Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

154 resultaten

Motie van de leden Peters en Paul over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Peters en Paul over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 233 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN PAUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor de scholen in het funderend onderwijs tot en met het schooljaar 2022–2023 in totaal 5,8 miljard incidenteel beschikbaar wordt gesteld om de door COVID-19 ontstane achterstanden in te halen; overwegende dat uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer (hierna: ARK) blijkt dat bij diverse onderwijsinvesteringen vanaf 2013 niet vast te stellen is of de gelden zijn besteed aan het beoogde doel en welk effect de investeringen hebben gehad; tevens overwegende dat de regering in het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NPO) geen specifiek omschreven doelen heeft opgesteld met daaraan gekoppelde indicatoren en verantwoording om zowel tussentijds als achteraf te bekijken of de middelen op de meest effectieve manier worden besteed, zodat indien nodig kan worden bijgestuurd; verzoekt de regering, om in samenspraak met het onderwijsveld op korte termijn te komen tot heldere meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het NPO en een laagdrempelige vorm van verantwoording van de inzet van de middelen zoals door de ARK bedoeld, om tussentijds te monitoren of scholen aan deze verantwoording voldoen en met welk effect de middelen worden ingezet en om scholen nadrukkelijk te bevragen op het behalen van de doelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, geen overheidsgeld te steken in de ontwikkeling van lesmateriaal van partijen met duidelijk commerciële belangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van de leden Wassenberg en Kwint over ondersteuning bij het zo veel mogelijk fysiek organiseren van onderwijs en tentamens (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wassenberg en Kwint over ondersteuning bij het zo veel mogelijk fysiek organiseren van onderwijs en tentamens Motie begroting financiën Nr. 268 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de motie-Futselaar (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 115) die het kabinet verzocht om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU om online proctoring af te schalen en erop toe te zien dat online proctoring echt alleen gebruikt kan worden als er geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens; constaterende dat het nog steeds onduidelijk is of hoger onderwijs na de zomer weer volledig fysiek kan worden aangeboden; verzoekt de regering, in kaart te brengen welke ondersteuning de onderwijsinstellingen nodig hebben om, in het geval de anderhalvemetermaatregel na de zomer niet zou worden losgelaten, onderwijs en tentamens toch zo veel mogelijk fysiek te organiseren en zo min mogelijk gebruik te maken van online proctoring, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar over het bij universiteiten schrappen van het bindend studieadvies voor het collegejaar (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar over het bij universiteiten schrappen van het bindend studieadvies voor het collegejaar Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat hogescholen hebben besloten dat het bindend studieadvies voor collegejaar 2020/2021 wordt geschrapt en dat universiteiten het bindend studieadvies zullen handhaven; overwegende dat vanwege de coronacrisis studenten mogelijk studievertraging oplopen en het niet eerlijk is dat studenten aan universiteiten in deze moeilijke omstandigheden wel een bindend studieadvies krijgen en studenten aan hogescholen niet; verzoekt de Minister, een zwaar beroep te doen op de universiteiten om het bindend studieadvies te schrappen voor collegejaar 2020/2021, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over aangepaste examens in het vso (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over aangepaste examens in het vso Motie begroting financiën Nr. 168 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet alle vso-scholen momenteel fysiek onderwijs (kunnen) bieden; overwegende dat de achterstanden in het voortgezet speciaal onderwijs tot grote zorgen leiden bij leraren en leerlingen; verzoekt de regering, in overeenstemming met de vakbonden, het LBVSO en andere belanghebbenden te komen tot aangepaste examens, waarbij onder andere wordt gekeken naar het afschaffen van mondelinge examens en presentaties en het bieden van extra herkansingen, en hier voor het verkiezingsreces de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over het betrekken van leerlingen bij de totstandkoming van herstelplannen van scholen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Baarle over het betrekken van leerlingen bij de totstandkoming van herstelplannen van scholen Motie begroting financiën Nr. 241 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij de schoolplannen er instemming wordt verlangd van de medezeggenschapsraad; van mening dat betrokkenheid aan de voorkant door leerlingen van belang is; verzoekt de regering, om nadrukkelijker te borgen dat leerlingen betrokken worden bij de totstandkoming van de herstelplannen van scholen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Peters en Van der Woude over ook rapporteren over de voortgang van de individuele instellingen (t.v.v. 35570-VIII-265) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Peters en Van der Woude over ook rapporteren over de voortgang van de individuele instellingen (t.v.v. 35570-VIII-265) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 273 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER WOUDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 265 Voorgesteld 8 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er 368 miljoen naar de mbo- en h.o. ...

Motie van het lid Beertema over het oormerken van personeelslasten in de lumpsum (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over het oormerken van personeelslasten in de lumpsum Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de keuzes die onderwijsbestuurders hebben gemaakt op basis van de hun gegunde vrijheid van besteding die de lumpsumbekostiging met zich meebrengt, een daling van de onderwijskwaliteit teweeg hebben gebracht; van mening dat de tanende kwaliteit van het onderwijs zich vooral manifesteert in de teruglopende rekenvaardigheid en taalbeheersing van de laatste generaties leerlingen; constaterende dat de lumpsumsystematiek de Minister en de Tweede Kamer op zo'n grote afstand heeft gezet dat er in onvoldoende mate nog politiek effectief is in te grijpen in het onderwijs; verzoekt de regering, om op basis van vast te stellen ratio's leraar/leerling de personeelslasten in de lumpsum te oormerken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Smals over het servicedocument aanpassen waardoor rekenonderwijs onderdeel blijft uitmaken van de diploma-eisen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Smals over het servicedocument aanpassen waardoor rekenonderwijs onderdeel blijft uitmaken van de diploma-eisen Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID SMALS Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het servicedocument de diploma-eisen voor studenten die tot 1 januari 2022 diplomeren, aanpast op de keuzedelen en rekenen; constaterende dat goed rekenonderwijs van groot belang is binnen mbo 2-, 3- en 4-opleidingen; overwegende dat rekenonderwijs bij uitstek digitaal vormgegeven kan worden; verzoekt de regering, om het servicedocument aan te passen, waardoor rekenonderwijs onverminderd onderdeel blijft uitmaken van de diploma-eisen voor studenten die tot 1 januari 2022 diplomeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 161 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanjager aanpak lerarentekort heeft geoordeeld dat de aanpak te beperkt, te versnipperd en te weinig fact-based is, en de beroepsgroep tevens te weinig wordt betrokken; van mening dat de coronacrisis de urgentie van het oplossen van het lerarentekort verder blootlegt; verzoekt de regering, nog voor 12 februari een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort naar de Kamer te zenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over een stagegarantie voor alle studenten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kuzu over een stagegarantie voor alle studenten Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een derde van de mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond minimaal vier keer of vaker moet solliciteren voordat zij een stageplek hebben gevonden; overwegende dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van de cijfers van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) over stagediscriminatie de situatie onaanvaardbaar heeft verklaard; verzoekt de regering, om een stagegarantie laten invoeren voor iedere student die op zoek is naar een stage, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 249 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (t.v.v. 35570-VIII-237) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (t.v.v. 35570-VIII-237) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 250 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het studiejaar 2020–2021 fors verstoord zal zijn door de maatregelen tegen het coronavirus; overwegende dat de kans groot is dat veel studenten buiten hun schuld studievertraging gaan oplopen, bijvoorbeeld door de onmogelijkheid een stage, praktisch vak of praktijkonderzoek te doen; overwegende dat in het voorjaar de Kamer, mede middels de motie-Jetten/Pieter Heerma (25 295, nr. 306), zich heeft uitgesproken voor ondersteuning van studenten die door de coronacrisis studievertraging oplopen; van mening dat de coronacrisis ook dit jaar niet een reden mag zijn dat studenten buiten eigen schuld in problemen komen; verzoekt de regering, naast maximale inzet om studievertraging te voorkomen, de Kamer te informeren over onvermijdelijke vertraging en waar nodig studenten te ondersteunen die hierdoor in de problemen komen en specifiek te bezien of de ov-jaarkaart opnieuw verlengd moet worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur Motie begroting financiën Nr. 225 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus Motie begroting financiën Nr. 201 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over overleg over een aanpak van hoge werkdruk en structureel overwerk (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over overleg over een aanpak van hoge werkdruk en structureel overwerk Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN DEN HUL Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de werkdruk in het hoger onderwijs al voor de coronacrisis hoog was en die sindsdien enkel is toegenomen; constaterende dat zelfs gepensioneerden worden aangetrokken om correctiewerk te verrichten, om de werkdruk enigszins te verlichten; verzoekt de regering, in overleg te treden met vakbonden en werkgevers om te onderzoeken hoe tot een aanpak van de hoge werkdruk en het structurele overwerk gekomen kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...