Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

62 resultaten

Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld ter vervanging van nr. 32 over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld ter vervanging van nr. 32 over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 134 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s.over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s.over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd Amendement begroting financiën Nr. 98 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus Motie begroting financiën Nr. 201 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over onderzoeken waarom vavo-leerlingen moeite hebben reiskosten vergoed te krijgen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over onderzoeken waarom vavo-leerlingen moeite hebben reiskosten vergoed te krijgen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het niet kunnen betalen van openbaar vervoer nooit reden zou mogen zijn voor leerlingen of studenten om geen onderwijs te genieten omdat dit kansenongelijkheid in de hand werkt; overwegende dat er slechts een aantal vavo-locaties zijn in Nederland, waardoor sommige leerlingen ver moeten reizen naar school; in acht nemende dat vavo-leerlingen in principe aanspraak kunnen maken op gemeentelijke reiskostenvergoedingen; constaterende dat er veel signalen zijn dat vavo-klaslokalen aan het einde van de maand substantieel leger zijn omdat leerlingen de reiskosten niet meer kunnen opbrengen; verzoekt de regering, te onderzoeken of en waarom vavo-leerlingen moeite hebben reiskosten vergoed te krijgen en indien nodig een voorstel te doen ter verbetering van deze situatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van de leden Van den Hul en Van den Berge over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van den Hul en Van den Berge over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN DEN BERGE Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 33 over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 33 over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 Amendement begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Westerveld over een plan om thuiszitters ook mee te nemen in het Nationaal Plan Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld over een plan om thuiszitters ook mee te nemen in het Nationaal Plan Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 191 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nationaal Programma Onderwijs geldt voor alle leerlingen en is bedoeld om achterstanden door corona weg te werken; constaterende dat het geld hiervoor aan scholen wordt gegeven maar niet alle kinderen staan ingeschreven bij scholen en thuiszitter zijn; overwegende dat de groep thuiszitters niet voorkomt in het programma; verzoekt de regering, om een specifiek plan te maken in overleg met ouderorganisaties om ook thuiszitters mee te nemen in het Nationaal Plan Onderwijs, bijvoorbeeld door het nog beter inzetten van afstandsonderwijs voor deze groep, zoals ook voorgesteld in de verbeterplannen passend onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het bindend studieadvies niet onverkort toepassen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het bindend studieadvies niet onverkort toepassen Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het onderwijs en de studieomgeving vanwege de coronacrisis anders zijn opgezet en studeren daardoor veel meer zelfredzaamheid van studenten vraagt; overwegende dat sommige studenten in deze buitengewone omstandigheden niet goed tot hun recht komen terwijl zij normaliter wel geschikt zijn voor de opleiding; overwegende dat sommige studenten uit zorg voor de gezondheid van hun ouders of andere huisgenoten juist aan fysiek onderwijs of tentaminering niet volledig kunnen deelnemen; overwegende dat mbo-instellingen en universiteiten – in tegenstelling tot hogescholen – vasthouden aan het volledig en zonder aanpassingen in de normen toepassen van het bindend studieadvies voor eerstejaarsstudenten; overwegende dat in het studiejaar 2019/2020 vrijwel alle universiteiten en mbo-instellingen wél het BSA hebben uitgesteld vanwege bijzondere omstandigheden; spreekt de oproep aan universiteiten en mbo-instellingen uit om in dit door corona getekende studiejaar het BSA niet onverkort toe te passen, maar te komen tot een aangepaste norm die recht doet aan de buitengewone omstandigheden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over de toegang van gebarentolken tot het regulier onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over de toegang van gebarentolken tot het regulier onderwijs Motie begroting financiën Nr. 163 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er signalen zijn van Nederlandse gebarentolken dat hun en de kinderen die zij ondersteunen in het regulier onderwijs de toegang wordt bemoeilijkt of ontnomen; van mening dat dove of slechthorende kinderen recht hebben op onderwijs en dat het onacceptabel is als zij worden benadeeld; verzoekt de regering, in gesprek te treden met het onderwijs om te benadrukken dat tolken altijd toegang moeten krijgen tot het onderwijs en te verzekeren dat doven en slechthorenden niet benadeeld worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. over werkdrukmiddelen voor HBO en WO. (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. over werkdrukmiddelen voor HBO en WO. Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over modernisering van de wetgeving voor meer inspraak en zeggenschap (t.v.v. 35570-VIII-46) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Westerveld over modernisering van de wetgeving voor meer inspraak en zeggenschap (t.v.v. 35570-VIII-46) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46 Voorgesteld 27 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie tot doel had om hogescholen en universiteiten slagvaardiger te maken, maar dat het rendementsdenken te ver is doorgeslagen; constaterende dat wetenschappers, docenten en studenten degenen zijn die bij uitstek zijn gebaat bij goed onderwijs en onderzoek; constaterende dat er een bredere roep in de samenleving is om meer inspraak en zeggenschap, maar wetgeving hierop achterloopt; verzoekt de regering, om met wetenschappers, docenten en studenten in gesprek te gaan met het oog op modernisering van de wetgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over het funderend onderwijs ondersteunen met extra handen in en om de klas (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over het funderend onderwijs ondersteunen met extra handen in en om de klas Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen Motie begroting financiën Nr. 234 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor mbo-stages en leerwerkbanen (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor mbo-stages en leerwerkbanen Amendement begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE Ontvangen 12 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 35.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over preventief inzetten van coronageld (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over preventief inzetten van coronageld Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er 282 miljoen extra is vrijgemaakt voor het voorkomen en bestrijden van achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis; overwegende dat het van belang is dat deze middelen preventief ingezet kunnen worden, dus om achterstanden te voorkomen; overwegende dat het tevens van belang is dat deze middelen niet besteed hoeven te worden aan bureaucratische verantwoording maar aan onderwijs; verzoekt de regering, de verantwoording over deze middelen te vereenvoudigen en de mogelijkheid open te stellen om de middelen ook preventief in te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...