Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de beloning van ensemblemusici erg laag is; constaterende dat het Fonds Podiumkunsten een regeling heeft getroffen om het verdienvermogen van de middelgrote ensembles te vergroten en dat voor deze regeling € 600.000 beschikbaar is gesteld en hiervan nog maar € 100.000 is besteed; constaterende dat daarboven voor deze regeling in 2019 en 2020 elk jaar € 300.000 beschikbaar is; overwegende dat de ensembles voor wie deze regeling in het leven is geroepen, zich daardoor onvoldoende gefaciliteerd weten; verzoekt de regering, het Fonds Podiumkunsten te vragen de regeling aan te passen zodat het budget ter beschikking komt van de ensembles, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Motie van de leden Asscher en Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van "muziek in de klas" (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van "muziek in de klas" Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen; constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd; constaterende dat er bijna 1.660 p.o. ...

Gewijzigde motie van de leden Asscher en Bergkamp over het initiatief Meer Muziek in de Klas (t.v.v. 35000-VIII-106) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Asscher en Bergkamp over het initiatief Meer Muziek in de Klas (t.v.v. 35000-VIII-106) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 117 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 106 Voorgesteld 27 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen, constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd, constaterende dat er bijna 1660 po-scholen hebben deelgenomen en er dus ruimschoots animo bestaat maar dat dit nog maar een kwart van de po-scholen betreft op dit moment, scholen die nu niet meer kunnen inschrijven, verzoekt de regering, door samenwerking met het lokale en provinciale bestuur, te bevorderen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen meedoen met het initiatief Meer Muziek in de Klas, via een jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro voor 2019 en 2020, verzoekt de regering, de Kamer hierover nader te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Asscher Bergkamp ...

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over goede ondersteunende functies voor de culturele sector (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over goede ondersteunende functies voor de culturele sector Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een bloeiende culturele sector gebaat is bij goede ondersteunende functies zoals onderzoek, archivering en digitalisering; verzoekt de regering, de ondersteunende functies mee te nemen in de adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Aartsen over een nationaal museum voor de presentatie van design en designerfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Aartsen over een nationaal museum voor de presentatie van design en designerfgoed Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat aan de regio's gevraagd is om regioprofielen te ontwikkelen; overwegende dat design één van de profileringspunten is van het regioprofiel BrabantStad; overwegende dat er momenteel nog geen rijksmuseum in Brabant is en er ook nog geen rijksmuseum met de functie design bestaat; van mening dat er voor deze regio een mooie kans ligt om zich verder te profileren op het gebied van design en dat hiervan momenteel ook al goede voorbeelden bestaan, zoals het TextielMuseum, het Design Museum, de Dutch Design Week en de Design Academy; van mening dat een rijksmuseum met de functie design de bestaande instellingen, evenementen en initiatieven zou kunnen versterken; verzoekt de Minister, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de komende basisinfrastructuur ook expliciet te informeren naar de mogelijkheden voor een nationaal museum dat zich bezighoudt met de presentatie van design en designerfgoed, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van de leden Bergkamp en Asscher over behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Asscher over behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN ASSCHER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de collecties van het Theater Instituut Nederland, Muziek Centrum Nederland en het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers in 2013 zijn ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties) maar zonder structurele financiering; van mening dat het toegankelijk houden van collecties uit het verleden van belang is voor regisseurs, acteurs, componisten, musici, dansers en vormgevers van de toekomst, omdat deze kunnen dienen als inspiratiebron, en als basis voor reflectie en deskundigheidsbevordering; verzoekt de regering om, samen met betrokkenen te bezien wat er op de korte termijn nodig is om de huidige collectie in stand te houden met de intentie om tot 2021 een tijdelijke oplossing te vinden; verzoekt de regering tevens, de Raad voor Cultuur om advies te vragen om voor de lange termijn de functie van behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties een plek te geven in de basisinfrastructuur (periode 2021–2024), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...