Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Amendement van het lid Bisschop over middelen voor gerichte ondersteuning van het vakgebied Nederlands (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Bisschop over middelen voor gerichte ondersteuning van het vakgebied Nederlands Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 12 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Bisschop en Peters over het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart versterken (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bisschop en Peters over het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart versterken Motie begroting financiën Nr. 238 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de context van onderwijsinterventies van groot belang is voor de effectiviteit ervan; constaterende dat de menukaart in overwegende mate gebaseerd is op onderzoek uit Engeland en de Verenigde Staten; verzoekt de regering, in overleg met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart te versterken, in ieder geval voor wat betreft de leesbevordering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bisschop en Peters over interventies waar scholen en ouders direct samenwerken een duidelijker eigenstandige positie geven (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bisschop en Peters over interventies waar scholen en ouders direct samenwerken een duidelijker eigenstandige positie geven Motie begroting financiën Nr. 239 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de rol van ouders juist als het gaat om het wegwerken van corona-achterstanden cruciaal is; constaterende dat uit onderzoek blijkt dat ondersteuning van ouders in de specifieke thuissituatie veel kan betekenen om achterstanden in te lopen, bijvoorbeeld als het gaat om leesonderwijs, maar dat de ouders in de menukaart geen prominente positie hebben; verzoekt de regering, interventies waar scholen en ouders direct samenwerken, een duidelijker eigenstandige positie te geven in de menukaart, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Peters en Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Peters en Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen Motie begroting financiën Nr. 232 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN BISSCHOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor de scholen in het funderend onderwijs tot en met het schooljaar 2022–2023 in totaal 5,8 miljard euro incidenteel beschikbaar wordt gesteld om de door COVID-19 ontstane achterstanden in te halen; overwegende dat er zorgen bestaan of het voor de scholen vanwege de tijdsdruk haalbaar is om de middelen op de meest effectieve manier in te zetten; tevens overwegende dat meerdere organisaties ervoor pleiten om de periode waarbinnen de middelen kunnen worden besteed te verlengen met twee schooljaren om tot het meest optimale effect te komen; verzoekt de regering, de periode waarbinnen de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs moeten worden besteed met twee schooljaren te verlengen als dat tussentijds nodig blijkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Bisschop en Westerveld over verlaging van het afbouwpercentage van de aanvullende beurs (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Bisschop en Westerveld over verlaging van het afbouwpercentage van de aanvullende beurs Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN WESTERVELD Ontvangen 14 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt na «2021» toegevoegd: en wijziging van de Wet studiefinanciering 2000. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona Motie begroting financiën Nr. 158 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...