Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

40 resultaten

Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het jaarlijkse Eurosonic Noorderslag (ESNS) als «showcase popfestival» in Groningen een belangrijk internationaal muziekplatform is; constaterende dat binnen het cultuurbeleid 2021–2024 naar verwachting rekening wordt gehouden met regioprofielen en dat de regering binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) ook aandacht wil besteden aan festivals; constaterende dat er binnen de BIS nu nog geen popfestivals opgenomen zijn; van mening dat ESNS een nationaal en internationaal belangrijk popfestival en muziekplatform is dat zowel de regio als Nederland muzikaal op de kaart zet; verzoekt de regering, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur een vraag over de gewenste functies/voorzieningen voor festivals in de culturele basisinfrastructuur op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Kwint en Van Nispen over het financieren van meer en beter bewegingsonderwijs (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Kwint en Van Nispen over het financieren van meer en beter bewegingsonderwijs Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN VAN NISPEN Ontvangen 17 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 32.200 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu Motie begroting financiën Nr. 204 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN KWINT Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kansengelijkheid het juist voor de meest kwetsbare kinderen van het grootste belang maakt dat zij op school goed leren lezen, schrijven en rekenen; verzoekt de Minister, vanuit dit perspectief vooraf een beoordelingskader voor curriculum.nu op te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint over meer zendtijd voor kunst- en cultuuruitzendingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint over meer zendtijd voor kunst- en cultuuruitzendingen Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de zendtijd op de publieke omroep voor kunst en cultuur in de afgelopen vijf jaar bijna gehalveerd is; overwegende dat de publieke omroep ook tot taak heeft kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een groot publiek; verzoekt de regering, met voorstellen te komen zodat de zendtijd bij de publieke omroep voor kunst- en cultuuruitzendingen toeneemt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ongelijkheid tussen arm en rijk in het onderwijs steeds verder toeneemt; constaterende dat lente- en zomerscholen belangrijk zijn voor het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs; constaterende dat de subsidie van 9 miljoen euro voor de pilots lente- en zomerscholen vanaf 2020 via de prestatiebox of lumpsum aan scholen zal worden verstrekt in plaats van via een subsidieregeling, waardoor schoolbesturen niet langer verplicht zijn om geld hieraan uit te geven; verzoekt de regering, de subsidie van 9 miljoen euro niet toe te voegen aan de prestatiebox of lumpsum vanaf 2020, maar in de huidige vorm voort te laten bestaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Azarkan en Kwint over een actieplan ter vermindering van de kansenongelijkheid in het onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Azarkan en Kwint over een actieplan ter vermindering van de kansenongelijkheid in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN DE LEDEN AZARKAN EN KWINT Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Onderwijsraad de kansenongelijkheid in het onderwijs samenvat in de volgende notendop: • segregatie op basis van opleiding en inkomen van ouders neemt toe; • kinderen met verschillende sociale achtergronden komen elkaar steeds minder vaak tegen, hetgeen de sociale samenhang ondermijnt; • de vroege selectie op 12-jarige leeftijd is nadelig voor kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus; • kinderen uit lager opgeleide gezinnen worden bij een gelijk prestatieniveau vaker naar vmbo verwezen en kinderen met hoger opgeleide ouders vaker naar havo en vwo; • er zijn minder brede middelbare scholen, waardoor de kans om later door te stromen naar een hoger niveau kleiner is; verzoekt de regering, mede op basis van bovenstaande punten, te komen met een actieplan over de wijze waarop de kansenongelijkheid in het onderwijs kan worden verminderd, zodat we het beste halen uit alle Nederlandse kinderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint over de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint over de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 191 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de laatst afgesloten cao primair onderwijs alweer enige tijd afgelopen is; constaterende dat de lonen van docenten in het primair onderwijs nog altijd achterblijven ten opzichte van hun collega's in het voortgezet onderwijs; verzoekt de regering, voldoende financiële ruimte beschikbaar te maken om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten bij de komende cao-onderhandelingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (t.v.v. 35000-VIII-220) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (t.v.v. 35000-VIII-220) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 228 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN RUDMER HEEREMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 220 Voorgesteld 10 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als een onderwijsbestuurder niet functioneert en de interne governance hier niet mee om kan gaan, pas na een aanwijzing het schoolbestuur wordt gedwongen een niet functionerende onderwijsbestuurder te ontslaan; van mening dat in noodgevallen veroorzaakt door niet functionerende onderwijsbestuurders de Minister direct moet kunnen handelen om de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen zodat erger wordt voorkomen; verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat de Minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder van zijn taak kan ontheffen als blijkt dat er sprake is van wanbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (t.v.v. 35000-VIII-101) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (t.v.v. 35000-VIII-101) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het lerarentekort het hardst voelbaar is op scholen met veel achterstandsleerlingen; overwegende dat juist op deze scholen kleinere klassen en goede en bevoegde leraren extra hard nodig zijn om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen; verzoekt de regering, een begin te maken met kleinere klassen op 10% van de scholen met de meeste achterstandsleerlingen en hiervoor de noodzakelijke middelen vrij te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over een onderzoek naar de toenemende clustering van mediamacht (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over een onderzoek naar de toenemende clustering van mediamacht Motie begroting financiën Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Talpa inmiddels beschikking heeft over persoonsgegevens van 7,5 miljoen Nederlanders; constaterende dat de Autoriteit Persoonsgegevens hier reeds vraagtekens bij plaatste; van mening dat de macht van grote mediabedrijven zo steeds meer toeneemt en dat dit onwenselijke consequenties heeft; verzoekt dit kabinet, onderzoek te doen naar de toenemende clustering van mediamacht en de nadelige gevolgen hiervan, en gaat over tot de orde van de dag. ...