gedicht kan worden (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over onderzoeken hoe de dekking van het financieringsgat van onderzoekers gedicht kan worden Motie begroting financiën Nr. 195 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over in beeld brengen van de groep leerlingen die is ondergeadviseerd (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over in beeld brengen van de groep leerlingen die is ondergeadviseerd Motie begroting financiën Nr. 194 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 28 over middelen voor een tegemoetkoming voor collegegeld (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 28 over middelen voor een tegemoetkoming voor collegegeld Amendement begroting financiën Nr. 34 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 11 Studiefinanciering van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 365.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Futselaar over middelen voor tegemoetkoming collegegeld studenten hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Futselaar over middelen voor tegemoetkoming collegegeld studenten hoger onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR Ontvangen 5 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 11 Studiefinanciering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 385.000 (x € 1.000). ...