Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

52 resultaten

Motie van de leden Peters en Paul over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Peters en Paul over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 233 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN PAUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor de scholen in het funderend onderwijs tot en met het schooljaar 2022–2023 in totaal 5,8 miljard incidenteel beschikbaar wordt gesteld om de door COVID-19 ontstane achterstanden in te halen; overwegende dat uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer (hierna: ARK) blijkt dat bij diverse onderwijsinvesteringen vanaf 2013 niet vast te stellen is of de gelden zijn besteed aan het beoogde doel en welk effect de investeringen hebben gehad; tevens overwegende dat de regering in het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NPO) geen specifiek omschreven doelen heeft opgesteld met daaraan gekoppelde indicatoren en verantwoording om zowel tussentijds als achteraf te bekijken of de middelen op de meest effectieve manier worden besteed, zodat indien nodig kan worden bijgestuurd; verzoekt de regering, om in samenspraak met het onderwijsveld op korte termijn te komen tot heldere meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het NPO en een laagdrempelige vorm van verantwoording van de inzet van de middelen zoals door de ARK bedoeld, om tussentijds te monitoren of scholen aan deze verantwoording voldoen en met welk effect de middelen worden ingezet en om scholen nadrukkelijk te bevragen op het behalen van de doelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Peters en Van der Woude over ook rapporteren over de voortgang van de individuele instellingen (t.v.v. 35570-VIII-265) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Peters en Van der Woude over ook rapporteren over de voortgang van de individuele instellingen (t.v.v. 35570-VIII-265) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 273 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER WOUDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 265 Voorgesteld 8 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er 368 miljoen naar de mbo- en h.o. ...

Amendement van de leden Kuik en El Yassini t.v.v. nr. 14 over middelen om de MBO Card te behouden (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Kuik en El Yassini t.v.v. nr. 14 over middelen om de MBO Card te behouden Amendement begroting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUIK EN EL YASSINI TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 203 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 maart 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 17 februari 2021 inzake het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 185) De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 24 februari 2021. ...

Motie van het lid Smals over het servicedocument aanpassen waardoor rekenonderwijs onderdeel blijft uitmaken van de diploma-eisen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Smals over het servicedocument aanpassen waardoor rekenonderwijs onderdeel blijft uitmaken van de diploma-eisen Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID SMALS Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het servicedocument de diploma-eisen voor studenten die tot 1 januari 2022 diplomeren, aanpast op de keuzedelen en rekenen; constaterende dat goed rekenonderwijs van groot belang is binnen mbo 2-, 3- en 4-opleidingen; overwegende dat rekenonderwijs bij uitstek digitaal vormgegeven kan worden; verzoekt de regering, om het servicedocument aan te passen, waardoor rekenonderwijs onverminderd onderdeel blijft uitmaken van de diploma-eisen voor studenten die tot 1 januari 2022 diplomeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (t.v.v. 35570-VIII-237) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (t.v.v. 35570-VIII-237) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 250 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35570-VIII-91 (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35570-VIII-91 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 282 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 september 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 4 november 2021 over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 91). ...

Verslag van een notaoverleg. gehouden op 25 januari 2021, over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een notaoverleg. gehouden op 25 januari 2021, over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens Verslag van een notaoverleg begroting financiën Nr. 180 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 3 februari 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 25 januari 2021 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 17 december 2020 inzake vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215) (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 246 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 14 april 2021 inzake de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 215). ...

Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ondernemerschap een steeds belangrijkere rol krijgt binnen het Nederlandse hoger onderwijs; constaterende dat ondernemerschapsvaardigheden studenten helpen in het herkennen van kansen, onderkennen van risico's en proactief zijn – vaardigheden die studenten hun hele leven verder helpen; overwegende dat de VSNU en de Vrije Universiteit hierin al vooroplopen en dat deze aanpak gestimuleerd en verbreed kan worden; verzoekt de regering, om samen met de VSNU en de VH en samen met universiteiten en hogescholen ondernemerschapsvaardigheden mee te nemen in het in de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek genoemde leertraject brede vaardigheden en het mbo hierbij te betrekken, en de Kamer hierover in de voortgangsrapportage over de strategische agenda te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema over middelen inzetten om aan de verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te voldoen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Rudmer Heerema over middelen inzetten om aan de verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te voldoen Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat scholen in het primair onderwijs vanaf 2023 door het amendement-Rudmer Heerema/Van Nispen de wettelijke verplichting hebben tot het geven van twee lesuren bewegingsonderwijs per week, maar dat uit onderzoek blijkt dat scholen tegen knelpunten aanlopen bij het realiseren hiervan en ondersteuning kunnen gebruiken; constaterende dat er op dit moment 8 miljoen euro aan structurele middelen voor bewegingsonderwijs beschikbaar zijn vanuit de prestatiebox; constaterende dat de academiën voor lichamelijke opvoeding (de alo's) een uitgebreid verzorgingsgebied van basisscholen hebben waar hun studenten stage lopen en daardoor inzicht hebben in de lokale problematiek en daarmee ook exact weten wat er nodig is; overwegende dat deze middelen tot meer aandacht voor het primair onderwijs op de alo's leidt, er meer collega's in het basisonderwijs komen te werken, de werkdruk voor de klassendocent verlaagd wordt, de kwaliteit van het bewegingsonderwijs omhooggaat en het bewegen op school in brede zin meer aandacht krijgt; verzoekt de regering, een fonds in te richten waarmee het huidige budget voor bewegingsonderwijs vanuit de prestatiebox, eerst voor twee jaar, beschikbaar komt voor innovatieve plannen van scholen in samenwerking met alo's om de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te halen en het bewegen in brede zin steviger op school te verankeren, en de Kamer periodiek te informeren over de voortgang hiervan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184) (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 247 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 17 februari 2021 inzake de reactie op de aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 184). ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 127 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 10 juli 2020 over uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. ...

Gewijzigde motie van de leden Paul en Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (t.v.v. 35570-VIII-240) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Paul en Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (t.v.v. 35570-VIII-240) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 248 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PAUL EN PETERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 240 Voorgesteld 15 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Algemene Rekenkamer onlangs constateerde dat het maatschappelijk beoogde doel van het Nationaal Programma Onderwijs nog onvoldoende is geformuleerd en dat hiervoor indicatoren moeten worden vastgesteld waarmee bewindspersonen kunnen bepalen of onderwijsinstellingen die doelen hebben bereikt; constaterende dat het in het belang van de leerling is om duidelijkheid te hebben over de na te streven maatschappelijke doelen, zodat achteraf beoordeeld kan worden wat de resultaten zijn geweest van het Nationaal Programma Onderwijs; verzoekt de Algemene Rekenkamer, om na de beëindiging van het Nationaal Programma Onderwijs onderzoek te doen naar de behaalde resultaten, waarbij er in ieder geval gekeken wordt naar de maatschappelijke doelen die zijn behaald en de doelmatige besteding van de gelden, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Paul Peters ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juni 2021, over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juni 2021, over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 252 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 7 juni 2021 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 21 mei 2021 inzake stand van zaken Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) (Kamerstukken 31 293, 31 289 en 25 295, nr. ...

Motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN EL YASSINI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de cultuursector en in het bijzonder individuele makers keihard worden getroffen door de coronacrisis; van mening dat zij elke extra steun hard nodig hebben en het daarom interessant is om te bezien hoe aankoop van kunst aantrekkelijker gemaakt kan worden; verzoekt de regering, met voorstellen te komen hoe het aanschaffen van kunst van individuele kunstenaars aantrekkelijker wordt, en de Kamer daarover voor het meireces 2021 te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Wiersma en Bruins over het plan van een opleidingsfonds meenemen in het Nationaal Plan Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Bruins over het plan van een opleidingsfonds meenemen in het Nationaal Plan Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel jongeren leren in de praktijk en dat dit voor zowel jongeren als ondernemers belangrijk is; overwegende dat het praktijkleren in de meest getroffen sectoren als horeca, recreatie en retail zwaar onder druk staat; overwegende dat een praktijkgerichte opleiding als een leerbaan een behoorlijke investering is voor ondernemers en dat de subsidie praktijkleren in de genoemde sectoren niet in alle gevallen afdoende is om opleidingsplekken overeind te houden; constaterende dat in de herstelfase het leren in de praktijk voor zowel jongeren als ondernemers een belangrijke bijdrage levert aan nieuw toekomstperspectief; verzoekt de regering, bij de uitwerking van de plannen binnen het Nationaal Programma Onderwijs ook het plan van een opleidingsfonds mee te nemen, waarbij ondernemers in de meest getroffen sectoren gedurende de looptijd van een leerbaan extra hulp kunnen krijgen, met als doel om het aantal praktijkplekken juist in de herstelfase aan te jagen en te borgen, en de Kamer over deze uitwerking te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...