Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

84 resultaten

Mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming bij tweede studie (Dossier 35570-VIII)
Mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming bij tweede studie Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2020 In deze brief ga ik in op mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg over onderwijs en corona d.d. 24 juni jl. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35570-VIII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 94 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 november 2020 A De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Amendement van de leden Van Meenen en Rog ter vervanging van nr. 140 over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van Meenen en Rog ter vervanging van nr. 140 over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is Amendement begroting financiën Nr. 141 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG1 Ontvangen 7 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 102.000 (x € 1.000). ...

Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19 (Dossier 35570-VIII)
Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19 Brief regering begroting financiën Nr. 283 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2021 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar jaarlijkse rapport Education at a Glance 2021 (EAG). ...

Motie van het lid Van Meenen over aangepaste examens in het vso (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over aangepaste examens in het vso Motie begroting financiën Nr. 168 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet alle vso-scholen momenteel fysiek onderwijs (kunnen) bieden; overwegende dat de achterstanden in het voortgezet speciaal onderwijs tot grote zorgen leiden bij leraren en leerlingen; verzoekt de regering, in overeenstemming met de vakbonden, het LBVSO en andere belanghebbenden te komen tot aangepaste examens, waarbij onder andere wordt gekeken naar het afschaffen van mondelinge examens en presentaties en het bieden van extra herkansingen, en hier voor het verkiezingsreces de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Meenen over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van Meenen over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is Amendement begroting financiën Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEENEN Ontvangen 7 december 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 102.000 (x € 1.000). ...

Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022 (Dossier 35570-VIII)
Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022 Brief regering begroting financiën Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2021 Graag informeren wij u over een aantal wijzigingen in de subsidieregeling Lerarenbeurs voor studiejaar 2021–2022. ...

Werkprogramma 2021 van de Onderwijsraad (Dossier 35570-VIII)
Werkprogramma 2021 van de Onderwijsraad Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bieden wij u hierbij het werkprogramma 2021 van de Onderwijsraad aan1. ...

Derde voortgangsrapportage circulaire economie in het mbo (Dossier 35570-VIII)
Derde voortgangsrapportage circulaire economie in het mbo Brief regering begroting financiën Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2020 Hierbij ontvangt u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de voortgangsrapportage van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) over het plan van aanpak om meer aspecten van de circulaire economie in het middelbaar beroepsonderwijs op te nemen1. ...

Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het studiejaar 2020–2021 fors verstoord zal zijn door de maatregelen tegen het coronavirus; overwegende dat de kans groot is dat veel studenten buiten hun schuld studievertraging gaan oplopen, bijvoorbeeld door de onmogelijkheid een stage, praktisch vak of praktijkonderzoek te doen; overwegende dat in het voorjaar de Kamer, mede middels de motie-Jetten/Pieter Heerma (25 295, nr. 306), zich heeft uitgesproken voor ondersteuning van studenten die door de coronacrisis studievertraging oplopen; van mening dat de coronacrisis ook dit jaar niet een reden mag zijn dat studenten buiten eigen schuld in problemen komen; verzoekt de regering, naast maximale inzet om studievertraging te voorkomen, de Kamer te informeren over onvermijdelijke vertraging en waar nodig studenten te ondersteunen die hierdoor in de problemen komen en specifiek te bezien of de ov-jaarkaart opnieuw verlengd moet worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Stichting WeConnect met betrekking tot het Ombudsmanrapport ''Kopzorgen en Caribische studenten'' (Dossier 35570-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Stichting WeConnect met betrekking tot het Ombudsmanrapport ''Kopzorgen en Caribische studenten'' Brief regering begroting financiën Nr. 245 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2021 Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de reactie op het verzoek van de commissie naar aanleiding van de vergadering van 14 april 2021 inzake Afschrift brief stichting WeConnect d.d. 24 februari 2021 aan Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. een verzoek tot gesprek n.a.v. het rapport «Kopzorgen van Caribische studenten» van de Nationale ombudsman en de reactie daarop van WeConnect. ...

Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 (Dossier 35570-VIII)
Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 Brief regering begroting financiën Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het Verslag aan over het toezicht 2019–2020 door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed1. ...

Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Dossier 35570-VIII)
Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk Brief regering begroting financiën Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 jul 2021 In deze brief informeren wij u over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland. ...

Motie van het lid Van Meenen over pabostudenten de mogelijkheid bieden om kinderen te tutoren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over pabostudenten de mogelijkheid bieden om kinderen te tutoren Motie begroting financiën Nr. 230 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat pabostudenten een aanvullende kracht kunnen zijn bij het persoonlijk begeleiden van leerlingen; overwegende dat extra handen in de klas het inhalen van leerachterstanden bij basisschoolleerlingen kan bevorderen; constaterende dat het Nationaal Programma Onderwijs de mogelijkheid biedt tot extra handen in de klas; overwegende dat pabostudenten extra ervaring kunnen opdoen in het persoonlijk begeleiden van kinderen en baat hebben bij extra praktijkervaring naast bestaande stages; verzoekt de regering, om pabostudenten als deel van het Nationaal Programma Onderwijs de mogelijkheid te bieden om als keuzevak of extra curriculaire activiteit kinderen te tutoren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Paternotte en Geluk-Poortvliet over in gesprek gaan met Frascati en PLAN Brabant (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Geluk-Poortvliet over in gesprek gaan met Frascati en PLAN Brabant Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN GELUK-POORTVLIET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Raad voor Cultuur positief heeft geadviseerd over de aanvraag van Frascati en PLAN Brabant voor de BIS-periode 2021–2024; voorts constaterende dat in de integrale afweging de raad heeft geadviseerd geen subsidie toe te kennen aan deze twee brede instellingen voor talentontwikkeling; overwegende dat het juist nu vanwege de crisis van belang is voor de cultuursector om jong en beginnend talent te ondersteunen en te behouden voor de podiumkunsten, in het bijzonder theater en dans; overwegende dat het kabinet de ambitie heeft om de sector te vernieuwen en te verbreden en te investeren in talentontwikkeling en dat beide instellingen gezamenlijk een goed onderbouwd, aanvullend plan hebben opgesteld waarin hun kerntaak voor de ontwikkeling van talent op een duurzame manier tot uiting komt; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met beide instellingen om te onderzoeken of het mogelijk is om een oplossing te vinden voor de stimulering van de groep jonge theatermakers, die specifiek door deze instellingen een kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen, en de Kamer hierover voor de stemmingen over de cultuurbegroting te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars (Kamerstuk 35570-VIII-107) (Dossier 35570-VIII)
Reactie op de motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars (Kamerstuk 35570-VIII-107) Brief regering begroting financiën Nr. 253 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2021 Naar aanleiding van de motie van de leden Paternotte en El Yassini1 wil ik u middels deze brief informeren over het aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is Motie begroting financiën Nr. 262 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Adviesrapport van de Onderwijsraad over 'Later selecteren, beter differentiëren' (Dossier 35570-VIII)
Adviesrapport van de Onderwijsraad over 'Later selecteren, beter differentiëren' Brief regering begroting financiën Nr. 218 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2021 Met deze brief bieden wij u het advies Later selecteren, beter differentiëren van de Onderwijsraad aan1. ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het bindend studieadvies niet onverkort toepassen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het bindend studieadvies niet onverkort toepassen Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het onderwijs en de studieomgeving vanwege de coronacrisis anders zijn opgezet en studeren daardoor veel meer zelfredzaamheid van studenten vraagt; overwegende dat sommige studenten in deze buitengewone omstandigheden niet goed tot hun recht komen terwijl zij normaliter wel geschikt zijn voor de opleiding; overwegende dat sommige studenten uit zorg voor de gezondheid van hun ouders of andere huisgenoten juist aan fysiek onderwijs of tentaminering niet volledig kunnen deelnemen; overwegende dat mbo-instellingen en universiteiten – in tegenstelling tot hogescholen – vasthouden aan het volledig en zonder aanpassingen in de normen toepassen van het bindend studieadvies voor eerstejaarsstudenten; overwegende dat in het studiejaar 2019/2020 vrijwel alle universiteiten en mbo-instellingen wél het BSA hebben uitgesteld vanwege bijzondere omstandigheden; spreekt de oproep aan universiteiten en mbo-instellingen uit om in dit door corona getekende studiejaar het BSA niet onverkort toe te passen, maar te komen tot een aangepaste norm die recht doet aan de buitengewone omstandigheden, en gaat over tot de orde van de dag. ...