Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, geen overheidsgeld te steken in de ontwikkeling van lesmateriaal van partijen met duidelijk commerciële belangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Wassenberg en Kwint over ondersteuning bij het zo veel mogelijk fysiek organiseren van onderwijs en tentamens (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wassenberg en Kwint over ondersteuning bij het zo veel mogelijk fysiek organiseren van onderwijs en tentamens Motie begroting financiën Nr. 268 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de motie-Futselaar (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 115) die het kabinet verzocht om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU om online proctoring af te schalen en erop toe te zien dat online proctoring echt alleen gebruikt kan worden als er geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens; constaterende dat het nog steeds onduidelijk is of hoger onderwijs na de zomer weer volledig fysiek kan worden aangeboden; verzoekt de regering, in kaart te brengen welke ondersteuning de onderwijsinstellingen nodig hebben om, in het geval de anderhalvemetermaatregel na de zomer niet zou worden losgelaten, onderwijs en tentamens toch zo veel mogelijk fysiek te organiseren en zo min mogelijk gebruik te maken van online proctoring, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 161 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanjager aanpak lerarentekort heeft geoordeeld dat de aanpak te beperkt, te versnipperd en te weinig fact-based is, en de beroepsgroep tevens te weinig wordt betrokken; van mening dat de coronacrisis de urgentie van het oplossen van het lerarentekort verder blootlegt; verzoekt de regering, nog voor 12 februari een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort naar de Kamer te zenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 249 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is Motie begroting financiën Nr. 262 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelors diploma halen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelors diploma halen Motie begroting financiën Nr. 200 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over de financiering van de plannen tegen achterstanden (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over de financiering van de plannen tegen achterstanden Motie begroting financiën Nr. 160 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet bij monde van de premier heeft aangeven dat, naast het nu al aanpakken van achterstanden, ook wordt gewerkt aan een plan om deze achterstanden structureel aan te pakken; constaterende dat de premier gesteld heeft dat hiervoor geld wordt vrijgemaakt en dat hij stelt «geld mag hier geen rol spelen»; verzoekt de regering, bij de presentatie van de plannen in februari reeds een schets te geven van de (structurele) financiering van de plannen en de Kamer hiervan op de hoogte te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over aanscherping van het sponsorconvenant om kindermarketing te weren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Raan over aanscherping van het sponsorconvenant om kindermarketing te weren Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het sponsorconvenant in de huidige vorm niet afdoende is om kindermarketing in het onderwijs te weren; verzoekt de regering, om mee te helpen het sponsorconvenant aan te scherpen met als doel kindermarketing buiten de deur te houden en actief toe te zien op de naleving, niet alleen bij scholen maar ook bij de aanbieders van de lespakketten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over recht doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over recht doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt Motie begroting financiën Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat gelijke onderwijskansen staan of vallen met de beschikbaarheid van een goede docent; verzoekt de regering, om bij de verdeling van de gelden die elke school vanaf komend schooljaar geld krijgt om leerlingen gericht te helpen, specifiek scholen met veel achterstanden, tevens recht te doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt; verzoekt de regering, tevens de Kamer zo snel mogelijk te informeren over hoe dit nader uitgewerkt en gemonitord wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen Motie begroting financiën Nr. 234 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Wassenberg over stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld brengen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Wassenberg over stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld brengen Motie begroting financiën Nr. 271 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN WASSENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat studenten met een functiebeperking met enige regelmaat te maken hebben met discriminatie bij het zoeken van een stageplek of tijdens hun stage; constaterende dat in het onderzoek naar stagediscriminatie er onvoldoende aandacht is voor uitsluiting op basis van een (zichtbare) functiebeperking; verzoekt de regering, om in aanvulling op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar stagediscriminatie specifiek stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Van Raan over aangepaste examens in het vso (t.v.v. 35570-VIII-168) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Van Raan over aangepaste examens in het vso (t.v.v. 35570-VIII-168) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 179 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN VAN RAAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 168 Voorgesteld 2 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet alle vso-scholen momenteel fysiek onderwijs (kunnen) bieden; overwegende dat de achterstanden in het voortgezet speciaal onderwijs tot grote zorgen leiden bij leraren en leerlingen; verzoekt de regering, in overeenstemming met de vakbonden, LBVSO en andere belanghebbenden te komen tot aangepaste examens, waarbij onder andere wordt gekeken naar het bieden van extra herkansingen en het toepassen van maatwerk per leerling bij het al dan niet afleggen van mondelinge examens en presentaties, en hier voor het verkiezingsreces de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Wassenberg over formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring kan worden ingezet (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kwint en Wassenberg over formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring kan worden ingezet Motie begroting financiën Nr. 263 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WASSENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat instellingen nog steeds gebruikmaken van proctoring bij het afnemen van tentamens; overwegende dat online proctoring afgeschaald moet worden en alleen gebruikt kan worden als geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, waartoe de motie-Futselaar opriep; verzoekt het kabinet, in overleg met studenten, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten te formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring wel kan worden ingezet, conform de motie-Futselaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wassenberg over geen investeringen door het ABP in de fossiele industrie en de vee-industrie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Wassenberg over geen investeringen door het ABP in de fossiele industrie en de vee-industrie Motie begroting financiën Nr. 270 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het ABP nog steeds volop investeert in de fossiele industrie en bioindustrie; constaterende dat miljoenen mensen op deze wijze hun pensioengeld onvrijwillig geïnvesteerd zien worden in een verdieping van de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en een verdere ontwrichting van de aarde; spreekt uit dat het ABP dient te stoppen met investeren in ontwrichtende sectoren als de fossiele industrie en de vee-industrie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over kinderen beschermen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Raan over kinderen beschermen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de huidige tactiek van de Minister om kindermarketing in het onderwijs te weren niet voldoende werkt; verzoekt de regering, een nog actievere houding aan te nemen bij het beschermen van kinderen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie in het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wassenberg over de systemische factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychische problemen bij studenten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Wassenberg over de systemische factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychische problemen bij studenten Motie begroting financiën Nr. 269 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het welzijn van studenten al voor de coronacrisis onder druk stond, en dit sinds de coronacrisis is verergerd; overwegende dat ondersteuning voor studenten met psychische problemen noodzakelijk is; overwegende dat deze ondersteuning niet alleen symptomen moet aanpakken, maar waar mogelijk problemen moet voorkomen; verzoekt de regering, om de systemische factoren die bijdragen aan het ontstaan van psychische problemen bij studenten in kaart te brengen en voldoende middelen ter beschikking te stellen om deze oorzaken structureel aan te pakken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over uitspreken dat er structurele investeringen nodig zijn (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over uitspreken dat er structurele investeringen nodig zijn Motie begroting financiën Nr. 199 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de investeringen onder de vlag van het Nationaal Programma Onderwijs overwegend van incidentele aard zijn; constaterende dat er structurele investeringen nodig zijn om het lerarentekort op te lossen, salarissen te verhogen en de werkdruk in het onderwijs blijvend te verbeteren; constaterende dat er binnenkort zal worden onderhandeld over een nieuw regeerakkoord; spreekt uit dat er structurele investeringen nodig zijn om het lerarentekort op te lossen, salarissen te verhogen en de werkdruk in het onderwijs blijvend te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over een gezamenlijke aanpak tegen laaggeletterdheid (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over een gezamenlijke aanpak tegen laaggeletterdheid Motie begroting financiën Nr. 227 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling Motie begroting financiën Nr. 187 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...