Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

69 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 35570-VIII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 94 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 november 2020 A De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19 (Dossier 35570-VIII)
Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19 Brief regering begroting financiën Nr. 283 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2021 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar jaarlijkse rapport Education at a Glance 2021 (EAG). ...

Menukaart Nationaal Programma Onderwijs op de website (Dossier 35570-VIII)
Menukaart Nationaal Programma Onderwijs op de website Brief regering begroting financiën Nr. 219 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 mei 2021 Eind februari jl. bent u geïnformeerd over het Nationaal Programma Onderwijs om de opgelopen leer- en ontwikkelvertraging in het onderwijs als gevolg van Corona in te lopen1. ...

Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022 (Dossier 35570-VIII)
Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022 Brief regering begroting financiën Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2021 Graag informeren wij u over een aantal wijzigingen in de subsidieregeling Lerarenbeurs voor studiejaar 2021–2022. ...

Arbeidsmarkttoelage onderwijspersoneel van achterstandsscholen, als onderdeel van het NP Onderwijsachterstanden (Dossier 35570-VIII)
Arbeidsmarkttoelage onderwijspersoneel van achterstandsscholen, als onderdeel van het NP Onderwijsachterstanden Brief regering begroting financiën Nr. 280 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2021 Zoals per brief van 21 mei jl. ...

Reactie op de motie van de leden Segers en Klaver over maximale inspanning om zo veel mogelijk kwetsbare gezinnen en kinderen te bereiken (Kamerstuk 25295-814) (Dossier 35570-VIII)
Reactie op de motie van de leden Segers en Klaver over maximale inspanning om zo veel mogelijk kwetsbare gezinnen en kinderen te bereiken (Kamerstuk 25295-814) Brief regering begroting financiën Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 De leden Segers en Klaver hebben op 15 december een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht de aanvraagtermijn voor laptops en tablets te verlengen en te monitoren of er voldoende budget is om alle aanvragen te honoreren (Kamerstuk 25 295, nr. ...

Werkprogramma 2021 van de Onderwijsraad (Dossier 35570-VIII)
Werkprogramma 2021 van de Onderwijsraad Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bieden wij u hierbij het werkprogramma 2021 van de Onderwijsraad aan1. ...

Reactie op verzoek commissie over de brief van Augeo Foundation m.b.t. kwetsbare leerlingen en de gevolgen van de coronacrisis (Dossier 35570-VIII)
Reactie op verzoek commissie over de brief van Augeo Foundation m.b.t. kwetsbare leerlingen en de gevolgen van de coronacrisis Brief regering begroting financiën Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2021 Op 23 februari jl. stuurde de Augeo Foundation een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (t.v.v. 35570-VIII-237) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (t.v.v. 35570-VIII-237) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 250 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel (Dossier 35570-VIII)
IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel Brief regering begroting financiën Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2021 Hierbij zend ik u, het rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek Een vak apart. ...

Appreciatie van enkele moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020 , over de Mediabegroting (Dossier 35570-VIII)
Appreciatie van enkele moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020 , over de Mediabegroting Brief regering begroting financiën Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2020 Tijdens het mediabegrotingsdebat op 30 november jl. ...

Verdeling achterstandsmiddelen en aanpak studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen (Dossier 35570-VIII)
Verdeling achterstandsmiddelen en aanpak studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen Brief regering begroting financiën Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2021 Het Nationaal Programma Onderwijs neemt stevige maatregelen om school- en studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen, opgelopen vertraging waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen en het mentaal welzijn van leerlingen en studenten te herstellen. ...

Vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren (Dossier 35570-VIII)
Vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren Brief regering begroting financiën Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 De afgelopen tijd is er uitvoerig met uw Kamer gesproken over de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren in en rondom scholen. ...

Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Dossier 35570-VIII)
Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk Brief regering begroting financiën Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 jul 2021 In deze brief informeren wij u over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland. ...

Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 7 juni over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs inzake extra middelen voor niet-ingeschreven kinderen Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 7 juni over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs inzake extra middelen voor niet-ingeschreven kinderen Nationaal Programma Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 279 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juli 2021 In het debat van 7 juni jl. ...

Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN BRUINS Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ondernemerschap een steeds belangrijkere rol krijgt binnen het Nederlandse hoger onderwijs; constaterende dat ondernemerschapsvaardigheden studenten helpen in het herkennen van kansen, onderkennen van risico's en proactief zijn – vaardigheden die studenten hun hele leven verder helpen; overwegende dat de VSNU en de Vrije Universiteit hierin al vooroplopen en dat deze aanpak gestimuleerd en verbreed kan worden; verzoekt de regering, om samen met de VSNU en de VH en samen met universiteiten en hogescholen ondernemerschapsvaardigheden mee te nemen in het in de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek genoemde leertraject brede vaardigheden en het mbo hierbij te betrekken, en de Kamer hierover in de voortgangsrapportage over de strategische agenda te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gevolgen van aannemen van het amendement van het lid Van Meenen over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is (Dossier 35570-VIII)
Gevolgen van aannemen van het amendement van het lid Van Meenen over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is Brief regering begroting financiën Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2020 Op 16 november jl. informeerde ik Uw Kamer dat het kabinet 210 miljoen euro extra beschikbaar stelt, waarmee scholen in het funderend onderwijs en instellingen in het mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Adviesrapport van de Onderwijsraad over 'Later selecteren, beter differentiëren' (Dossier 35570-VIII)
Adviesrapport van de Onderwijsraad over 'Later selecteren, beter differentiëren' Brief regering begroting financiën Nr. 218 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2021 Met deze brief bieden wij u het advies Later selecteren, beter differentiëren van de Onderwijsraad aan1. ...

Stand van zaken aanpassen van de ondersteuningsstructuur voor zieke leerlingen (Dossier 35570-VIII)
Stand van zaken aanpassen van de ondersteuningsstructuur voor zieke leerlingen Brief regering begroting financiën Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2021 Vanuit het Ministerie van OCW wordt samen met het veld gewerkt aan een aanpassing van de ondersteuningsstructuur van het onderwijs aan zieke leerlingen. ...