Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ondernemerschap een steeds belangrijkere rol krijgt binnen het Nederlandse hoger onderwijs; constaterende dat ondernemerschapsvaardigheden studenten helpen in het herkennen van kansen, onderkennen van risico's en proactief zijn – vaardigheden die studenten hun hele leven verder helpen; overwegende dat de VSNU en de Vrije Universiteit hierin al vooroplopen en dat deze aanpak gestimuleerd en verbreed kan worden; verzoekt de regering, om samen met de VSNU en de VH en samen met universiteiten en hogescholen ondernemerschapsvaardigheden mee te nemen in het in de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek genoemde leertraject brede vaardigheden en het mbo hierbij te betrekken, en de Kamer hierover in de voortgangsrapportage over de strategische agenda te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van de leden Wiersma en Bruins over het plan van een opleidingsfonds meenemen in het Nationaal Plan Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Bruins over het plan van een opleidingsfonds meenemen in het Nationaal Plan Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel jongeren leren in de praktijk en dat dit voor zowel jongeren als ondernemers belangrijk is; overwegende dat het praktijkleren in de meest getroffen sectoren als horeca, recreatie en retail zwaar onder druk staat; overwegende dat een praktijkgerichte opleiding als een leerbaan een behoorlijke investering is voor ondernemers en dat de subsidie praktijkleren in de genoemde sectoren niet in alle gevallen afdoende is om opleidingsplekken overeind te houden; constaterende dat in de herstelfase het leren in de praktijk voor zowel jongeren als ondernemers een belangrijke bijdrage levert aan nieuw toekomstperspectief; verzoekt de regering, bij de uitwerking van de plannen binnen het Nationaal Programma Onderwijs ook het plan van een opleidingsfonds mee te nemen, waarbij ondernemers in de meest getroffen sectoren gedurende de looptijd van een leerbaan extra hulp kunnen krijgen, met als doel om het aantal praktijkplekken juist in de herstelfase aan te jagen en te borgen, en de Kamer over deze uitwerking te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra voor de Taalunie (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra voor de Taalunie Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Vlaanderen in Europees perspectief extreem weinig investeren in de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied en deze investering steeds minder wordt; verzoekt de regering, om binnen artikel 8 van de begroting OCW ervoor te zorgen dat in de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld voor de Taalunie, waarbij deze middelen expliciet besteed moeten worden aan internationale neerlandistiek; verzoekt de Minister tevens, om met haar Vlaamse collega af te spreken dat ook Vlaanderen zijn bijdrage levert, en de Kamer voor het kerstreces hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Wiersma en Paternotte over meer financiële ruimte voor verbetering van de kwaliteit van onlineonderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Paternotte over meer financiële ruimte voor verbetering van de kwaliteit van onlineonderwijs Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN PATERNOTTE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op dit moment hogescholen en universiteiten door de coronacrisis voor een grote opgave staan om hun onlineonderwijs op een adequate manier vorm te geven; overwegende dat instellingen, studenten en docenten daardoor de behoefte kunnen hebben om meer te investeren in het verbeteren van het onlineonderwijs dan zij bij de start van de kwaliteitsafspraken hebben voorzien; verzoekt de regering, om mogelijk te maken dat instellingen binnen de huidige goedgekeurde kwaliteitsafspraken schuiven binnen de kwaliteitsmiddelen, om zo op instellingsniveau meer financiële ruimte mogelijk te maken om de kwaliteit van onlineonderwijs te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 30 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 30 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 138 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30 Ontvangen 2 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over het intensiveren van intiatieven als Studie Actief Certificaten (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over het intensiveren van intiatieven als Studie Actief Certificaten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door de coronacrisis studenten naast hun studie extracurriculaire activiteiten zijn gaan ontplooien, zoals medische studenten die zijn gaan helpen in teststraten; constaterende dat op dit moment verschillende universiteiten en hogescholen ervaringen hebben met Studie Actief Certificaten (SAC), waarbij studenten bij hun bachelor of master dit certificaat ontvangen als blijk van hun extra inzet tijdens de studie; verzoekt de regering, om samen met onderwijsinstellingen, zowel universiteiten en hogescholen als mbo-instellingen, en studenten- en studieverenigingen een strategie te ontwikkelen om het gebruik van initiatieven als Studie Actief Certificaten te intensiveren en de bekendheid bij werkgevers hierover te vergroten; verzoekt de regering tevens, om de beste praktijken voor erkenning van extracurriculaire activiteiten, als Studie Actief Certificaten, binnen overleggen met de VSNU, de VH en de MBO Raad te delen en te inventariseren, en over de voortgang hiervan de Kamer periodiek te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-59) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-59) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 59 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Vlaanderen binnen de IVN samenwerken om de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied te promoten. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 138 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 138 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 142 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 138 Ontvangen 7 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Nader gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-145) (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-145) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 146 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 59 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Vlaanderen binnen de Taalunie samenwerken om de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied te promoten. ...

Motie van het lid Wiersma over scenario’s voor hervatting van activiteiten van studie- en studentenverenigingen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Wiersma over scenario’s voor hervatting van activiteiten van studie- en studentenverenigingen Motie begroting financiën Nr. 193 MOTIE VAN HET LID WIERSMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de coronacrisis grote impact heeft op het welzijn van studenten; constaterende dat veel studenten op zoek zijn naar binding met andere studenten en hun studentenstad, en dat dit afgelopen jaar resulteerde in een recordaantal aanmeldingen bij studentenverenigingen; constaterende dat een studie- en studentenvereniging een belangrijk onderdeel is in het leven van een student en de sociale en persoonlijke ontwikkeling; overwegende dat het Nationaal Programma Onderwijs zich onder andere richt op de brede ontwikkeling van studenten, inclusief hun sociale ontwikkeling en mentaal welbevinden; verzoekt de regering, om in de uitwerking van de plannen rondom de brede ontwikkeling van studenten, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden, actief de samenwerking te zoeken met studie- en studentenverenigingen; verzoekt de regering, eveneens om samen met studie- en studentenverenigingen scenario's uit te werken om bij eventuele gedeeltelijke opening van het hoger onderwijs ook te kijken naar op welke manier activiteiten van studie- en studentenverenigingen weer mogelijk zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 142 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 142 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 143 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1421 Ontvangen 8 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van der Molen en Wiersma over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van der Molen en Wiersma over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 8 Internationaal beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000). ...