Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

43 resultaten

Amendement van de leden Van Meenen en Rog ter vervanging van nr. 140 over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van Meenen en Rog ter vervanging van nr. 140 over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is Amendement begroting financiën Nr. 141 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG1 Ontvangen 7 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 102.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Peters en Paul over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Peters en Paul over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 233 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN PAUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor de scholen in het funderend onderwijs tot en met het schooljaar 2022–2023 in totaal 5,8 miljard incidenteel beschikbaar wordt gesteld om de door COVID-19 ontstane achterstanden in te halen; overwegende dat uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer (hierna: ARK) blijkt dat bij diverse onderwijsinvesteringen vanaf 2013 niet vast te stellen is of de gelden zijn besteed aan het beoogde doel en welk effect de investeringen hebben gehad; tevens overwegende dat de regering in het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NPO) geen specifiek omschreven doelen heeft opgesteld met daaraan gekoppelde indicatoren en verantwoording om zowel tussentijds als achteraf te bekijken of de middelen op de meest effectieve manier worden besteed, zodat indien nodig kan worden bijgestuurd; verzoekt de regering, om in samenspraak met het onderwijsveld op korte termijn te komen tot heldere meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het NPO en een laagdrempelige vorm van verantwoording van de inzet van de middelen zoals door de ARK bedoeld, om tussentijds te monitoren of scholen aan deze verantwoording voldoen en met welk effect de middelen worden ingezet en om scholen nadrukkelijk te bevragen op het behalen van de doelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Peters en Van der Woude over ook rapporteren over de voortgang van de individuele instellingen (t.v.v. 35570-VIII-265) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Peters en Van der Woude over ook rapporteren over de voortgang van de individuele instellingen (t.v.v. 35570-VIII-265) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 273 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER WOUDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 265 Voorgesteld 8 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er 368 miljoen naar de mbo- en h.o. ...

Amendement van de leden Kuik en El Yassini t.v.v. nr. 14 over middelen om de MBO Card te behouden (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Kuik en El Yassini t.v.v. nr. 14 over middelen om de MBO Card te behouden Amendement begroting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUIK EN EL YASSINI TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld ter vervanging van nr. 32 over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld ter vervanging van nr. 32 over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 134 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (t.v.v. 35570-VIII-237) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (t.v.v. 35570-VIII-237) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 250 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het studiejaar 2020–2021 fors verstoord zal zijn door de maatregelen tegen het coronavirus; overwegende dat de kans groot is dat veel studenten buiten hun schuld studievertraging gaan oplopen, bijvoorbeeld door de onmogelijkheid een stage, praktisch vak of praktijkonderzoek te doen; overwegende dat in het voorjaar de Kamer, mede middels de motie-Jetten/Pieter Heerma (25 295, nr. 306), zich heeft uitgesproken voor ondersteuning van studenten die door de coronacrisis studievertraging oplopen; van mening dat de coronacrisis ook dit jaar niet een reden mag zijn dat studenten buiten eigen schuld in problemen komen; verzoekt de regering, naast maximale inzet om studievertraging te voorkomen, de Kamer te informeren over onvermijdelijke vertraging en waar nodig studenten te ondersteunen die hierdoor in de problemen komen en specifiek te bezien of de ov-jaarkaart opnieuw verlengd moet worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Paternotte en Geluk-Poortvliet over in gesprek gaan met Frascati en PLAN Brabant (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Geluk-Poortvliet over in gesprek gaan met Frascati en PLAN Brabant Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN GELUK-POORTVLIET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Raad voor Cultuur positief heeft geadviseerd over de aanvraag van Frascati en PLAN Brabant voor de BIS-periode 2021–2024; voorts constaterende dat in de integrale afweging de raad heeft geadviseerd geen subsidie toe te kennen aan deze twee brede instellingen voor talentontwikkeling; overwegende dat het juist nu vanwege de crisis van belang is voor de cultuursector om jong en beginnend talent te ondersteunen en te behouden voor de podiumkunsten, in het bijzonder theater en dans; overwegende dat het kabinet de ambitie heeft om de sector te vernieuwen en te verbreden en te investeren in talentontwikkeling en dat beide instellingen gezamenlijk een goed onderbouwd, aanvullend plan hebben opgesteld waarin hun kerntaak voor de ontwikkeling van talent op een duurzame manier tot uiting komt; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met beide instellingen om te onderzoeken of het mogelijk is om een oplossing te vinden voor de stimulering van de groep jonge theatermakers, die specifiek door deze instellingen een kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen, en de Kamer hierover voor de stemmingen over de cultuurbegroting te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van de leden Bisschop en Peters over het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart versterken (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bisschop en Peters over het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart versterken Motie begroting financiën Nr. 238 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de context van onderwijsinterventies van groot belang is voor de effectiviteit ervan; constaterende dat de menukaart in overwegende mate gebaseerd is op onderzoek uit Engeland en de Verenigde Staten; verzoekt de regering, in overleg met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart te versterken, in ieder geval voor wat betreft de leesbevordering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Bruins over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (Kamerstuk 35570-VIII-173) (Dossier 35570-VIII)
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Bruins over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (Kamerstuk 35570-VIII-173) Brief regering begroting financiën Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2021 In deze brief wil ik u informeren over de door uw Tweede Kamer aangenomen gewijzigde motie van het lid Bruins c.s.1. ...

Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN PATERNOTTE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er vooropleidingseisen gelden waardoor studenten die geen aansluitende opleiding hebben worden geweerd van bijvoorbeeld techniekopleidingen; overwegende dat dit dwingende voorschriften zijn, waardoor het voor de instelling niet mogelijk is om maatwerk toe te passen; verzoekt de regering, om ervoor te zorgen dat de instellingen maatwerk toe kunnen passen in de toelating en indien nodig desbetreffende wet- en regelgeving daarvoor aan te passen; verzoekt de regering tevens, om de Kamer voor de beantwoording over het wetsvoorstel Variawet hoger onderwijs hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bisschop en Peters over interventies waar scholen en ouders direct samenwerken een duidelijker eigenstandige positie geven (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bisschop en Peters over interventies waar scholen en ouders direct samenwerken een duidelijker eigenstandige positie geven Motie begroting financiën Nr. 239 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de rol van ouders juist als het gaat om het wegwerken van corona-achterstanden cruciaal is; constaterende dat uit onderzoek blijkt dat ondersteuning van ouders in de specifieke thuissituatie veel kan betekenen om achterstanden in te lopen, bijvoorbeeld als het gaat om leesonderwijs, maar dat de ouders in de menukaart geen prominente positie hebben; verzoekt de regering, interventies waar scholen en ouders direct samenwerken, een duidelijker eigenstandige positie te geven in de menukaart, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Paul en Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (t.v.v. 35570-VIII-240) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Paul en Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (t.v.v. 35570-VIII-240) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 248 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PAUL EN PETERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 240 Voorgesteld 15 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Algemene Rekenkamer onlangs constateerde dat het maatschappelijk beoogde doel van het Nationaal Programma Onderwijs nog onvoldoende is geformuleerd en dat hiervoor indicatoren moeten worden vastgesteld waarmee bewindspersonen kunnen bepalen of onderwijsinstellingen die doelen hebben bereikt; constaterende dat het in het belang van de leerling is om duidelijkheid te hebben over de na te streven maatschappelijke doelen, zodat achteraf beoordeeld kan worden wat de resultaten zijn geweest van het Nationaal Programma Onderwijs; verzoekt de Algemene Rekenkamer, om na de beëindiging van het Nationaal Programma Onderwijs onderzoek te doen naar de behaalde resultaten, waarbij er in ieder geval gekeken wordt naar de maatschappelijke doelen die zijn behaald en de doelmatige besteding van de gelden, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Paul Peters ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het peilen van interesse bij instellingen voor de doorstroomnorm (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het peilen van interesse bij instellingen voor de doorstroomnorm Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN PATERNOTTE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in sommige gevallen studenten na een negatief BSA voor eenzelfde studie aan een andere instelling kiezen; overwegende dat de doorstroomnorm kan helpen door studenten die onvoldoende studievoortgang bereikt hebben met goede begeleiding en duidelijke afspraken voor het tweede jaar, extra tijd te geven om te kijken of ze toch op de goede plek zitten; verzoekt de regering, om de interesse onder instellingen te peilen om hieraan mee te doen, te inventariseren wat hiervoor nodig is, en de Kamer voor 1 juli 2021 hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van de leden Rog en Van Meenen over onderzoek naar de indicator "onderbouwrendement" (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Rog en Van Meenen over onderzoek naar de indicator "onderbouwrendement" Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de indicator «onderbouwrendement» van de inspectie de middelbare scholen beoordeelt op welk niveau leerlingen zijn geplaatst aan het einde van de onderbouw, afgezet tegen het schooladvies van de basisschool; overwegende dat dit kan leiden tot risicomijdend gedrag van scholen, omdat het geven van kansen aan kinderen wordt afgestraft als te veel kinderen op een lager niveau zitten aan het einde van de onderbouw dan dat ze zijn ingestroomd; tevens overwegende dat het, vanwege deze vorm van inspectietoezicht, mogelijk ook loont voor scholen om hun onderbouwrendement relatief laag te houden zodat hun bovenbouwrendement relatief hoger wordt; verzoekt het kabinet, in overleg met de onderwijssector en de inspectie, te verkennen hoe voorkomen kan worden dat de indicator «onderbouwrendement» kansenbelemmerend en risicomijdend gedrag bij scholen onbedoeld versterkt en op dit punt toe te werken naar een nieuwe vorm van toezicht, en de Kamer daarover te informeren voor de Voorjaarsnota, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Peters en Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Peters en Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen Motie begroting financiën Nr. 232 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN BISSCHOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor de scholen in het funderend onderwijs tot en met het schooljaar 2022–2023 in totaal 5,8 miljard euro incidenteel beschikbaar wordt gesteld om de door COVID-19 ontstane achterstanden in te halen; overwegende dat er zorgen bestaan of het voor de scholen vanwege de tijdsdruk haalbaar is om de middelen op de meest effectieve manier in te zetten; tevens overwegende dat meerdere organisaties ervoor pleiten om de periode waarbinnen de middelen kunnen worden besteed te verlengen met twee schooljaren om tot het meest optimale effect te komen; verzoekt de regering, de periode waarbinnen de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs moeten worden besteed met twee schooljaren te verlengen als dat tussentijds nodig blijkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra voor de Taalunie (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra voor de Taalunie Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland en Vlaanderen in Europees perspectief extreem weinig investeren in de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied en deze investering steeds minder wordt; verzoekt de regering, om binnen artikel 8 van de begroting OCW ervoor te zorgen dat in de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld voor de Taalunie, waarbij deze middelen expliciet besteed moeten worden aan internationale neerlandistiek; verzoekt de Minister tevens, om met haar Vlaamse collega af te spreken dat ook Vlaanderen zijn bijdrage levert, en de Kamer voor het kerstreces hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...