Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming bij tweede studie (Dossier 35570-VIII)
Mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming bij tweede studie Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2020 In deze brief ga ik in op mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg over onderwijs en corona d.d. 24 juni jl. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35570-VIII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 94 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 november 2020 A De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Amendement van de leden Van Meenen en Rog ter vervanging van nr. 140 over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van Meenen en Rog ter vervanging van nr. 140 over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is Amendement begroting financiën Nr. 141 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG1 Ontvangen 7 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 102.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Peters en Paul over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Peters en Paul over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 233 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN PAUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor de scholen in het funderend onderwijs tot en met het schooljaar 2022–2023 in totaal 5,8 miljard incidenteel beschikbaar wordt gesteld om de door COVID-19 ontstane achterstanden in te halen; overwegende dat uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer (hierna: ARK) blijkt dat bij diverse onderwijsinvesteringen vanaf 2013 niet vast te stellen is of de gelden zijn besteed aan het beoogde doel en welk effect de investeringen hebben gehad; tevens overwegende dat de regering in het Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NPO) geen specifiek omschreven doelen heeft opgesteld met daaraan gekoppelde indicatoren en verantwoording om zowel tussentijds als achteraf te bekijken of de middelen op de meest effectieve manier worden besteed, zodat indien nodig kan worden bijgestuurd; verzoekt de regering, om in samenspraak met het onderwijsveld op korte termijn te komen tot heldere meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het NPO en een laagdrempelige vorm van verantwoording van de inzet van de middelen zoals door de ARK bedoeld, om tussentijds te monitoren of scholen aan deze verantwoording voldoen en met welk effect de middelen worden ingezet en om scholen nadrukkelijk te bevragen op het behalen van de doelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19 (Dossier 35570-VIII)
Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19 Brief regering begroting financiën Nr. 283 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2021 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar jaarlijkse rapport Education at a Glance 2021 (EAG). ...

Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, geen overheidsgeld te steken in de ontwikkeling van lesmateriaal van partijen met duidelijk commerciële belangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Futselaar over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Futselaar over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR Ontvangen 5 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Menukaart Nationaal Programma Onderwijs op de website (Dossier 35570-VIII)
Menukaart Nationaal Programma Onderwijs op de website Brief regering begroting financiën Nr. 219 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 mei 2021 Eind februari jl. bent u geïnformeerd over het Nationaal Programma Onderwijs om de opgelopen leer- en ontwikkelvertraging in het onderwijs als gevolg van Corona in te lopen1. ...

Motie van de leden Wassenberg en Kwint over ondersteuning bij het zo veel mogelijk fysiek organiseren van onderwijs en tentamens (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Wassenberg en Kwint over ondersteuning bij het zo veel mogelijk fysiek organiseren van onderwijs en tentamens Motie begroting financiën Nr. 268 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de motie-Futselaar (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 115) die het kabinet verzocht om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU om online proctoring af te schalen en erop toe te zien dat online proctoring echt alleen gebruikt kan worden als er geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens; constaterende dat het nog steeds onduidelijk is of hoger onderwijs na de zomer weer volledig fysiek kan worden aangeboden; verzoekt de regering, in kaart te brengen welke ondersteuning de onderwijsinstellingen nodig hebben om, in het geval de anderhalvemetermaatregel na de zomer niet zou worden losgelaten, onderwijs en tentamens toch zo veel mogelijk fysiek te organiseren en zo min mogelijk gebruik te maken van online proctoring, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar over het bij universiteiten schrappen van het bindend studieadvies voor het collegejaar (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar over het bij universiteiten schrappen van het bindend studieadvies voor het collegejaar Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat hogescholen hebben besloten dat het bindend studieadvies voor collegejaar 2020/2021 wordt geschrapt en dat universiteiten het bindend studieadvies zullen handhaven; overwegende dat vanwege de coronacrisis studenten mogelijk studievertraging oplopen en het niet eerlijk is dat studenten aan universiteiten in deze moeilijke omstandigheden wel een bindend studieadvies krijgen en studenten aan hogescholen niet; verzoekt de Minister, een zwaar beroep te doen op de universiteiten om het bindend studieadvies te schrappen voor collegejaar 2020/2021, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over aangepaste examens in het vso (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over aangepaste examens in het vso Motie begroting financiën Nr. 168 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niet alle vso-scholen momenteel fysiek onderwijs (kunnen) bieden; overwegende dat de achterstanden in het voortgezet speciaal onderwijs tot grote zorgen leiden bij leraren en leerlingen; verzoekt de regering, in overeenstemming met de vakbonden, het LBVSO en andere belanghebbenden te komen tot aangepaste examens, waarbij onder andere wordt gekeken naar het afschaffen van mondelinge examens en presentaties en het bieden van extra herkansingen, en hier voor het verkiezingsreces de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over het betrekken van leerlingen bij de totstandkoming van herstelplannen van scholen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Baarle over het betrekken van leerlingen bij de totstandkoming van herstelplannen van scholen Motie begroting financiën Nr. 241 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij de schoolplannen er instemming wordt verlangd van de medezeggenschapsraad; van mening dat betrokkenheid aan de voorkant door leerlingen van belang is; verzoekt de regering, om nadrukkelijker te borgen dat leerlingen betrokken worden bij de totstandkoming van de herstelplannen van scholen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Meenen over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van Meenen over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is Amendement begroting financiën Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEENEN Ontvangen 7 december 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 102.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van de leden Peters en Van der Woude over ook rapporteren over de voortgang van de individuele instellingen (t.v.v. 35570-VIII-265) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Peters en Van der Woude over ook rapporteren over de voortgang van de individuele instellingen (t.v.v. 35570-VIII-265) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 273 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER WOUDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 265 Voorgesteld 8 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er 368 miljoen naar de mbo- en h.o. ...

Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022 (Dossier 35570-VIII)
Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022 Brief regering begroting financiën Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2021 Graag informeren wij u over een aantal wijzigingen in de subsidieregeling Lerarenbeurs voor studiejaar 2021–2022. ...

Motie van het lid Beertema over het oormerken van personeelslasten in de lumpsum (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Beertema over het oormerken van personeelslasten in de lumpsum Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de keuzes die onderwijsbestuurders hebben gemaakt op basis van de hun gegunde vrijheid van besteding die de lumpsumbekostiging met zich meebrengt, een daling van de onderwijskwaliteit teweeg hebben gebracht; van mening dat de tanende kwaliteit van het onderwijs zich vooral manifesteert in de teruglopende rekenvaardigheid en taalbeheersing van de laatste generaties leerlingen; constaterende dat de lumpsumsystematiek de Minister en de Tweede Kamer op zo'n grote afstand heeft gezet dat er in onvoldoende mate nog politiek effectief is in te grijpen in het onderwijs; verzoekt de regering, om op basis van vast te stellen ratio's leraar/leerling de personeelslasten in de lumpsum te oormerken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Arbeidsmarkttoelage onderwijspersoneel van achterstandsscholen, als onderdeel van het NP Onderwijsachterstanden (Dossier 35570-VIII)
Arbeidsmarkttoelage onderwijspersoneel van achterstandsscholen, als onderdeel van het NP Onderwijsachterstanden Brief regering begroting financiën Nr. 280 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2021 Zoals per brief van 21 mei jl. ...