Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie van het lid Van Baarle over het betrekken van leerlingen bij de totstandkoming van herstelplannen van scholen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Baarle over het betrekken van leerlingen bij de totstandkoming van herstelplannen van scholen Motie begroting financiën Nr. 241 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij de schoolplannen er instemming wordt verlangd van de medezeggenschapsraad; van mening dat betrokkenheid aan de voorkant door leerlingen van belang is; verzoekt de regering, om nadrukkelijker te borgen dat leerlingen betrokken worden bij de totstandkoming van de herstelplannen van scholen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over een stagegarantie voor alle studenten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kuzu over een stagegarantie voor alle studenten Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een derde van de mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond minimaal vier keer of vaker moet solliciteren voordat zij een stageplek hebben gevonden; overwegende dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van de cijfers van de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) over stagediscriminatie de situatie onaanvaardbaar heeft verklaard; verzoekt de regering, om een stagegarantie laten invoeren voor iedere student die op zoek is naar een stage, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 249 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur Motie begroting financiën Nr. 225 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Kuzu over een taskforce discriminatiepreventie bij de onderwijsinspectie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kuzu over een taskforce discriminatiepreventie bij de onderwijsinspectie Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er de afgelopen jaren talloze voorbeelden zijn opgedoken van lesmateriaal dat discriminatoir en stigmatiserend gedrag in de hand werkt; van mening dat de onderwijsinspectie hier niet voldoende op acteert; verzoekt de regering, om een taskforce discriminatiepreventie in te stellen als nieuw onderdeel van de onderwijsinspectie teneinde discriminatie en stigmatisering in het onderwijs tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle over onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Baarle over onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond Motie begroting financiën Nr. 242 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek blijkt dat er sprake is van onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met ouders met een lagere sociaaleconomische status; overwegende dat de coronacrisis deze ongelijkheid kan verzwaren; constaterende dat het probleem van onderadvisering geen grote aandacht krijgt in het Nationaal Programma Onderwijs; verzoekt de regering, om te bewerkstelligen dat er aanvullende maatregelen worden genomen tegen en dat er meer bewustwording komt over het probleem van onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond en een lagere sociaaleconomische status en hiertoe tevens bestaande maatregelen te intensiveren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle over de invoering van digitale hulpmiddelen monitoren op kansengelijkheid (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Baarle over de invoering van digitale hulpmiddelen monitoren op kansengelijkheid Motie begroting financiën Nr. 243 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onderdeel van de menukaart vormt de inzet van digitale hulpmiddelen; overwegende dat deze een kans bieden, maar ook op de onderdelen kansengelijkheid en resultaten een negatief effect kunnen hebben; verzoekt de regering, om de invoering van digitale hulpmiddelen nadrukkelijk te monitoren op kansengelijkheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over een financiële stimulans om te werken op scholen in het primair onderwijs met moeilijk te vervullen vacatures (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kuzu over een financiële stimulans om te werken op scholen in het primair onderwijs met moeilijk te vervullen vacatures Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er al jaren sprake is van een lerarentekort in het primair onderwijs; overwegende dat de onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat scholen waar leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn landelijk meer moeite hebben om hun vacatures te vervullen; overwegende dat het lerarentekort daarmee ook een bedreiging voor gelijke kansen vormt; verzoekt de regering, om ook leraren in het primair onderwijs een financiële stimulans te geven om op scholen te gaan werken die de vacatures het moeilijkst vullen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over het leenstelsel afschaffen en studenten compenseren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kuzu over het leenstelsel afschaffen en studenten compenseren Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat lenende studenten volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) meer last hebben van psychische problemen, zoals extreme vermoeidheid en druk om te presteren, dan de niet-leners; overwegende dat studenten die het al zo moeilijk hebben op de woningmarkt, door de studieschuld tot wel € 40.000 minder hypotheek kunnen krijgen; overwegende dat de effecten van de coronacrisis op bijvoorbeeld de studieduur en baankansen daar nog bovenop komen; verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen om het leenstelsel in zijn geheel af te schaffen, de basisbeurs weer in ere te herstellen en alle studieschulden die als gevolg van de lening zijn ontstaan, kwijt te schelden; verzoekt de regering tevens, om scenario's uit te werken waarin de generatie die de dupe is van het sociale leenstelsel wordt gecompenseerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over expliciteren hoe door het Nationaal Programma Onderwijs het lerarentekort wordt aangepakt (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over expliciteren hoe door het Nationaal Programma Onderwijs het lerarentekort wordt aangepakt Motie begroting financiën Nr. 224 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...