Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ondernemerschap een steeds belangrijkere rol krijgt binnen het Nederlandse hoger onderwijs; constaterende dat ondernemerschapsvaardigheden studenten helpen in het herkennen van kansen, onderkennen van risico's en proactief zijn – vaardigheden die studenten hun hele leven verder helpen; overwegende dat de VSNU en de Vrije Universiteit hierin al vooroplopen en dat deze aanpak gestimuleerd en verbreed kan worden; verzoekt de regering, om samen met de VSNU en de VH en samen met universiteiten en hogescholen ondernemerschapsvaardigheden mee te nemen in het in de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek genoemde leertraject brede vaardigheden en het mbo hierbij te betrekken, en de Kamer hierover in de voortgangsrapportage over de strategische agenda te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van de leden Wiersma en Bruins over het plan van een opleidingsfonds meenemen in het Nationaal Plan Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Bruins over het plan van een opleidingsfonds meenemen in het Nationaal Plan Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel jongeren leren in de praktijk en dat dit voor zowel jongeren als ondernemers belangrijk is; overwegende dat het praktijkleren in de meest getroffen sectoren als horeca, recreatie en retail zwaar onder druk staat; overwegende dat een praktijkgerichte opleiding als een leerbaan een behoorlijke investering is voor ondernemers en dat de subsidie praktijkleren in de genoemde sectoren niet in alle gevallen afdoende is om opleidingsplekken overeind te houden; constaterende dat in de herstelfase het leren in de praktijk voor zowel jongeren als ondernemers een belangrijke bijdrage levert aan nieuw toekomstperspectief; verzoekt de regering, bij de uitwerking van de plannen binnen het Nationaal Programma Onderwijs ook het plan van een opleidingsfonds mee te nemen, waarbij ondernemers in de meest getroffen sectoren gedurende de looptijd van een leerbaan extra hulp kunnen krijgen, met als doel om het aantal praktijkplekken juist in de herstelfase aan te jagen en te borgen, en de Kamer over deze uitwerking te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruins en Van den Berge over uitbreiding van de mogelijkheden voor excellentietrajecten (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bruins en Van den Berge over uitbreiding van de mogelijkheden voor excellentietrajecten Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN VAN DEN BERGE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland een grote behoefte heeft aan goed opgeleide vakmensen en ambachtelijke specialisten; overwegende dat er weliswaar succesvolle excellentietrajecten zijn voor praktische talenten die na het behalen van een startkwalificatie willen excelleren in hun vak, zoals de gezel-meesterroute van de Ambachtsacademie, maar dat de mogelijkheden om excellentietrajecten in ambachtelijke of groene sectoren af te leggen, beperkt zijn; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met ondernemers, onderwijsinstellingen en bestaande aanbieders van excellentietrajecten, en met voorstellen te komen om de mogelijkheden voor het afleggen van excellentietrajecten uit te breiden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins over een plan inzake de wijze waarop het Aanvullend Sociaal Pakket en het Nationaal Programma Onderwijs na Corona elkaar kunnen versterken (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins over een plan inzake de wijze waarop het Aanvullend Sociaal Pakket en het Nationaal Programma Onderwijs na Corona elkaar kunnen versterken Motie begroting financiën Nr. 198 MOTIE VAN HET LID BRUINS Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onderwijssector in Nederland kampt met personeelstekorten; constaterende dat met het aanvullend sociaal pakket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1,4 miljard euro bij arbeidsmarktregio's ligt om onder andere jeugdwerkloosheid tegen te gaan en mensen te begeleiden naar nieuw werk; overwegende dat er op de korte termijn voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs na corona meer onderwijspersoneel nodig gaat zijn; verzoekt de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om de handen ineen te slaan met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te komen tot een plan hoe de gelden en het doel van het aanvullend sociaal pakket en het Nationaal Programma Onderwijs na corona elkaar kunnen versterken en bij kunnen dragen aan het verminderen van de personeelstekorten in het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona Motie begroting financiën Nr. 158 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis (t.v.v. 35570-VIII-69) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis (t.v.v. 35570-VIII-69) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 89 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BRUINS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 69 Voorgesteld 27 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat jongerenorganisaties de oproep doen om te investeren in kennis en rekening te houden met de kansen voor volgende generaties; constaterende dat de modellen die het CPB gebruikt bij het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s geen rekening houden met de effecten van investeren in onderwijs en onderzoek op de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties; constaterende dat er veel onderzoeken zijn die een groot positief verband aangeven tussen investeringen in kennis en de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties; van mening dat inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van kennisinvesteringen belangrijk zijn voor het ontwikkelen van toekomstig beleid; verzoekt de regering, om op korte termijn het CPB te vragen de effecten van investeringen in kennis in kaart te brengen, dan wel het initiatief te nemen om de effecten beter in de kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruins en Van Raan over een plan om studenten te begeleiden naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bruins en Van Raan over een plan om studenten te begeleiden naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 197 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onderwijssector in Nederland kampt met personeelstekorten; overwegende dat er op de korte termijn voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs na corona meer onderwijspersoneel nodig gaat zijn; overwegende dat veel studenten nu moeilijk aan een bijbaan komen en veel tijd alleen doorbrengen, terwijl er op de scholen die open zijn of gaan juist handen tekort gaan zijn; overwegende dat het inzetten van studenten – ook buiten de lerarenopleidingen en pabo's om – de mogelijkheid biedt voor studenten om in aanraking te komen met het werk als onderwijzer en dit op de lange termijn kan leiden tot meer leraren; verzoekt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om met Studenten helpen Scholieren, VSNU, VH, de universitaire lerarenopleidingen en de pabo's tot een plan te komen om studenten die naast hun studie in het onderwijs willen werken te bereiken en te begeleiden, ondersteunen en/of helpen naar een (bij)baan in het basis- en voortgezet onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BRUINS Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat jongerenorganisaties oproepen tot investeren in kennis en rekening houden met de kansen voor de volgende generaties; constaterende dat de modellen die het CPB gebruikt bij het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s geen rekening houden met de effecten van investeren in onderwijs en onderzoek op de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties; constaterende dat er veel onderzoeken zijn die een groot positief verband aangeven tussen investeringen in kennis en de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties; van mening dat inzicht in de effecten van investeren in kennis belangrijk is voor het ontwikkelen van toekomstig beleid; roept de Kamer op, om op korte termijn het CPB te vragen de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de investeringen in kennis in kaart te brengen, dan wel om het initiatief de effecten beter in de kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok Motie begroting financiën Nr. 159 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (t.v.v. 35570-VIII-159) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (t.v.v. 35570-VIII-159) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...