Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het jaarlijkse Eurosonic Noorderslag (ESNS) als «showcase popfestival» in Groningen een belangrijk internationaal muziekplatform is; constaterende dat binnen het cultuurbeleid 2021–2024 naar verwachting rekening wordt gehouden met regioprofielen en dat de regering binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) ook aandacht wil besteden aan festivals; constaterende dat er binnen de BIS nu nog geen popfestivals opgenomen zijn; van mening dat ESNS een nationaal en internationaal belangrijk popfestival en muziekplatform is dat zowel de regio als Nederland muzikaal op de kaart zet; verzoekt de regering, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur een vraag over de gewenste functies/voorzieningen voor festivals in de culturele basisinfrastructuur op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Motie van de leden Asscher en Ellemeet over de toegankelijkheid van concerten voor mensen met een beperking (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Ellemeet over de toegankelijkheid van concerten voor mensen met een beperking Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN ELLEMEET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat iedereen zeker moet zijn van een eerlijke toegankelijkheid van concerten; van mening dat een fysieke beperking er niet toe mag leiden dat je minder mogelijkheden hebt om een concert bij te wonen, bijvoorbeeld door beperkte voorzieningen of gebrek aan speciale kaarten voor mensen met een beperking, zoals rolstoelplaatsen; constaterende dat de mate waarin er voldoende kaarten te koop zijn voor mensen met een beperking, de toegankelijkheid van voorzieningen en de concertlocatie nogal lijkt te verschillen; verzoekt de regering, in kaart te brengen in hoeverre deze problematiek van toepassing is bij concerten in Nederland, hoe hier een eenduidige oplossing voor gevonden kan worden en hierover ook in gesprek te gaan met belangenorganisaties voor mensen met een beperking en kaartverkopers en/of concertzalen; verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor 1 april a.s. te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Asscher en Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van "muziek in de klas" (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van "muziek in de klas" Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen; constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd; constaterende dat er bijna 1.660 p.o. ...

Motie van het lid Asscher over het tot stand brengen van schoolbibliotheekvoorzieningen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Asscher over het tot stand brengen van schoolbibliotheekvoorzieningen Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID ASSCHER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat kinderen zeker moeten zijn van de beschikbaarheid van een bibliotheek ter bevordering van de leesvaardigheid, om boeken te lenen en om informatie op te zoeken; constaterende dat de aanwezigheid van goed uitgeruste schoolbibliotheken volgens onderzoek een sterke impuls is voor de leesbevordering van kinderen in het basisonderwijs; constaterende dat het programma van Stichting Lezen en lokale bibliotheken heeft bijgedragen aan bibliotheekvoorzieningen op 45% van de scholen maar dat daarmee 55% nog niet is bereikt; verzoekt de regering, bij de evaluatie van het programma «Tel mee met Taal» in kaart te brengen op welke wijze het bereik onder basisscholen, voor het tot stand brengen van dergelijke schoolbibliotheekvoorzieningen, kan worden vergroot en de Kamer hierover in het voorjaar van 2019 te informeren bij het besluit op het vervolg van «Tel mee met Taal», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Asscher en Bergkamp over het initiatief Meer Muziek in de Klas (t.v.v. 35000-VIII-106) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Asscher en Bergkamp over het initiatief Meer Muziek in de Klas (t.v.v. 35000-VIII-106) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 117 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 106 Voorgesteld 27 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen, constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd, constaterende dat er bijna 1660 po-scholen hebben deelgenomen en er dus ruimschoots animo bestaat maar dat dit nog maar een kwart van de po-scholen betreft op dit moment, scholen die nu niet meer kunnen inschrijven, verzoekt de regering, door samenwerking met het lokale en provinciale bestuur, te bevorderen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen meedoen met het initiatief Meer Muziek in de Klas, via een jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro voor 2019 en 2020, verzoekt de regering, de Kamer hierover nader te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Asscher Bergkamp ...

Motie van de leden Aartsen en Asscher over het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Aartsen en Asscher over het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN ASSCHER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat bibliotheken van groot belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen; overwegende dat het voortbestaan van bibliotheken in kleine gemeenten niet vanzelfsprekend is en onder druk staat; constaterende dat de regering voornemens is om 1 miljoen euro uit te trekken voor het helpen openhouden van bibliotheken in kleine gemeenten; overwegende dat er goede regionale voorbeelden zijn voor het in stand houden van bibliotheken, zoals in de provincie Drenthe; verzoekt de regering, om te onderzoeken of en hoe goede voorbeelden uit de regionale praktijk breder toegepast kunnen worden om het voortbestaan van bibliotheken in verschillende kleine kernen zeker te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van de leden Bergkamp en Asscher over behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Asscher over behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN ASSCHER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de collecties van het Theater Instituut Nederland, Muziek Centrum Nederland en het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers in 2013 zijn ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties) maar zonder structurele financiering; van mening dat het toegankelijk houden van collecties uit het verleden van belang is voor regisseurs, acteurs, componisten, musici, dansers en vormgevers van de toekomst, omdat deze kunnen dienen als inspiratiebron, en als basis voor reflectie en deskundigheidsbevordering; verzoekt de regering om, samen met betrokkenen te bezien wat er op de korte termijn nodig is om de huidige collectie in stand te houden met de intentie om tot 2021 een tijdelijke oplossing te vinden; verzoekt de regering tevens, de Raad voor Cultuur om advies te vragen om voor de lange termijn de functie van behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties een plek te geven in de basisinfrastructuur (periode 2021–2024), en gaat over tot de orde van de dag. ...